(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

 Տրանսպորտային ուղիները՝ ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության արյունատար անոթներն են, որոնք մեծապես որոշում են տնտեսության տարբեր ոլորտների արդյունավետ համագործակցության աստիճանը: Տրանսպորտային ոլորտի  մասնագետի խնդիրն է ապահովել առավել արդյունավետ ուղևորա-բեռնափոխադրումներ՝ ներդրումների օպտիմալ ծավալների սահմաններում: Ամբողջ աշխարհում տարեցտարի ավելացող տրանսպորտային միջոցների հետևանքով առաջանում են հիմնախնդիրներ, որոնք կապված են երթևեկության կազմակերպման աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման  և փոխադրումներում բնակչության կարիքների առավելագույն բավարարման հետ:
Ռացիոնալ երթևեկության կազմակերպման  միջոցառումները նպաստում են բեռնա-ուղևորափոխադրումների ժամկետների կրճատմանը, երթևեկության անվտանգության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի վրա տրանսպորտային միջոցների բացասական գործոնների ազդեցության կրճատմանը: Տրանսպորտային հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կիրառել ժամանակակից մեթոդներ, երթևեկության կառավարման ավտոմատ համակարգեր և այլն, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել ճանապարհափողոցային ցանցի թողունակությունը, նվազեցնել տրանսպորտային խցանումները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, բարձրացնել երթևեկության արագությունը և հարմարավետությունը: Մեր համալսարանն ավելի քան յոթ տասնամյակ կրթում և պատրաստում է տրանսպորտային կամ հաղորդակցության ուղիների ճարտարագետներ, ովքեր նախագծում և կառուցում են մեր երկրի տրանսպորտային ոլորտի կարևորագույն շինությունները՝ ցանկացած ժամանակաշրջանի պահանջներին համապատասխան: Շրջանավարտը կարող է գործունեություն ծավալել հետևյալ բնագավառներում. ՀՀ Արդարադատության նախարարության ՃՏՊ փորձաքննությունների բաժին, Ճանապարհային ոստիկանություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, ԱՊՊԱ գործակալություններ, Քաղաքապետարանի տրանսպորտային համակարգեր, ավտոմոբիլային ճանապարհների, փոխադրումների կազմակերպման համակարգեր, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման և կառավարման տարբեր բնագավառներ: 

 

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց քաղաքական պատմություն
 • Փիլիսոփայություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Ռուսաց լեզու
 • Օտար լեզու
 • Ֆիզիկական դաստիարակություն

Բնագիտական և տեխնիակական կրթամաս

 • Բարձրագույն մաթեմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Քիմիա
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Ինժեներական գրաֆիկա
 • Գծագրություն
 • Տեսական մեխանիկա
 • Նյութերի դիմադրություն
 • Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրոնիկայի հիմունքներ

Մասնագիտական կրթամաս

 • Ճանապարհային անվտանգության աուդիտ
 • էլեկտրոնիկան և միկրոպրոցեսորային տեխնիկան ավտոմոբիլում
 • Մեքենաների հուսալիություն և արատորոշում
 • Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
 • Տրանսպորտի միասնական համակարգ
 • Ճանապարհային երթևեկության կանոններ
 • Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման իրավական նորմեր
 • Ավտոտրանսպորտային հոգեբանություն
 • Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածք
 • Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական շահագործում և անվտանգություն
 • Լոգիստիկայի հիմունքներ ավտոտրանսպորտում
 • Տրանսպորտային հոսքերի մոդելավորում
 • Քաղաքների տրանսպորտային հատակագծում
 • Ավտոմոբիլային փոխադրումներ
 • Ճանապարհային պայմաններ և երթևեկության անվտանգություն
 • Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում (ՃԵԿ)
 • Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ
 • Բեռնային աշխատանքներ և տրանսպորտային սերվիս
 • Տեխնիկական համակարգերի կառավարում և ԵԿԱՀ
 • Փոխադրումների և երթևեկության կազմակերպման տնտեսագիտության
 • Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձաքննություն
 • Վարորդների պատրաստման մեթոդական հիմունքներ
 • Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման սխեմաների նախագծում
 • Ավտոմոբիլների հավաստագրում
 • Անվտանգ երթևեկության ծառայությունը հատուկ ավտոփոխադրումներում
 • Պարեկային ոստիկանության ծառայություն
 • Միջազգային ավտոփոխադրումների կազմակերպում