(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գրունտների մեխանիկայի լաբորատորիա

Ուսանողներին շինարարության այբուբենի ա-ին ու բ-ին` տեղագրագեոդեզիական հանույթային աշխատանքներին ու ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրություններին ծանոթացնելու համար լավագույն հնարավորություններ են ստեղծված: Մեծ Բրիտանիայից բերված նոր գործիքները թույլ են տալիս որոշել գրունտների ֆիզիկամեխանիկական, այդ թվում և ֆիլտրացիոն հատկություններն ու ամրության բնութագրերը: