Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

1998 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը նոր ուժով բարձրացրեց հանրապետությունում շինարարական նորմերի վերանայման, հուսալի սեյսմակայուն շինարարություն ծավալելու, ճարտարապետության և շինարարության ասպարեզում նոր որակի բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու պահանջները:

Երկրաշարժի դասերով թելադրված այս պահանջների համապատկերում անհրաժեշտություն առաջացավ հանրապետությունում հիմնելու նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի արդյունքում 1989 թվականին ստեղծվեց Երևանի Ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտը /2000 թվականից` Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, իսկ 2014թվականից` Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան/:

Համալսարանն իր բոլոր ենթակառուցվածքներով և ստորաբաժանումներով ստեղծվեց Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հիմքի վրա: Նույն կերպ 1990թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի հիմքի վրա ստեղծվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը և ամբիոնի վարիչ ընտրվեց ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Արամայիս Հարությունի Բաբլոյանը: Ամբիոնի հիմնակազմում էին դոցենտներ Շ.Կնյազյանը, Ս.Սահակյանը, Լ.Դարբինյանը, Վ.Ավանյանը. Գ.Վերմիշյանը, Վ.Եդոյանը, Ռ.Ալեքսանյանը, Ն.Ասրյանը, Հ.Խչոյանը, Բ.Մելտոնյանը, ավագ դասախոս Լ.Սիմոնյանը, ասիստենտներ Գ.Շահվերդյանը և Ն.Ավանյանը:

Ամբիոնում ուսումնական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներին զուգահեռ կատարվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ, պաշտպանվել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ, անհրաժեշտության դեպքում համալսարանի այլ ամբիոների աշխատակիցների համար կազմակերպվել են գիտական խորհրդատվություններ,

2009 թվականից բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ ընտրվեց ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սուրեն Մանուկի Մխիթարյանը:

Վերջին տարիներին ամբիոնը համալրվել է երիտասարդ դասախոսներով: Ներկայումս ամբիոնում աշխատում են ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Ս.Մխիթարյանը /ամբիոնի վարիչ/, ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ալեքսանյանը, պատվավոր պրոֆեսոր Շ.Կնյազյանը, դոցենտներ Գ.Վերմիշյանը, Վ.Եդոյանը, Ն.Գրիգորյանը, Հ.Կանեցյանը, ասիստենտներ ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկ. Ա.Մելքոնյանը և Մ.Սարգսյանը, դասախոսներ Մ.Մկրտչյանը, Ս.Ավետիսյանը և Մ.Գրիգորյանը, լաբորանտ Գ.Շահվերդյանը, իսկ համատեղության կարգով՝ ՀՀ ԳԱԱ-ից հրավիրված ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հակոբյանը, դոցենտներ ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածուներ Մ.Մկրտչյանը և Զ.Դավթյանը:

Ամբիոնը համահամալսարանական է և սպասարկում է բոլոր ֆակուլտետների /բացի դիզայն/ ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին, դասավանդելով անալիտիկ երկրաչափություն, գծային հանրահաշվի տարրեր, մաթեմատիկական անալիզ, դիֆերենցիալ հավասարումներ, հավանականությունների տեսություն, ինչպես նաև հատուկ կուրսեր` մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ, պատահական պրոցեսներ:

Ամբիոնում ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ նվիրված ինտեգրալ հավասարումների և ինտեգրալ ձևափոխությունների կիրառությանը հոծ միջավայրի մեխանիկայի եզրային խնդիրներում, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հատուկ ֆունկցիաներին, անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային խնդիրներին: Ս.Մխիթարյանի ղեկավարությամբ գործում է «Ճարտարագիտական պրոբլեմների մաթեմատիկական մոդելներ» գիտական սեմինարը: Ս.Մխիթարյանի ղեկավարությամբ ամբիոնի մի քանի երիտասարդ դասախոսներ աշխատում են իրենց թեկնածուական թեզերի թեմաների վրա: Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հանրապետության և արտասահմանյան գիտական պարբերականներում հրատարակվել են շուրջ 50 գիտական աշխատություններ:

Ամբիոնում մշակվել են ուսումնամեթոդական նյութեր, բարդ թեմաների մատչելի շարադրման եղանակներ, ուսումնական ծրագրեր /ըստ մասնագիտությունների/, որոնք քննարկվել են ամբիոնի մշտական գործող գիտամեթոդական սեմինարներում: Արդյունքում դասախոսների կողմից վերամշակվել և հրատարակվել են 30 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում հետևյալ ուղղություններով.

ա/ Ֆրեդհոլմի և սինգուլյար իմտեգրալ հավասարումների կիրառություններ հոծ միջավայրի մեխանիկայի եզրային խնդիրներում,

բ/ մաթեմատիկական ֆիզիկայի խառը եզրային խնդիրների որոշակի դասերի ինտեգրալային օպերատորների համար պոտենցիալի տեսության մեթոդներով սպեկտրալ և հարակից ինտեգրալային առնչությունների ստացման եղանակների մշակում,

գ/ ինտեգրալ հավասարումների և ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդների կիրառություններ դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրներում, քայքայման մեխանիկայում, ծակոտկեն գրունտներում հեղուկի ֆիլտրացիայի տեսության եզրային խնդիրներում,

դ/ բարակապատ մարմինների մեխանիկայի ասիմպտոտիկ և այլ մաթեմատիկական մեթոդներ:

Ամբիոնը ուսումնական և գիտական համագործակցության կապեր ունի Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի, ՀՀ ԳԱԱ-ի և արտասահմանյան մի ծարք առաջատար բուհերի ու գիտական կենտրոնների հետ:

  1. Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը միջազգային գիտական և գիտաուսումնական համագործակցության մեջ է ՌԴ Գիտությունների ակադեմիայի Մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի, Մոսկվայի պետական համալսարանի, Օդեսայի ճարտարապետության և շինարարության ազգային ակադեմիայի, ՌԴ հարավային դաշնային համալսարանի /Դոնի Ռոստով/, Օստրավայի /Չեխիա/ տեխնիկական համալսարանի հետ:

3,857  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր

Մխիթարյան Սուրեն Մանուկի Ամբիոնի վարիչ Ֆիզ.մաթ. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Հակոբյան Վահրամ Նասլետնիկի Ֆիզ.մաթ.գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Վերմիշյան Գառնիկ Բախշոյի Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Դավթյան Զավեն Ազիբեկի Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Կանեցյան Հեղինե Գուրգենի Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտաշխատող, դոցենտ
Սարգսյան Մեսրոպ Զոհրակի Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ