(010) 303-300

Université Nationale d'Architecture et de Construction D'Arménie

Information sur le modèle d’utilité et les brevets

INFORMATION SUR LE MODÈLE D'UTILITÉ ET LES BREVETS (an 2013)
N/n Auteur(s) Nom, Prénom  Pays  de l'offre, la date  Index  Numéro  Propriétaire Enregistré dans le registre d'Etat
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ. Սաֆարյան Յու. ՀՀ AM 20120141Ս, 08.10.2012 ՄԱԴ (2013.01) EO2D 29/00 N316Ս Կարգավորվող կորագիծ մակերևույթով կաղապարամած ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.02.2013
2 Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ., Աթանեսյան Վ. ՀՀ AM 20130032Ս 12.03.2013 ՄԱԴ (2013.01) EO2D 29/00 N332Ս Կարգավորվող կորագիծ մակերևույթով կաղապարամած ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ  26.08.2013
3 Աթանեսյան Վ., Հարությունյան Վ. ՀՀ AM 20130095Ս 04.07.2013    օգ.մ ՄԱԴ (2013.01) EO2D 29/00 N344Ս Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ  25.12.2013
4 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ AM 20120173, 27.11.2012 ՄԱԴ (2013.01) C04B 14/00 C04B 38/00 N2726A Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.03.2013
5 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ AM 20130034, 12.03.2013 գյուտ ՄԱԴ (2013.01) C04B 38/00 2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.06.2013
6 Հովսեփյան Գ., Սաֆարյան Ա., Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ. ՀՀ AM 20120146, 17.10.2012 գյուտ ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00, BO1J 20/00 2767A Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 26.08.2013
7 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ AM 20130097, 04.07.2013 գյուտ ՄԱԴ (2013.01) C04B 38/00, C04B 33/00 2787 Ծակոտկեն շինարարական իրերի պատրաստման եղանակ ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.12.2013
8 Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա. ՀՀ AM 20130096, 04.07.2013 ՄԱԴ (2013.01) C08L 95/00, 2789 Բիտումային բաղադրանյութ ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.12.2013
INFORMATION SUR LE MODÈLE D'UTILITÉ ET LES BREVETS (an 2014)
N/n Auteur(s) Nom, Prénom Pays  de l'offre, la date  Index  Numérodénomination Propriétaire Enregistré dans le registre d'Etat
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Աթանեսյան Վ., Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ. ՀՀ AM 20140019Ս 28.02.2014 օ.մ ՄԱԴ (2014.01) EO2D 29/00 N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.06.2014
2 Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է. ՀՀ AM 20130033Ս 12.03.2013 ՄԱԴ (2014.01) FO4F 7/00 2819 Հիդրավլիկական բաբան ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ 25.03.20014
3 Ավետիսյան Վ.Գ. Մարկոսյան Մ.Վ. ՆիկողոսյանԱ.Ա. Սարգսյան Ա.Ա. ՀՀ Արտոնագիր № 2814A, Առաջնությունը 23,05,2013 գյուտ ՄԱԴ G01 29/00 Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ. ԵրԿՄԳՀԻ 25.02.2014
4 Ավետիսյան Վ.Հ. Մարկոսյան Մ.Վ. Հովհանիսյան  Ա.Ա. Ահարոնյան Ա.Կ. Սարգսյան Ա.Ա՚. РА Патент № 2803A, Առաջնությունը 23,05,2013 ՄԱԴ G01 29/00 Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք ԵրԿՄԳՀԻ 29.01.2014
5 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/404 08/3375 Դռների և պատուհանների նախահաշիվ "Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014
6 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/403 08/3374 Շին.նախահաշիվ "Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014