Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Կառավարման եվ տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

2014թ. համալսարանում դեպարտամենտային կառուցվածքները փոխարինվեցին ֆակուլտետայինով, ինչի արդյունքում «Կառավարման և տեխնոլոգիայի» դեպարտամենտը վերափոխվեց «Կառավարման և տեխնոլոգիայի» ֆակուլտետի:

Ֆակուլտետն իրականացնում է առկա և հեռակա ուսուցման բարձրագույն մասնագիտական կրթություն երկու կրթական ծրագրերով` բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման աստիճանների շնորհումով, հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
 • Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական հաշվառում

 

Ֆակուլտետը գիտական և կրթական լայն կապեր ունի Վրաստանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Լեհաստանի, Շվեդիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի համալսարանների հետ: Ֆակուլտետի մի շարք ուսանողներ մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու և գիտական աստիճան ստանալու համար իրենց ուսումը շարունակում են արտասահմանյան երկրներում:

Ֆակուլտետն ունի 6 համակարգչային լսարաններ ու լաբորատորիաներ՝ ընդհանուր թվով 80 համակարգչով: Բոլոր համակարգիչները ապահովված են համացանցով: Ֆակուլտետում գործում են  4 բազային լաբորատորիաներ:

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կառավարման և Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի ուսանողական և դասախոսական ամենամեծ թվակազմ ունեցող և իր նշանակությամբ ու դերով առաջատարներից մեկն է, որի հիմնական առաքելությունն է.

 • Ապահովել հայրենական և օտարերկրյա աշխատանքային շուկաներում լայն պահանջարկ ունեցող բարձրորակ, տեխնիկական և գիտական զարգացման ժամանակակից մակարդակին համապատասխանող մասնագետների ձևավորումն ու թողարկումը` տեսության և պրակտիկայի միահյուսման, ուսումնական ծրագրերի արդիականացումը` արտաքին գործակցային կապերի ուժեղացման ճանապարհով:
 • Աջակցել դեպարտամենտի ներքո գործող մասնագիտությունների բնգավառում գիտական հետազոտությունների նորամուծական մշակումների ծավալմանը, արդյունքների ներդրմանը, գիտական և գիտա-մանկավարժական ներուժի վերարտադրությանն ու հզորացմանը:
 • Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա բուհերի, գիտական կազմակերպությունների, գերա­տեսչություն­ների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ երկկողմանի ու բազմակողմանի ուղղակի կապերի իրականացում, տարատեսակ աշխատանքների` կադրերի պատրաստում, ուսանողների ուսուցում, մասնագետների փոխանակում, գիտական, մշակութային և այլ գործունեություն, գիտական խորհրդակցությունների ու արշավախմբերի կազմակերպում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վճարովի ծառայությունների մատուցում:

 

 

   

 

Ֆակուլտետի հնարավորությունների և առաջարկվող ծառայությունների արտաքին գովազդն ու մարքեթինգը կարևորում են նրա արտաքին իմիդջի ձևավորումն ու ամրապնդումը:

 • Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոն

Ամբիոնը մասնագետներ է պատրաստում հաշվողական տեխնիկայի նախագծման և կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ոլորտներում աշխատելու համար:

 

    

 

 

Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտությամբ`

 1. Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա (դասիչ` 230100)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել համակարգչային ցանցերի նախագծման և շահագործման, ծրագրային համակարգերի անվտանգության ապահովման, տեղեկատվական, թվային, միկրոպրոցեսորային համակարգերի և տվյալների բազաների նախագծման և շահագործման, համակարգչի և արտաքին սարքերի վերանորոգման բնագավառներում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 2. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր (դասիչ` 081300)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել այն ձեռնարկություններում, որտեղ անհրաժեշտ է մշակել և շահագործել տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացված համակարգեր, համակարգչային ցանցեր, հաշվապահական հաշվառման, կիրառական խնդիրների լուծման ծրագրեր, բանկային տեղեկատվական համակարգեր, ապահովել ծրագրային համակարգերի անվտանգությունը:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 3. Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

 

Ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում շինարարության, քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում, բնօգտագործման տնտեսագիտության, անշարժ գույքի փորձաքննության և կառավարման բնագավառներում աշխատելու համար: Ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում բնապահպանական փորձաքննության ոլորտում աշխատելու համար:

 

    

 

 

Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտությամբ`

 1. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (Շինարարության ճյուղում)(դասիչ` 080600)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել կապիտալ շինարարության ճյուղերի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, կառավարիչներ, կազմակերպիչներ, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող մասնագետներ: Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև բանկային համակարգում, ապահովագրական ընկերություններում, ֆինանսական հաստատություններում, քաղաքացիական ծառայողի համակարգում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)(դասիչ` 080600)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, համատիրություններում, քաղաքացիական, բնակելի, շին. ինդուստրիայի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, վարչական ծառայողներ:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 3. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)(դասիչ` 080600(2))
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, համատիրություններում, քաղաքացիական, բնակելի, շին. ինդուստրիայի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, վարչական ծառայուղներ:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 4. Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (դասիչ` 081000)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել բնապահպանական փորձաքննության և բնօգտագործման ինժեներական բնագավառներում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 5. Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) (դասիչ` 081500)

 

Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել շինարարության ճյուղում հաշվապահական հաշվառման ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում, ինչպես նաև կարող են վարել տարբեր շինարարական կազմակերպությունների հաշվապահությունը:

Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:

Գրիգորյան Մարինե Սամվելի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Նելլի Արշակի Տեր-Գրիգորյան Դեկանի տեղակալ
Նունե Էդիկի Էվոյան Դեկանի տեղակալ՝   ասիստենտ
Սուսաննա Գյուրջիի Գյուրջիյան Քարտուղար
Զոհրաբյան Անժելա Վարուժանի Գործավար