ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետը Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի կազմում հիմնադրվել է 2014 թվականից: Այն ներառել է հետևյալ մասնագիտությունները՝

 • Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում,
 • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում,
 • Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում,
 • Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում,
 • Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի),
 • Բնապահպանական փորձաքննություն,
 • Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն,
 • Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ ռուսերեն և հայերեն:

Այժմ ֆակուլտետն իրականացնում է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա և հեռակա ուսուցում՝ հետևյալ մասնագիտություններով և կրթական ծրագրերով՝

 • Քաղաքային տնտեսություն,

Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում,

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն,

 • Տրանսպորտային համակարգեր,

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում,

 • Զբոսաշրջություն,
 • Սերվիս:

            Այժմ Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի հինգ մասնագիտությամբ սովորում է շուրջ 350 ուսանող, որոնցից 310-ը՝ բակալավրիատում, իսկ 40-ը՝ մագիստրատուրայում: Աստիրանտուրայում սովորում է 4 ասպիրանտ, որոնցից 1-ը՝ հայցորդ և 2-ը դոկտորանտ:

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետն ունի 6 ամբիոն՝

 • Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության,
 • Շինարարական մեքենաների և երթևեկության կազմակերպման,
 • Ջրային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրոէներգետիկայի,
 • Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության,
 • Ճարտարապետության տեսության, պատմա­ճար­­տարապետական ժառանգության վերականգնման և վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության,
 • Ֆիզկուլտուրայի:

Նշվածներից 4-ը թողարկող ամբիոններ են:

Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոններում դասավանդում է 120 դասախոս, այդ թվում՝ գիտության 17 դոկտոր և 47 թեկնածու:

 Ֆակուլտետը իր գործունեության ընթացքում արտերկրների բուհերի հետ համալսարանի կնքած պայմանագրերի և համաձայնագրերի շրջանակում սերտ կապեր է հաստատել Ռոստովի պետական շինարարական և Հարավային դաշնային համալսարանների, Չեխիայի Հանրապետության Օստրավայի տեխնիկական համալսարանի, Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի, Մոսկվայի պետական շինարարական համալսարանի, Ի. Մ. Գուբկինի անվան նավթի և գազի ՌԴ պետական համալսարանի, Գեոթինգենի Գեորգ Ավգուստ համալսարանի (Georg-August-University Göttingen)   հետ, ինչի մասին փաստում են դասախոսների, ուսանողների և վարչական աշխատակազմի փոխայցելությունները, ուսանողների և դասախոսների փոխանակման ծրագրերը և աշխատանքային հանդիպումները:

ԱՊՀ երկրների համագործակցության շրջանակներում ֆակուլտետը ակտիվորեն մասնակցում է ԱՊՀ երկրների տրանսպորտային կոորդինացման խորհրդակցությանն առընթեր գիտության և կրթության խորհրդի միջճյուղային աշխատանքներին, որի նպատակն է ԱՊՀ երկրների միասնական տրանսպորտային համակարգի ինտեգրացումը:

Ֆակուլտետում ամբիոնների կողմից պարբերաբար հրատարակվում են  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր, գիտական հոդվածներ, պաշտպանվում են թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններ:

Ֆակուլտետի առաջնային խնդիրներն են ամրապնդել ուսանողի կապը համալսարանի հետ, աջակցել լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողներին աշխատանքի ապահովման հարցում, ինչի էլ փաստում է ֆակուլտետի և գործատուի միջև առկա կապը: Համալսարանի կողմից պայմանագրեր են կնքվել տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների, պետական կառույցների, նախագծային և շինարարական ՍՊԸ-ների հետ, որտեղ ֆակուլտետի ուսանողներն անցկացնում են իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները:

Ֆակուլտետի կազմավորման օրվանից (2014 թ.) այն ղեկավարել է Վալերիկ Մամիկոնի Հարությունյանը (տ.գ.թ., դոցենտ) և 5 տարի ժամկետով վերընտրվել է դեկան 2019 թ.:

Կարևորելով իր պատասխանատու դերը սովորողների ուսումնառության կազմակերպման գործընթացում և շարունակաբար բարելավելով ամբիոնների կրթական ծառայությունները՝ ֆակուլտետն ապահովում է ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող կրթության որակ:

Ֆակուլտետի մտավոր հզորությունը պահպանելու նպատակով ընթանում է ամբիոնների դասախոսական կազմերի թարմացում, ներգրավվում են երիտասարդ մասնագետներ, որոնց հետ իրականացվում է գիտական նոր ծավալի գործունեություն:

Ֆակուլտետի ամբիոնների կողմից կազմակերպվում են տարբեր խորհրդակցություններ, սեմինարներ, որոնց իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ցուցաբերում ուսանողները:

Ֆակուլտետի ամբիոնների գիտական գործունեությունը հիմնված է տարբեր ընկերությունների, կազմակերպությունների հետ ընդլայնված գործընկերային հարաբերությունների և համագործակցության սկզբունքների վրա, ինչը նպաստում է մարդկանց հետագա բարենպաստ կյանքին, մեծ նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը: Այդ առումով ֆակուլտետի ամբիոններում հետազոտական աշխատանքները ուսանողների ներգրավվածությամբ նպաստում են գիտելիքների, նորարարության և ստեղծագործության զարգացմանը, օրինակ՝ Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնը մասնակցել է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի կողմից հայտարարված գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսման, ինչպես նաև դրանց իրականացմանը ուսանողների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով հայտարարված դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթին և դարձել հաղթողներից մեկը:

 

 

    

 

    

 

 

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105

Հեռ.՝ +374 10 56-75-72

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան՝

տ.գ.թ., դոցենտ Վալերիկ Հարությունյան

Էլ.փոստ: vmh-1961@mail.ru, Հեռ.՝+374 93100825