(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Հայտարարություն

 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2018 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 578-Ն որոշման և «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն¬ներում մագիստրատուրայի ընդունե¬լության և ուսուցման կարգ»-ի հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտություններով.

Դասիչը,

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի)

Ոսման վարձի չափը (դրամ)

Ընդամենը

Այդ թվում՝ բանակից զորացրված (ԲԶ)

1

2

3

4

5

6

073101.00.7

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ

073101.01.7

Ճարտարապետություն

9

1

120

792.000

073102.00.7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ

073102.01.7

Քաղաքային տնտեսություն

1

0

20

702.000

073102.02.7

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

1

0

20

702.000

073201.00.7

ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ

073201.01.7

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

4

1

30

702.000

073201.02.7

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

1

0

20

702.000

073201.03.7

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

3

1

20

702.000

073201.04.7

Գեոդեզիա և կադաստր

3

1

20

702.000

073201.06.7

Անշարժ գույքի փորձաքննություն

1

0

20

702.000

073201.08.7

Շենքերի նախագծում

4

1

20

702.000

073201.09.7

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

2

1

20

702.000

061101.00.7

ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆ)

061101.01.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

4

1

20

624.000

061104.00.7

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

061104.03.7

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

3

0

20

624.000

1

2

3

4

5

6

021201.00.7

ԴԻԶԱՅՆ

021201.01.7

Դիզայն

4

0

30

690.000

021201.02.7

Գրաֆիկական դիզայն

2

0

30

690.000

021201.05.7

Միջավայրի դիզայն

2

1

10

690.000

031101.00.7 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

031101.03.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

3

1

20

660.000

041101.00.7

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈւՄ

041101.01.7

Հաշվապահական հաշվառում

/շինարարության ճյուղում/

2

0

20

660.000

071601.00.7

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

071601.03.7

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

2

1

10

624.000

041301.00.7

ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

041301.13.7

Նախագծերի կառավարում

30

660.000

101501.00.7

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

101501.01.7

Զբոսաշրջություն

15

600.000

Ընդամենը

51

10

515

 1. Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:
 2. Մագիստրատուրայի ընդունելությունն անց է կացվում երկու փուլով:
  1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն ըստ մասնագիտությունների անց է կացվում ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ուսուցման տեղերի համար:
  1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն բակալավրի որակավորում ունեցող շրջանավարտները: 1-ին փուլով ընդունելության դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա հունիսի 05-ից մինչև հունիսի 15-ը՝ աշխատանքային օրերին ժամը 0900 – 1800:
  1-ին փուլով ընդունվածների հրամանագրումը կատարվում է մինչև հունիսի 20-ը:
  Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիները պետական պատվերի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից (ԲԶ) հատկացված տեղերում կարող են ընդունվել զորացրվելուց հետո երեք տարվա ընթացքում այդ խմբի դիմորդների մրցույթով: Այս մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել վճարովի հիմունքներով ընդունելության մրցույթին:
  ԲԶ տեղերի համար դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա հունիսի 05-ից 15-ը և օգոստոսի 20-ից 28-ը՝ աշխատանքային օրերին ժամը 0900 -1800, իսկ հրամանագրումը կատարվում է մինչև սեպտեմբերի 1-ը:
  2-րդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անց է կացվում ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) ուսուցման տեղերի համար:
  2-րդ փուլով ընդունելության դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա հունիսի 05-ից 20-ը և օգոստոսի 20-ից 28-ը՝ աշխատանքային օրերին ժամը 0900 -1800:
  2-րդ փուլով ընդունվածների հրամանագրումը կատարվում է մինչև սեպտեմբերի 01-ը՝ ըստ հայտագրված դիմումների խմբաքանակի:
 3. Հարակից մասնագիտությամբ կամ այլ բուհերի շրջանավարտներն անվճար և վճարովի համակարգերում հայտագրվող մասնագիտությամբ մրցույթին մասնակցելու համար տվյալ մասնագիտությունից հանձնում են քննություն Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի համապատասխան քննական հանձնաժողովում:
 4. Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  1. դիմում-հայտ համալսարանի ռեկտորին, նշելով ընտրած մասնագիտությունը,
  2. բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց հավելվածների (ներդիրների) սահմանված կարգով հաստատված պատճենները (արտերկրի բուհերում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  3. ինքնակենսագրություն և 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
  4. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում),
  5. զին. գրքույկի պատճեն,
  6. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անվճար ուսուցման արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ փաստաթղթերը (առկայության դեպքում),
  7. Սոց.անապահովության սահմանային (30) միավորից բարձր միավոր ունեցող ուսանողները՝ տեղեկանք համայնքից (առկայության դեպքում),
 5. Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է ըստ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթության.
  1. նախորդ ուսումնառության արդյունքում շնորհված դիպլոմի հավելվածի միջին որակական գնահատականի,
  2. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության միջին որակական գնահատականի,
  3. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատանքների առկայության,
  4. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին որակական գնահատականի:
 6. Փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվելու է Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2129 սենյակում:

Ճարտարապետության և շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարանի
Ընդունող հանձնաժողով
հեռ. 010 580156

 3,742 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

12.06.18

 3,743 просмотров всего,  2 просмотров сегодня