ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը հայտարարում է 2019/2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ

 • Ե.23.01    Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա  1 տեղ
 • Ե.23.02   Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն  1 տեղ
 • ԺԸ.00.01  Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն  2 տեղ

     Մրցույթին կարող են մասնակցել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող անձինք, ովքեր հանձնել են «Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկաներից տարբերակված ստուգարքներ, հաղթահարելով հետևյալ անցումային շեմերը.

 • Անգլերեն լեզու «TOEFL iBT»՝ 46 միավոր կամ «IELTS»՝ 5.5 միավոր,
 • Ֆրանսերեն լեզու «TCF»՝ 200 միավոր,
 • Գերմաներեն լեզու «on DaF»`60 միավոր,
 • Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ՝ 25 միավոր:

     Դիմորդները մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում են ընտրած մասնագիտությամբ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսականով:

   Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն մասնագիտական առարկայից (հարցատոմսերով), որը գնահատվում է  20 (քսան) միավորանոց սանդղակով: Քննությունը համարվում է հանձնված, եթե դիմորդը ստացել է առնվազն 13 (տասներեք) միավոր: ԺԸ.00.01 – ՛՛Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն՛՛ մասնագիտությամբ դիմորդները պետք է հանձնեն նաև կլաուզուրա:

    Մրցույթն իրականացվում է ըստ մասնագիտական քննությունից ստացած գնահատականի  Հավասար գնահատականների դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ ցուցանիշներն ըստ հերթականության`

 • մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի ընդհանուր միջին որակական գնահատականը,
 • բակալավրի և մագիստրոսի ընդհանուր միջին որակական գնահատականների գումարը,
 • հրատարակված գիտական աշխատանքների թիվը,
 • միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական մրցույթներում կամ օլիմպիադաներում ստացած դիպլոմները կամ միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությունը (զեկուցումները):

    Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը կատարվելու է հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև ս.թ. հունիսի 7-ը ներառյալ, իսկ մասնագիտությունից քննության հանձնումը` ս.թ. հունիսի 10-ից 14-ը ներառյալ:

    Դիմորդներն հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում ռեկտորի անունով,
 • բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
 • օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկակատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
 • ընտրած մասնագիտությամբ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում` մասնագիտական ամբիոնի կողմից գրավոր դրական գրախոսականով,
 • կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ, ինքնակենսագրություն և չորս լուսանկար

(3 x 4 չափսի),

 • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (եթե դիմողն աշխատում է),
 • միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական մրցույթներում կամ օլիմպիադաներում ստացած դիպլոմները կամ միջազգային գիտաժողովներում մասնակցության զեկույցները (առկայության դեպքում),
 • զինվորական գրքույկի պատճենը (բացակայության դեպքում` զորակոչային տեղամասում  կցագրման վկայականի պատճենը):

       Դիմորդը ներկայացնում է նաև անձնագիրը և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի բնօրինակը:

ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ

 • Ե.23.03  Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում  1 տեղ
 • ԺԸ.00.01  Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն  1 տեղ 

 

   Դոկտորանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը կատարվելու է հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև ս.թ. հունիսի 7-ը ներառյալ:

    Դիմորդներն հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտ են ներկայացնում  հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում ռեկտորի անունով,
 • գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագրի պատճենը (այլ երկրներում գիտական աստիճանի վկայագիր ստացածների համար նաև բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից տրված համապատասխանեցման հավաստագիրը),
 • դոկտորական ատենախոսության ծավալուն պլան,
 • հրատարակված գիտական աշխատությունների, գյուտերի և հայտնագործությունների, ինչպես նաև կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվությունների ցանկը,
 • ինքնակենսագրություն, կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ 3 լուսանկարով

(3 x 4 սմ):

 • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (կամ աշխատանքային գրքույկի պատճենը),
 • բնութագիր-երաշխավորագիր աշխատանքի վայրից:

          Դիմորդը ներկայացնում է նաև անձնագիրը և գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագրի բնօրինակը:

        Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՃՇՀԱՀ-ի հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտ հետևյալ հասցեով` Տերյան 105, թիվ 2 մասնաշենք, 2222 սենյակ, հեռ. (010) 58-05-41:

Ռեկտորատ

 1,643 просмотров всего,  1 просмотров сегодня

15.05.19

 1,644 просмотров всего,  2 просмотров сегодня