ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մեր Մասին

Ֆակուլտետն իրականացնում է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա և հեռակա ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով՝

  • Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում
  • Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
  • Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում
  • Շրջակա միջավայրի անվտանգություն և բնական պաշարների
  • արդյունավետ օգտագործում
  • Բնապահպանական փորձաքննություն
  • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
  • Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) անգլերեն և հայերեն
  • Թարգմանչական գործ (տեխ. թարգմանություն) ռուսերեն և հայերեն

Առկա բակալավրիատի կրթության տևողությունը 4 տարի է, առկա մագիստրատուրան՝ 2 տարի, հեռակա բակալավրիատը՝ 5 տարի՝, հեռակա մագիստրատուրան՝ 2.5 տարի:

 

 

Քաղաքային տնտեսություն Ջերմագազամատակարարում

 

Քաղաքային տնտեսություն

Այս բնագավառի մասնագետի արդյունավետ աշխատանքով է պայմանավորված քաղաքի գրավչությունը, սանիտարական վիճակը, բնակչության կոմֆորտի պայմանները, շենքերի ներքին ինժեներական համակարգերը, քաղաքային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակն ու սպասարկման մակարդակը: Մասնագիտական գործունեության ընթացքում լուծվող հիմնական խնդիրն է ստեղծել կառավարման և աշխատանքների կատարման օպտիմալ համակարգ՝ մասնագիտական որակավորում ունեցող անձնակազմով ինչպես նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և աշխատամիջոցներով: Նշված մասնագիտությունն ունեցող ուսանողի գործունեության շրջանակները բավական լայն են. Շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջերմագազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ճանապարհների ինժեներական կառուցվածքների, ենթակառուցվածքների, բնապահպանական և հանգստի գոտիների օբյեկտների շինարարություն և շահագործում, աղբահանության կազմակերպում և իրականացում: Այս մասնագիտությունը ձեռք բերել ցանկացող ուսանողը պետք է ունենա բնագիտական և մաթեմատիկական բազային գիտելիքներ, որոնց հիման վրա կընդլայնի իր գիտելիքները ուսումնասիրելով քաղաքաշինություն, ճարտարապետություն, շինարարություն, ջրաամատակարարում և ջրահեռացում, ճանապարհաշինություն, բնապահպանություն, կստանա հիմնարար գիտելիքներ և նախագծելու կարողություններ քաղաքային ենթակառուցվածքների և շենքերի ինժեներական կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

 

    

Ջերմագազամատակարարում

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Իր գործունեության շրջանակներում ՋԳՄՕ մասնագետը զբաղվում է շենքերի ջերմամատակարարման, գազամատակարարման, ջեռուցման, օդափոխության, օդի կոնդիցիոնացման, կաթսայական կայանքների և ինժեներական այլ համակարգերի նախագծմամբ, կառուցմամբ և շահագործմամբ: Ներկայումս գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ ՋԳՄՕ մասնագետի դիմաց դրվում են նաև էներգիայի արտադրության, էներգախնայողության, էներգիայի արդյունավետ օգտագործման խնդիրները, որոնց նպատակն է նախագծել և կառուցել հնարավորինս քիչ վառելիք սպառող էներգետիկական կայանքներ՝ սկսած ներտնային ջեռուցման, հովացման, գազամատակարարման, տաք ջրամատակարարման համակարգերից մինչև ժամանակակից կոմբինացված հզոր ջերմաէլեկտրակայաններ: Տվյալ մասնագիտությունը ձեռք բերել ցանկացողը պետք է ունենա բավարար գիտելիքներ ֆիզիկայի,մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ասպարեզներում: Մասնագիտությունը մեծ պահանջարկ ունի ինչպես մեր հանրապետությունում, այնպես էլ Եվրոպական միության երկրներում, Ռուսաստանում, ընդ որում ՀՀ-ում այն հասել է զարգացման բարձր աստիճանի և նվաճել է այլ երկրների գիտատեխնիկական հասարակությունների ուշադրությանը: Ներկայումս հայ մասնագետները ղեկավարում են այնպիսի հզոր կազմակերպություններ ինչպիսիք են «ՀայՌուսԳազարդ»-ը, «Թերմոռոս Ար»-ը, «Ար-Ընդ-Ար»-ը, «Կանայան և ԿՈ»-ն և մի շարք այլ կազմակերպություններ:

 

Տրանսպորտային համակարգեր

Տրանսպորտային ուղիները՝ ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները, յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության արյունատար անոթներն են, որոնք մեծապես որոշում են տնտեսության տարբեր ոլորտների արդյունավետ համագործակցության աստիճանը: Տրանսպորտային ոլորտի մասնագետի խնդիրն է ապահովել առավել արդյունավետ ուղևորաբեռնափոխադրումներ՝ ներդրումների օպտիմալ ծավալների սահմաններում: Ամբողջ աշխարհում տարեցտարի ավելացող տրանսպորտային միջոցների հետևանքով առաջանում են հիմնախնդիրներ, որոնք կապված են երթևեկության կազմակերպման,աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և փոխադրումներում բնակչության կարիքների առավելագույն բավարարման հետ: Ռացիոնալ երթևեկության կազմակերպման միջոցառումները նպաստում են բեռնա ուղևորափոխադրումների ժամկետների կրճատմանը, երթևեկության անվտանգության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի վրա տրանսպորտային միջոցների բացասական գործոնների ազդեցության կրճատմանը: Տրանսպարտային հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կիրառել ժամանակակից մեթոդներ, երթևեկության կառավարման ավտոմատ համակարգեր և այլն, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել ճանապարհափողոցային ցանցի թողունակությունը, նվազեցնել տրանսպորտային խցանումները, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, բարձրացնել երթևեկության արագությունը և հարմարավետությունը: Մեր համալսարանն ավելի քան յոթ տասնամյակ կրթում և պատրաստում է տրանսպորտային կամ հաղորդակցության ուղիների ճարտարագետներ, ովքեր նախագծում և կառուցում են մեր երկրի տրանսպորտային ոլորտի կարևորագույն շինությունները՝ ցանկացած ժամանակաշրջանի պահանջներին համապատասխան: Շրջանավարտը կարող է գործունեություն ծավալել հետևյալ բնագավառներում. ՀՀ Արդարադատության նախարարության ՃՏՊ փորձաքննությունների բաժին, Ճանապարհային ոստիկանություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, ԱՊՊԱ գործակալություններ, Քաղաքապետարանի տրանսպորտային համակարգեր, ավտոմոբիլային ճանա- պարհների, փոխադրումների կազմակերպման համակարգեր, Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման և կառավարման տարբեր բնագավառներ:

 

    

 

Զբոսաշրջություն

Հայաստանի զբոսաշրջային գրավչության մեջ առանցքային դեր ունի բազմադարյա մշակութային ժառանգությունը: Հայկական պատմաճարտարապետական բարձրարժեք հուշարձանները բարձր մակարդակով ներկայացնելու, դրանց պահպանության և կառավարման ոլորտը անհրաժեշտ մասնագետներով ապահովելու, ճկուն և ժամանակակից պահանջներին բավարարող զբոսաշրջային փաթեթների կազմման և իրականացման համար: Մասնագիտությանը տիրապետելուց հետո շրջանավարտը կկարողանա մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ և ռազմավարական ծրագրեր, իրականացնել գործնական մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում, վերլուծել և գնահատել երկրի տնտեսության կառուցվածքում և զարգացման գործընթացում սերվիսի/զբոսաշրջության/տեղն ու դերը,տիրապետել սպասարկման ոլորտի կազմակերպման հմտություններին, գնահատել սերվիսի ոլորտի ենթակառուցվածքները, գնահատել սոցիալ-մշակութային ծառայությունների և զբոսաշրջության զարգացման գործում ազգագրական, կրոնական արժեքների, ազգային արվեստի և ճարտարապետության դերն ու նշանակությունը, կազմել և իրականացնել տարբեր նշանակության զբոսաշրջային փաթեթներ:

 

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105

www.nuaca.am/faculty-of-urban-economy-and-ecology

Հեռ.՝ +374 10567572

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան՝

տ.գ.թ., դոցենտ Վալերիկ Հարությունյան

Էլ.փոստ: vmh-1961@mail.ru, Հեռ.՝+374 93100825

Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարգսյան Տաթևիկ Գագիկի Դեկանի տեղակալ
Սողոմոնյան Արմինե Բարսեղի Դեկանի տեղակալ
Ղազարյան Տաթևիկ Արթուրի Գործավարուհի