Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Տվյալներ օգտակար մոդելի եվ գյուտի արտոնագրերի վերաբերյալ

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2013 թ.)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի Nներկայացման

թվականը

Դասիչ Համարը, անվանումը Սեփականատեր

Գրանցված է պետական

գրանցամատյանում

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Յու.

ՀՀ

AM 20120141Ս,

08.10.2012

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N316ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.02.2013
2

Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ.,

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20130032Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N332ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 26.08.2013
3

Աթանեսյան Վ.,

Հարությունյան Վ.

ՀՀ

AM 20130095Ս

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N344Ս

Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 25.12.2013
4 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20120173,

27.11.2012

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 14/00

C04B 38/00

N2726A

Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.2013
5 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130034,

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00

2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2013
6

Հովսեփյան Գ.,

Սաֆարյան Ա.,

Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120146,

17.10.2012

ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00,

BO1J 20/00

2767A

Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

26.08.2013
7 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130097,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00,

C04B 33/00

2787

Ծակոտկենշինարարականիրերի

պատրաստման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013
8 Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա. ՀՀ

AM 20130096,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C08L 95/00,

2789 Բիտումային բաղադրանյութ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2014թթ.)

Հ/հ Հեղինակ (ներ)  Ազգանուն Անուն Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ  Համարը, անվանումը Սեփականատեր Գրանցված է պետական գրանցամատյանում
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Աթանեսյան Վ.,

Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ.

ՀՀ

AM 20140019Ս

28.02.2014

ՄԱԴ (2014.01)

EO2D 29/00

N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2014
2 Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է. ՀՀ

AM 20130033Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2014.01)

FO4F 7/00

2819

Հիդրավլիկական բաբան

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.20014
3

Ավետիսյան Վ.Գ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

ՆիկողոսյանԱ.Ա.

Սարգսյան Ա.Ա.

ՀՀ

Արտոնագիր №

2814A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ. ԵրԿՄԳՀԻ 25.02.2014
4

Ավետիսյան Վ.Հ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

Հովհանիսյան  Ա.Ա.

Ահարոնյան Ա.Կ.

Սարգսյան Ա.Ա՚.

РА

Патент №

2803A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք ԵրԿՄԳՀԻ 29.01.2014
5 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/404 08/3375 Դռների և պատուհանների նախահաշիվ "Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014
6 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/403 08/3374 Շին.նախահաշիվ "Հայհեղինակ " ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ և ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2016թթ.)

 

N

Հեղինակ(ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ

Համարը,

անվանումը

Սեփա-կանատեր

Գրանցված է

պետական գրանցամատյանում

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

 

Գալստյան Գ.Շ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 

ՀՀ

 

AM20150166U
21.12.2015 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 13/00

 

N452Ս
Միաձույլ սյուների կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

4/18/2016

 

 

 

2. Սահակյան Է.Ռ. ՀՀ

AM20150165

C04

ՄԱԴ C 04 B 38/02

 

 Փրփրանյութի ստացման եղանակ

ՃՇՀԱՀ

 

01.2016
3 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160041U
03.05.2016

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00 N465Ս
Միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

4 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160040U
03.05.2016

 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00, E04G 21/00 N466Ս
Սյուների կառուցման եղանակ 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016