(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Օգտակար մոդելներ ԵՎ գյուտի արտոնագրեր

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի Nներկայացման

թվականը

Դասիչ Համարը, անվանումը Սեփականատեր

Գրանցված է պետական

գրանցամատյանում

1

Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Յու.

ՀՀ

AM 20120141Ս,

08.10.2012

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N316ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.02.2013
2

Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ.,

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20130032Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N332ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 26.08.2013
3

Աթանեսյան Վ.,

Հարությունյան Վ.

ՀՀ

AM 20130095Ս

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N344Ս

Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 25.12.2013
4 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20120173,

27.11.2012

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 14/00

C04B 38/00

N2726A

Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.2013
5 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130034,

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00

2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2013
6

Հովսեփյան Գ.,

Սաֆարյան Ա.,

Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120146,

17.10.2012

ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00,

BO1J 20/00

2767A

Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

26.08.2013
7 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130097,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00,

C04B 33/00

2787

Ծակոտկենշինարարականիրերի

պատրաստման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013
8 Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա. ՀՀ

AM 20130096,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C08L 95/00,

2789 Բիտումային բաղադրանյութ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

 

Հ/հ Հեղինակ (ներ)  Ազգանուն Անուն Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ  Համարը, անվանումը Սեփականատեր Գրանցված է պետական գրանցամատյանում
1

Աթանեսյան Վ.,

Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ.

ՀՀ

AM 20140019Ս

28.02.2014

ՄԱԴ (2014.01)

EO2D 29/00

N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2014
2 Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է. ՀՀ

AM 20130033Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2014.01)

FO4F 7/00

2819

Հիդրավլիկական բաբան

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.20014
3

Ավետիսյան Վ.Գ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

ՆիկողոսյանԱ.Ա.

Սարգսյան Ա.Ա.

ՀՀ

Արտոնագիր №

2814A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ. ԵրԿՄԳՀԻ 25.02.2014
4

Ավետիսյան Վ.Հ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

Հովհանիսյան  Ա.Ա.

Ահարոնյան Ա.Կ.

Սարգսյան Ա.Ա՚.

РА

Патент №

2803A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք ԵրԿՄԳՀԻ 29.01.2014
5 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/404 08/3375 Դռների և պատուհանների նախահաշիվ «Հայհեղինակ » ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014
6 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/403 08/3374 Շին.նախահաշիվ «Հայհեղինակ » ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Գալստյան Գ.

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20140140U

07.10.2014

ՄԱԴ (2015.01) E04G 13/00

E04G 15/00

№ 390 U

Բլոկային կաղապարամած պատերի կառուցման համար

ՃՇՀԱՀ

26.01.2015

2.

Աթանեսյան Վ.

Թոքմաջյան Հ. Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM201500 04U

21.01.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 406 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.05.2015

3.

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150005U

22.01.2015

ՄԱԴ (2015.01) E04G 1/00

№ 410 U

Հավաքովի – միաձույլ հիմնակմախք

ՃՇՀԱՀ

25.05.2015

4.

Գալստյան Գ.

Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM20150053U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) E04G 11/00

№ 418 U

Կաղապարամած կարկասային շինություններում կոշտության դիաֆրագմաների և դրանց միացման հանգույցների կառուցման համար

ՃՇՀԱՀ

27.07.2015

5.

Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM20150069U

02.06.2015

ՄԱԴ (2015.01) 

C02F 3/00

C02F 11/00

№ 426 U

Ջրավազանի մաքրման սարք

ՃՇՀԱՀ

26.10.2015

6.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150052U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 429 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.12.2015

7.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150052U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 429 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.12.2015

 

 

N

Հեղինակ(ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ

Համարը,

անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է

պետական գրանցամատյանում

1.

 

Գալստյան Գ.Շ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 

ՀՀ

 

AM20150166U
21.12.2015 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 13/00

 

N452Ս
Միաձույլ սյուների կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

4/18/2016

 

 

 

2. Սահակյան Է.Ռ. ՀՀ

AM20150165

C04

ՄԱԴ C 04 B 38/02

 

 Փրփրանյութի ստացման եղանակ

ՃՇՀԱՀ

 

01.2016
3 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160041U
03.05.2016

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00 N465Ս
Միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

4 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160040U
03.05.2016

 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00, E04G 21/00 N466Ս
Սյուների կառուցման եղանակ 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

 

 

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20160122Ս

15.12.2016

ՄԱԴ (2017.01)

E04B 1/00

№ 487 Ս
Շարժական ձողա-ծալքավոր կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

16.06.2017

2.

Թասլակյան Դ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM 20170024Ս

27.02.2017

ՄԱԴ (2017.01)

E02D 29/00

E02D 5/00

№ 502 U 

Միահարկ գծային շինություն բարդ ռելիեֆով տեղանքի համար

ՃՇՀԱՀ

16.11.2017

3.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20170094Ս

21.06.2017

ՄԱԴ (2017.01) E04B 1/00

№ 503 U

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

01.12.2017

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20180023Ս

07.03.2018

ՄԱԴ (2018.01) E04B 1/00

№ 520 U

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

02.07.2018

2.

Маркосян М.В.

Мартиросян А.А.

Агаронян А.К.

Аветисян В.Г.

РА

AM 20180016

18. 06. 2018

ՄԱԴ  (2018.01)

H01Q13/00

№  3196А 

Ориентированная щелевая антенна

НУАСА

18.06.2018

3.

Маркосян М.

Погосян М.

Асатрян М.

Зангинян А.

РА

AM20180107

28. 12. 2018

ՄԱԴ (2018.01)

C09J 1/00

C09J 11/00

№  3247А 

Термостройкий герметик

НУАСА

28.12.2018

4.

Փետեոտյան Ռ.Ա.
Սարուխանյան Ա.Ա.
Քելեջյան Հ.Գ.

ՀՀ

AM20180076U
26.06.2018

C02F3/00,
C02F11/00

№ 535 U
Լեռնային գետերի ջրառիչ

ՃՇՀԱՀ

16. 11. 2018

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Մարգարյան Ա.

Թոքմաջյան Վ.

Վերանյան Գ.

 Բայունց Հ. 

ՀՀ

AM2019057

07.05.19

ՄԱԴ (2019.01)

G01F 1/00

№ 3323 A 

Ջրհավաք հորից վերցվող ջրի քանակի որոշման եղանակ 

ՃՇՀԱՀ

16.08.2019

 

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1

Փետեոտյան Ռ.Ա. Քելեջյան Հ.Գ.
Սարուխանյան Ա.Ա.

ՀՀ

AM20190133U
15.11.2019

E02B 3/00, E02B 5/00

№ 579 U
Ջրընդունիչ պարզարանին տրվող ջրի առաջնային մաքրման և ելքի կարգավորման ջրանցք

ՃՇՀԱՀ

16. 03. 2020