(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ

Այս մասնագիտացման նախագծային թեմատիկան ընդգրկում է լայնածավալ անվանացանկ.

 • Հաստոցներ, մեքենաներ, արտադրական բարդ սարքավորումներ,
 • Կենցաղային իրեր, էլեկտրոտեխնիկա, լուսավորության սարքեր,
 • Տարբեր ոլորտներում կիրառվող գործիքներ՝ այգեգործական, փայտամշակման, շինարարական, մոնտաժային և այլն,
 • Էլեկտրա կենցաղային սարքավորումներ՝ հարիչ, ֆեն, փոշեկուլ, ջեռուցիչ և այլն,
 • Կահույքի հավաքածու տարբեր գոտիների համար՝ բնակելի, աշխատանքային, հասարակական, հանգստի և այլն,
 • Խաղալիքներ մտավոր և ֆիզիկական զարգացման՝ փափուկ, կոշտ, կոնստրուկտիվ, զվարճանքի, կոլեկտիվ զբաղվածության,
 • Մարդու ապրելու և գործունեությանը աջակցող բազմաթիվ այլ իրեր, սարքավորումներ և ֆունկցիոնալ ծավալներ:

Այս մասնագիտացման ուսումնական պլանում և առարկայական ծրագրերում ամրագրված են մասնագիտական իմացության հետևյալ հիմնախնդիրները.

 • Տիրապետել ինքնուրույն ստեղծագործական և նախագծային պրոցեսի մեթոդներին՝ էսքիզավորումից մինչև ավարտական նախագիծ,
 • Տիրապետել դիզայն օբյեկտների կոմպոզիցիոն և ծավալատարածական լուծումների, կերպարային մշակման խնդիրներին,
 • Իրականացնել կենցաղային իրերի, սարքավորումների համալիր նախագծային մշակում, անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով ծավալների ազատ ձևափոխման, նմանակման, ինչպես նաև մոդուլային, ունիֆիկացիայի և մասշտաբային սկզբունքները, 
 • Տիրապետել և կիրառել համակարգչային նախագծային ծրագրերի, էրգոնոմիկայի պահանջները, նյութերի, կոնստրուկցիաների և գունագրաֆիկական խնդիրների իմացությունը,
 • Կողմնորոշվել դիզայն գործի հիմնադրման կառավարման և շուկայաբանության հարցերում:

 

Դիզայնի մասնագիտական կրթական պրոցեսը իրականացվում է ուսումնամեթոդական բազայում, որը ընդգրկում է տեխնիկապես հագեցված լաբորատորիաներ, արվեստանոցներ և լսարաններ:

Մասնագիտացման ուսումնական պլանում հումանիտար բնագիտական և մասնագիտական առարկաներում խիստ կարևորվում է ուսանողների կողմից կատարվող ինքնուրույն աշխատանքը:  

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց պատմություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Ռուսաց լեզու
 • Օտար լեզու
 • Ֆիզիկական կուլտուրա

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս

 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Գծագրական երկրաչափություն (հատուկ կուրս)
 • Դիզայն մենեջմենթ
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Արվեստի պատմություն
 • Դիզայնի պատմություն
 • Էրգոնոմիկա
 • Գծանկար
 • Գունանկար
 • Քանդակ
 • Կոմպոզիցիայի հիմունքներ
 • Գունատեսություն
 • Արխիտեկտոնիկա
 • Տիպոգրաֆիկա և շրիֆտ
 • Լուսանկարչություն
 • Անիմացիա
 • Էսքիզավորում
 • Նախագծային մեթոդաբանություն
 • Պորտֆոլիո

Մասնագիտական կրթամաս

 • Դիզայն նախագծում
 • Մակետավորում
 • Գրաֆիկական դիզայն
 • WEB դիզայն
 • Փաթեթավորման դիզայն
 • Գրաֆիկական արտադրանքի տեխնոլոգիա
 • Կերպարային գրաֆիկա
 • Ծրագրային փաթեթներ
  • Photoshop
  • Illustrator
  • 3D MAX
  • Rhinoceros
 • UX/UI դիզայն

Կամընտրական կրթամաս

 • Rhinoceros
 • SolidWorks
 • Արդյունաբերական իրերի ոճավորում