ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

№17   07.09.2021 թ.

 1. 2021-2022 ուստարվա ուսումնական գործընթացի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 2. Ամբիոնների բեռնվածքների ձևավորման և հաստատման ընթացիկ վիճակի մասին:
 3. 2021-2022 ուստարվա դասացուցակի հետ կապված խնդիրների մասին:
 4. Կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման     հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 5. 2022-2023 ուստարվա համար բակալավրիատի և մագիստրատուրայի վճարովի և անվճար տեղերի հայտագրման մասին:
 6. Համալսարանում «Մալբրի» համակարգի ներդրման մասին:
 7. Ընթացիկ հարցեր

№16   31.08.2021 թ.

 1. 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուայի ընդունելության արդյունքների ամփոփում։
 2. 2021-2022 ուստարվա մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր։
 3. 2020-2021 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին։
 4. Ընթացիկ հարցեր։

№15 13.07.2021 թ.

 1.  2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-IV և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II կուրսերում:
 3. Ուսանողների՝ ակադեմիական ընդհանուր պարտքերի և ուսման վարձի վճարման հետ կապված ակադեմիական պարտքերի համեմատական վերլուծություն:
 4.  Ընթացիկ հարցեր:

№14  06.07.2021 թ.

 1. Ուսանողների՝ նախորդ կիսամյակներից կուտակված ակադեմիական պարտքերի ընթացիկ վիճակի մասին:
 2. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյուքում ուսանողների՝ մեկ առարկայական պարտք ունենալու դեպքերի վերլուծություն:
 3. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր։
 
№13  29.06.2021 թ.
 1. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա  ու­­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում:
 2. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռա­կա ուսուցման I-IV և մագիստրատուրայի հեռա­կա ուսուցման I, II կուր­սե­­րում:
 3. Համալսարանի գիտական գործունեության ընթացիկ վիճակի մասին:
 4. Բակալավրիատի բարձր կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողների՝ գիտական հոդված­ն­երով հան­­­դես գալը խթանելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին (հաղորդող՝ գիտական աշ­խա­տանքների գծով պրոռեկտոր Մ.Բարսեղյան):
 5. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի շրջանավարտ­նե­րի ամփոփիչ ատեստավորման կարգի» նախագծի նախապատրաստման ուղղությամբ կա­տար­վող աշխատանքների մասին (հաղորդող՝ կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկա­վար Վ.Հով­հան­նիսյան):
 6. «Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի պրոֆե­սորա­դա­սա­խոսական կազմի պաշտոնների՝ մրցույթով տեղակալման մասին կարգի» վերանայման և 2021-2022 ուստարվա սկզբին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրությունները կազմա­կերպելու մասին (հաղորդող՝ գլխավոր իրավաբան Ս.Սարգսյան):
 7. Ամբիոնների բեռնվածքների կազմման ընթացիկ վիճակի մասին:
 8. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 9. Ընթացիկ հարցեր:  
 10. №12  09.06.2021 թ.
 11. 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 12. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում:
 13. Համալսարանի գիտական գործունեության ընթացիկ վիճակի մասին:
 14. Ընթացիկ հարցեր:  
 15. №11  01.06.2021 թ.
 16. 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 17. Բակա­լավ­րիատի առկա ու­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների ընդունման նախապատրաստական աշ­խա­տանքների մասին:
 18. Ընթացիկ հարցեր:
 19. №10  11.05.2021 թ.
 20. Ռեկտորատի 13.10.2020թ. 31 նիստի որոշմամբ 2021թ. ապրիլի 26-ից 30-ը ամբիոնների նիստերում ու­սա­նողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուր­սա­յին նախագծերի կատար­ման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 21. 2020-2021 ուստարվա բակալավրիատի առկա և հեռակա ու­սուցման ավարտական կուրսերի ուսա­նող­ների ավարտական աշխատանքների ատեստավորման ար­դ­յունքների մասին:
 22. Ընթացիկ հարցեր:
 23. №09  27.04.2021 թ.
 24. 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մա­գիստրոսական թեզերի ատեստավորման ար­դ­յունքների մասին:
 25. Ընթացիկ հարցեր:
 26. №08  13.04.2021 թ.
 27. Ռեկտորատի 13.10.2020թ. 31 նիստի որոշմամբ 2021թ. մարտի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիս­տերում ուսա­նողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նա­խագծերի կատար­ման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 28. Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտի­կայի ար­դ­­յունքների մասին:
 29. Բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավար­տա­կան աշխա­տանքների կա­տարման ըն­թացքի մասին:
 30. ՃՇՀԱՀ-ի ներքին գիտական դրամաշնորհների մրցույթի արդյունքների մասին:
 31. Ընթացիկ հարցեր:
 32. №07  30.03.2021 թ.
 33. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամ­փո­փում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 34. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի ար­դ­­յունքների մասին:
 35. Համալսարանի ուսումնական գործընթացին արտերկրում գտնվող ուսանողների մասնակցությունն ապահովելու մասին:
 36. Ընթացիկ հարցեր:
 37. №06  23.03.2021 թ.
 38. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակա­լավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 39. Համալսարանի ուսումնական գործընթացին արտերկրում գտնվող ուսանողների մասնակցությունն ապահովելու մասին:
 40. Ընթացիկ հարցեր:
 41. №05  11.03.2021 թ.
 42. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­սուցման  IV կուրսերում:
 43. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մա­գիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I, II կուրսերում:
 44. 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի ատեստավորման ար­դ­յունքների մասին:
 45. Ընթացիկ հարցեր:
 46. №04  02.03.2021 թ.
 47. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մա­գիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I, II և նախապատ­րաս­տական կուրսերում:
 48. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավ­րիատի առկա ուսուցման I-III, մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 49. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 50. Ընթացիկ հարցեր:
 51. №03  16.02.2021 թ.
 52. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առ­կա ուսուցման II կուրսերում:
 53. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավ­րիատի առկա ուսուցման I-III, մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 54. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 55. Ընթացիկ հարցեր:
 56. №02  02.02.2021 թ.
 57. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­սուց­ման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I,II կուրսերում:
 58. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ու­սուցման I-V, մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 59. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կալավրիատի առ­կա ու­սուցման IV կուրսերում:
 60. Ընթացիկ հարցեր:
 61. №01  19.01.2021 թ.
 62. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­­լավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 63. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 64. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 65. Ընթացիկ հարցեր:
 66. №38  29.12.2020 թ.
 67. 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսի ուսանող­ների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 68. 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավրիատի առկա ու­սուցման IV կուրսերում:
 69. Բակալավ­րիա­տի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխա­տանքների կատարման ընթացքի մասին:
 70. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 71. Ընթացիկ հարցեր:
 72. №37  15.12.2020 թ.
 73. Բակալավ­րիա­տի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխա­տանքների և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանող­ների մագիստրոսական թեզերի կատարման ընթացքի մասին:
 74. Ռեկտորատի 13.10.2020թ. №31 նիստի որոշմամբ 2020թ. նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 4-ը ամբիոնների նիս­տե­րում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուր­սա­յին աշխատանքների, կուրսային նախագծե­րի կա­տար­ման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդ­յունքների վերլուծություն:
 75. Համալսարանի գործունեության մեջ միջազգայն գործընկերների ներգրավման ուղղությամբ տար­վող նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
 76. Ընթացիկ հարցեր:
 77. №36  08.12.2020 թ.
 78. Բակալավ­րիա­տի առկա ուսուցման IV կուրսերում 2020-2021 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների հանձնման ընթացիկ վիճակի մասին:
 79. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 80. Բուհերի վարկանիշավորման համաշխարհային ցուցակում համալսարանի ընդգրկման գործըն­թա­ցի ընթացիկ վիճակի մասին:
 81. №35  25.11.2020 թ.
 82. Ռեկտորատի 13.10.2020թ. №31 նիստի որոշմամբ 2020թ. նոյեմբերի 2-ից 6-ը ամբիոնների նիս­տե­րում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նա­խա­­գծե­րի կա­տար­ման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 83. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 84. Մասնակի դեպքերում ստուգարքների արտաժամկետ հանձնման թույլտվության մասին:
 85. Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի թեմա­ների հաստատման և ղեկավարների նշանակման հրամանների նախագծերի հանձնման ընթա­ցիկ վիճակի մասին:
 86. №34 17.11.2020 թ.
 87. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացիկ հարցեր: 

 88. №33 16.10.2020 թ.
 89. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի ներկայացման ընթացիկ վիճակի մասին:
 90. Առկա և հեռակա բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխա­տանքների թեմաների հաստատման և ղեկավարների նշանակման ընթացիկ վիճակի մասին:
 91. Կազմակերպչական հարցեր:
 92. Ընթացիկ հարցեր:
 93. №32 14.10.2020 թ.
 94. Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսում­նական գործընթացի կազմակերպումն առցանց ուսուցմամբ իրականացնելու մասին ԿԳՄՍ նա­խարար Ա.Հարությունյանի 14.10.2020թ. №01/11.2/27362-2020 գրության քննարկում:
 95. №31 13.10.2020 թ.
 96. Համավարակի պայմաններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված ընթա­ցիկ հարցեր:
 97. Դասերի կայացման (լսարանային և հեռավար) ընթացիկ վիճակի մասին:
 98. Հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության ամփոփում:
 99. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուր­սա­յին աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամ­կետներ սահմանելու մասին:
 100. Ընթացիկ հարցեր:
 101. №30 29.09.2020 թ.
 102. ՀՀ Կառավարության կողմից հայտարարված ռազմական դրության պայմանների հետ կապված կազ­մակերպչական հարցեր:
 103. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուր­սա­յին աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամ­կետներ սահմանելու մասին:
 104. 2020-2021 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի) մրցույթի արդյունքների մասին:
 105. Ընթացիկ հարցեր:
 106. №29 15.09.2020 թ.
 107. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­կա­լավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 108. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բա­­կա­լավրիատի հեռակա ուսուցման I-IV, մա­գիստ­րա­տուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախա­պատրաստական կուրսերում:
 109. Ընթացիկ հարցեր:
 110. №28 02.09.2020 թ.
 111. 2020-2021 ուստարվա մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 112. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 113.  2019-2020 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանող­ների մասին:
 114. Ընթացիկ հարցեր:
 115. №27 14.07.2020 թ.
 116. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում:
 117. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռա­կա ուսուցման I-IV և մագիստրատուրայի հեռա­կա ուսուցման I, II և նախա­պատրաստական կուրսե­րում:
 118. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 119. Ընթացիկ հարցեր:
 120. №26 07.07.2020 թ.
 121. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին:
 122. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման անվճար համակարգի ընդունելության մրցույթի արդյունքների ամփոփում:
 123. Արտասահմանյան քաղաքացիների՝ 2019-2020 ուստարվա նախապատրաստական խմ­բերի ավար­տական-ընդունե­լության քննությունների արդյունքների ամփոփում:
 124. Համալսարանի որոշ ամբիոններ միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին:
 125. Ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրման հրամանների նախագծերը ներկայացնելու մասին:
 126. Համալսարանում գիտական գործունեությունը խթանելուն ողղված միջոցառումների մասին:
 127. Ամբիոնների ուսումնական բեռնվածքների բաշխման ընթացքի մասին:
 128. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 129. №25 30.06.2020 թ.
 130. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում:
 131. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռա­կա ուսուցման I-IV և մագիստրատուրայի հեռա­կա ուսուցման I, II և նախապատրաստական կուրսե­րում:
 132. Ընթացիկ հարցեր:
 133. №24 23.06.2020 թ.
 134. Ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների շրջանակներում ուսանողներին առաջադրանքներ տալու վերաբերյալ հրա­մանների նախագծերի ներկայացման ընթացքի մասին:
 135. Ամբիոնների ուսումնական բեռնվածքների բաշխման ընթացքի մասին:
 136. 2020-2021 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության կազմակերպման մասին:
 137. 2020-2021 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 138. №23  16.06.2020 թ.
 139. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակա­լավ­րիատի առկա ու­սուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ու­սուցման I կուրսերում:
 140. Ընթացիկ հարցեր:
 141. №22  09.06.2020 թ.
 142. 2019-2020 ուստարվա բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների ա­վար­տական աշխա­տանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 143. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 144. 2019-2020 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման մասին:
 145. Ընթացիկ հարցեր:
 146. №21  02.06.2020 թ.
 147. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ա­վար­տական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 148. №20  25.05.2020 թ.
 149. 2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքի անխափան ըն­թաց­քի ապահովման մասին:
 150. Համալսարանի՝ 2020-2021 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի ստեղծման մասին:
 151. 19  12.05.2020 թ.
 152.               
 153. Ուսման վարձը միանգամից վճարել չկարողանալու վերաբերյալ դեկաններին դիմած ուսանողների մա­­սին:
 154. 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի քննությունների, կուրսային աշխատանքների քանակի կրճատ­ման և արտակարգ դրության պայման­ներում հեռահար կապի միջոցներով քննաշրջանի կազմա­կերպ­ման մասին:
 155. Քննությունների հարցաշարերի և հարցատոմսերի նախապատրաստման և հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 156.  
 157. №18  06.05.2020 թ.
 158.                
 159. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարման ամփոփիչ փուլի կազմա­կերպման վերաբերյալ հրամանների նախագծերի ներկայացման ընթացքի մասին:
 160. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը հաստատման ներկայացնելու ընթացիկ վի­ճա­կի մասին:
 161. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունների ժամանակա­ցույ­ցի կազմման ընթացքի մասին:
 162. Ավարտական կուրսերի ուսանողների՝ հեռահար կապի տեխնիկական միջոցներով ապահովվա­ծու­թյան մասին:
 163. Ընթացիկ կիսամյակի ավարտին ստուգարքների գնահատման և նախատեսված քննությունների քա­նակի նվազեցման վերաբերյալ ֆակուլտետների գիտխորհուրդների որոշումների մասին:
 164.  
 165. 17  28․04․2020  թ.
 166. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարման ընթացքի մասին:
 167. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերը հրամանագրման ներկայացնելու ուղղութ­յամբ կատարվող աշխատանքների ընթացքի մասին:
 168. Քննությունների հարցաշարերի նախապատրաստման ընթացքի մասին:
 169. Հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդող դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, դրանք հեռա­վար ուսուցման հար­թակում տեղադրելու և հեռավար ուսուցման ընթաց­քի մասին:
 170. Ուսման վարձերի հավաքագրման ընթացիկ վիճակի մասին:
 171. Մագիստրատուրայի առանձին մասնագիտությունների ուսման տևողությունների և ուս­ման վարձի չափերի վերանայման մասին:
 172. 16  23.04.2020 թ.
 173. Ուսման վարձերի հավաքագրման ընթացիկ վիճակի մասին:
 174. Հեռակա ուսուցման համակարգի դասընթացների կազմակերպման նախապատրաստական աշխա­տանք­ների մասին:
 175. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության կազմակերպման նա­խա­պատրաստական աշխատանքների մասին:
 176. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, դրանք հեռա­վար ուսուցման հար­թակում տեղադրելու և հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 177. 15  21.04.2020 թ.
 178. Համալսարանի տարբեր մասնագիտությունների համար 2019-2020 ուստարվա ընդունելության քննա­կան առարկաների ընտրության մասին:
 179. Գիտական թեմաների ֆինանսավորման մեջ կոմունալ ծախսերի համար հատկացվող գումարի չափի վերանայման մասին:
 180. Առանձին մասնագիտությունների ուսման վարձի չափի վերանայման մասին:
 181. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման և դրանք հեռա­վար ուսուցման հար­թակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 182. Հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 183. Ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները կազմակերպելու մասին:
 184. 14  17.04.2020 թ.
 185. Առկա ուսուցման IV և հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների ամփոփում:
 186. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 187.  
 188. 13  14.04.2020 թ.
 189. ՀՀ կառավարության կողմից արտակարգ դրության երկարաձգման պայմաններում համալսարանի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին: 
 190. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ժամկետների սահմանման և կազմակերպման ձևերի մասին:
 191. Ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարման ընթացքի մասին:
 192. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին:
 193. Ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու մասին: 
 194.  
 195.  12  07.04.2020 թ.
 196. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 197. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու և հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 198. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի և ավարտական աշխատանքների կատարման և պաշտպանության ժամկետները երկարաձգելու մասին:
 199. Գիտական թեմաների հաստատման մրցույթ հայտարարելու մասին:
 200. Ուսման վարձերի վճարումները կազմակերպելու մասին:
 201.  
 202. 11  03. 04. 2020 թ.
 203. Դասախոսների կողմից դասավանդման նյութերի տրամադրման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 204. Հեռավար ուսուցման ընթացքի մասին:
 205. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 206. Ընթացիկ հարցեր:
 207.  
 208. 10  31.03. 2020 թ.
 209. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման  IV կուրսերում:
 210. Դասախոսների կողմից դասախոսությունների գրավոր տեքստերի ներկայացման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 211. Հեռավար ուսուցման կազմակերպման ընթացքի մասին:
 212. Համալսարանի գովազդի իրականացման ընթացքի մասին:
 213. Համալսարանի գիտական պարբերականներում տպագրվելիք հոդվածների մասին պահանջվող կարծիքների սահմանված կարգի՝ արտակարգ դրության պայմաններում վերանայման վերաբերյալ:
 214. Հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագիրը լրացնելու ձևի մասին:
 215.  
 216. 09  27.03.2020 թ.
 217. Դասախոսների կողմից դասախոսությունների գրավոր տեքստերի ներկայացման, և դրանք հեռավար ուսուցման հարթակում տեղադրելու ընթացքի մասին:
 218. Հեռավար ուսուցման կազմակերպման հետ կապված հարցեր:
 219. Ուսանողների ուսման վարձերի զեղչման մասին:
 220. Համալսարանի աշխատողներին պարգևատրելու մասին:
 221. Ուսանողների ուսման վարձերի հավաքագրման կազմակերպման մասին:
 222. Հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագիրը լրացնելու ձևի մասին:
 223.  
 224. 8  20.03.2020 թ.
 225. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 226. «Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերումներից պետությանը կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման և հաղթահարման ապահովման համար ֆինանսական աջակցություն» նախաձեռնությանը համալսարանի մասնակցության մասին:
 227.  
 228. 7  §17.03. 2020 թ.
 229. ՀՀ կառավարության կողմից հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում համալսարանի ուսումնական գործընթացը հեռավար կազմակերպելու և հատուկ միջոցառումների մասին:
 230.  
 231. 06  10.03.2020 թ.
 232. 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման  IV կուրսերում:
 233. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 234. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 235. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 236. «Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին, գիտնականներին, մանկավարժներին» ծրագրերի մասին:
 237. Ընթացիկ հարցեր:
 238.  
 239.  05  02.03.2020 թ.
 240. Հայաստանի Հանրապետությունում սուր շնչառական՝ կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման նպատակով 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը ներառյալ ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ա.Հարությունյանի 02.03.2020թ. № 01/06/5068-20 գրության քննարկում:
 241. 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը համալսարանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու պատճառով համալսարանի ռեկտորի«2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին» 24.12.2019թ. թիվ 02-24-01 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին:
 242. Համալսարանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու պայմաններում 2020թ. մարտի 2-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածի համար համալսարանի աշխատակիցներին վարձատրելու մասին:
 243.  
 244. 04  25.02.2020 թ.
 245. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I, հեռակա ուսուցման I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 246. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 247. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 248. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 249. Ընթացիկ հարցեր:
 250.  
 251. 03  11.02. 2020 թ.
 252. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 253. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 254. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V կուրսերում:
 255. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 256. Ընթացիկ հարցեր: 
 257.  
 258. 02  30. 01. 2020 թ.
 259. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I,II կուրսերում:
 260. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-V, մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 261. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 262.  
 263. N 1  14.01.2020թ.
 264. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I,II կուրսերում:
 265. 2019-2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի և I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 266. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 267.  
 268. N 22  24.12 2019թ.
 269. 2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների առաջադիմության միջին ցուցանիշների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների մասին:
 270. Շինարարության ֆակուլտետի բակալավրիատի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսի ուսանողի ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքի մասին:
 271. Բակալավրիատի բարձր կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողների՝ գիտական հոդվածներով հանդես գալը խթանելու և գիտական մամուլում տպագրվելուն օժանդակելու մասին:
 272. Համալսարանի աշխատողներին տարեվերջյան դրամական պարգևատրում տալու մասին:
 273. Ընթացիկ հարցեր:
 274.  
 275. N 21  17.12 2019թ.
 276. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դեմ ներկայացված հայցադիմումների մասին: 
 277. Ուսանողների ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի ձևավորման և տվյալների բազայի ստեղծման մասին:
 278. Համալսարանի կառուցվածքի փոփոխության մասին առաջարկների քննարկում:
 279. Ռեկտորատի նախորդ նիստի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին:
 280. Ընթացիկ հարցեր:
 281.  
 282. N 20  10.12 2019թ.
 283. 2019-2020  ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում: 
 284. Ռեկտորատի 01.10.2019թ. 16  նիստի որոշմամբ 2019թ. նոյեմբերի 25-ից 29-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման երկրորդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 285. Ընթացիկ հարցեր:
 286.  
 287. N 19  26.11 2019թ.
 288. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացքի վիճակի մասին:
 289. 2019թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր (մինչև նոյեմբերի 22-ը) ամսիների ընթացքում ուսանողների խմբերի բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 290. Ընթացիկ հարցեր:
 291.  
 292. N 18  19.11 2019թ.
 293. 2019թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր(մինչև նոյեմբերի5-ը) ամիսների ընթացքում դասախոսների բացակայությունների պատճառով, չկայացած դասերի մասին:
 294. Ռեկտորատի 01.10.2019 թ.N16 նիստի որոշմամբ 2019 թ հոկտեմբերի 21-25-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 295. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 296. Ընթացիկ հարցեր:
 297.  
 298. N 17  22.10 2019թ.
 299. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-IV կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 300. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 301. Ընթացիկ հարցեր:
 302.  
 303. N 16  01.10 2019թ.
 304. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական,  կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 305. 2019-2020 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի) մրցույթի արդյունքների մասին:
 306. Ընթացիկ հարցեր:
 307.  
 308. N 14  03.09 2019թ.
 309. 2019 -2020 ուստարվա մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքների մասին:
 310.  2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 311. 2018-2018 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 312. Ընթացիկ հարցեր:
 313.  
 314. N 12  04.06 2019թ.
 315. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի  ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 316. 2018-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-IIIև մագիստրատուրայի առկա ուսուցման Iկուրսերում:
 317. 2019-2020 ուստարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում:
 318. Ընթացիկ հարցեր:
 319.  
 320. N 11  29.05 2019թ.
 321. 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա  ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 322. Ընթացիկ հարցեր:
 323.  
 324. N 10  07.05 2019թ.
 325. 2018-2019 ուստարվա բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների ատեստավորման արդյունքների մասին:
 326. Ռեկտոչատի 02.10.2018 թ N 19 նիստի որոշմամբ 2019 թ.ապրիլի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 327. Համալսարանի 2019-2020 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման մասին:
 328. Ընթացիկ հարցեր:
 329.  
 330. N 8  26.03 2019թ.
 331. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 332. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
 333. Ընթացիկ հարցեր:
 334.  
 335. N 6  26.02 2019թ.
 336. 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 337. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I   կուրսերում:
 338. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 339. Ընթացիկ հարցեր:
 340.  
 341. N 5  26.02 2019թ.
 342. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի  առկա ուսուցման I կուրսերում:
 343. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I,II և նախապատրաստական  կուրսերում:
 344. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III կուրսերում:
 345. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի)  I-V կուրսերում:
 346. Ընթացիկ հարցեր:
 347.  
 348. N 4  12.02 2019թ.
 349. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I և III կուրսերում:
 350. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V կուրսերում:
 351. Ընթացիկ հարցեր:
 352.  
 353. N 3  05.02 2019թ.
 354. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 355. 2018-2019 ուստարվա  II կիսամյակի ,եկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 356. Ընթացիկ հարցեր:
 357.  
 358. N 2  30. 01. 2019թ.
 359. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 360. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի I –V, մագիստրատուրայի I, II կուրսերում:
 361. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում  առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 362. Ընթացիկ հարցեր:
 363.  
 364. N 1  22. 01. 2019թ.
 365. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I,II կուրսերում:
 366. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի և I լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 367. Ընթացիկ հարցեր:
 368.  
 369. N 24   25. 12. 2018թ.
 370. 2018-2019 ուստարվա մագիստատուրայի հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի ուսանողների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 371. Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 372.  
 373. N 23   11. 12. 2018թ.
 374. 2018-2019 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 375. Ռեկտորատի 02.10.2018 թ. N 19 նիստի որոշմամբ, 2018թ.նոյեմբերի 26-30-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատո, հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման, երկրոդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 376. Ընթացիկ հարցեր:
 377.  
 378. N 22   20. 11. 2018թ.
 379. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 380. 2018 թ.սեպտեմբերի, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողական խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 381. 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության արդյունքների ամփոփում/հաղորդող՝ Հ.Սարգսյան/
 382. Ընթացիկ հարցեր:
 383.  
 384. N 21   06. 11. 2018թ.
 385. Ռեկտորատի 02.10.2018թ.N19 նիտի որոշմամբ 2018թ.հոկտեմբերի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 386. 2018թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողների խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 387. Ընթացիկ հարցեր:
 388.  
 389. N 20   23. 10. 2018թ.
 390. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-V կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 391. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 392. Շինարարական մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններում նոր ուսումնական առարկայի հավելման մասին:
 393. Ընթացիկ հարցեր:
 394.  
 395. N 19   02. 10. 2018թ.
 396. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 397. 2018-2019 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի)մրցույթի արդյունքների հաստատում:
 398. Ընթացիկ հարցեր:
 399.  
 400. N 18   20. 09. 2018թ.
 401. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-II  և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 402. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա գարնանային քննաշրջանի Iiլուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) հեռակա ուսուցման I-IV,մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 403. Ընթացիկ հարցեր:
 404.  
 405. N 17   04. 09. 2018թ.
 406. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 407. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 408. Ընթացիկ հարցեր:
 409.  
Ստեփանյան Գառնիկ Արաիկի Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԳԵՎՈՐԳԻ Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Աշխատակազմի ղեկավար
Սուքիասյան Ռոբերտ Ռեկտորի խորհրդական
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սահակյան Արամ Շինարարության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
Գրիգորյան Մարինե Սամվելի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
Շատվորյան Արմեն Ռուբենի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն
Սիմոնյան Վահրամ Ռուբենի Մ.Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրեն
Հովհաննիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Սարգսյան Սլավա Սարգսի Գլխավոր իրավաբան
Բարխոյան Տաթև Մանվելի Լրատվության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ
Կարապետյան Փայլակ Ֆինանսատնտեսական վարչության պետ
Աթանեսյան Վանիկ Ժիրայրի Ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալ
Մարտիրոսյան Անգին Վիկտորի Կրթական ծրագրերի վարչության պետ
Սարգսյան Հայկ Արարատի Դիմորդների ընդունելութան բաժնի վարիչ
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական խորհրդի քարտուղար
Գոհար Մատուլյան Հարությունի Ընդհանուր բաժնի վարիչ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ
Հարությունյան Արմեն Ջոնիկի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հարություն Ղասաբյան Հակոբի Արհեստակցական միության նախագահ
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Ջրային համակարգերի, հիդրոտեխնիկայի և հիդրոէներգետիկայի ամբիոնի վարիչ