Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Տվյալներ օգտակար մոդելի եվ գյուտի արտոնագրերի վերաբերյալ

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2013 թ.)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի Nներկայացման

թվականը

Դասիչ Համարը, անվանումը Սեփականատեր

Գրանցված է պետական

գրանցամատյանում

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Թոքմաջյան Վ., Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Յու.

ՀՀ

AM 20120141Ս,

08.10.2012

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N316ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.02.2013
2

Թոքմաջյան Վ., Գալստյան Գ.,

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20130032Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N332ՍԿարգավորվողկորագիծ

մակերևույթով

կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 26.08.2013
3

Աթանեսյան Վ.,

Հարությունյան Վ.

ՀՀ

AM 20130095Ս

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

EO2D 29/00

N344Ս

Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

 25.12.2013
4 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20120173,

27.11.2012

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 14/00

C04B 38/00

N2726A

Թեթև լցանյութի ստացման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.2013
5 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130034,

12.03.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00

2749 Հումքային խառնուրդ թեթև բետոնների պատրաստման համար

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2013
6

Հովսեփյան Գ.,

Սաֆարյան Ա.,

Քալանթարյան Մ., Սարգսյան Թ.

ՀՀ

AM 20120146,

17.10.2012

ՄԱԴ (2013.01) C02F 1/00,

BO1J 20/00

2767A

Ջրի մակերևույթի` նավթից և նավթամթերքից մաքրման կլանիչ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

26.08.2013
7 Սաֆարյան Ա., Սարգսյան Թ. ՀՀ

AM 20130097,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C04B 38/00,

C04B 33/00

2787

Ծակոտկենշինարարականիրերի

պատրաստման եղանակ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013
8 Չիլինգարյան Ն. Հովսեփյան Ա. ՀՀ

AM 20130096,

04.07.2013

ՄԱԴ (2013.01)

C08L 95/00,

2789 Բիտումային բաղադրանյութ

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.12.2013

  ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2014թթ.)

Հ/հ Հեղինակ (ներ)  Ազգանուն Անուն Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ  Համարը, անվանումը Սեփականատեր Գրանցված է պետական գրանցամատյանում
1 2 3 4 5 6 7 8
1

Աթանեսյան Վ.,

Սաֆարյան Յու., Գրիգորյան Վ.

ՀՀ

AM 20140019Ս

28.02.2014

ՄԱԴ (2014.01)

EO2D 29/00

N362Ս Ճեղքավոր դատարկությամբ միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.06.2014
2 Թոքմաջյան Վ., Աշչիյանց Է. ՀՀ

AM 20130033Ս

12.03.2013

ՄԱԴ (2014.01)

FO4F 7/00

2819

Հիդրավլիկական բաբան

ԵՃՇՊՀ

ՊՈԱԿ

25.03.20014
3

Ավետիսյան Վ.Գ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

ՆիկողոսյանԱ.Ա.

Սարգսյան Ա.Ա.

ՀՀ

Արտոնագիր №

2814A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Ուղղաթիռի միջոցով վերգետնյա անտենայի ուղղորդվածության դիագրամի չափման եղանակ. ԵրԿՄԳՀԻ 25.02.2014
4

Ավետիսյան Վ.Հ.

Մարկոսյան Մ.Վ.

Հովհանիսյան  Ա.Ա.

Ահարոնյան Ա.Կ.

Սարգսյան Ա.Ա՚.

РА

Патент №

2803A,

Առաջնությունը

23,05,2013

ՄԱԴ G01 29/00 Շրջաթիռ եղանակով վերգետնյա անտենայի պարամետրերի չափման սարք ԵրԿՄԳՀԻ 29.01.2014
5 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/404 08/3375 Դռների և պատուհանների նախահաշիվ “Հայհեղինակ ” ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014
6 Ստեփանյան Ս.Շ., Հովակյան Գ.Ս՚., Մկրտչյան Հ.Ա. ՀՀ 07/403 08/3374 Շին.նախահաշիվ “Հայհեղինակ ” ՀևՀԻԿՀԿՀԿ 15.10.2014

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2015)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Գալստյան Գ.

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20140140U

07.10.2014

ՄԱԴ (2015.01) E04G 13/00

E04G 15/00

№ 390 U

Բլոկային կաղապարամած պատերի կառուցման համար

ՃՇՀԱՀ

26.01.2015

2.

Աթանեսյան Վ.

Թոքմաջյան Հ. Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM201500 04U

21.01.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 406 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.05.2015

3.

Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150005U

22.01.2015

ՄԱԴ (2015.01) E04G 1/00

№ 410 U

Հավաքովի – միաձույլ հիմնակմախք

ՃՇՀԱՀ

25.05.2015

4.

Գալստյան Գ.

Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM20150053U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) E04G 11/00

№ 418 U

Կաղապարամած կարկասային շինություններում կոշտության դիաֆրագմաների և դրանց միացման հանգույցների կառուցման համար

ՃՇՀԱՀ

27.07.2015

5.

Աթանեսյան Վ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM20150069U

02.06.2015

ՄԱԴ (2015.01) 

C02F 3/00

C02F 11/00

№ 426 U

Ջրավազանի մաքրման սարք

ՃՇՀԱՀ

26.10.2015

6.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150052U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 429 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.12.2015

7.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20150052U

17.04.2015

ՄԱԴ (2015.01) A01G13/00

№ 429 U

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ  ցանկապատ

ՃՇՀԱՀ

25.12.2015

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ և ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2016թթ.)

N

Հեղինակ(ներ)

Ազգանուն Անուն

Երկիր

Հայտի N,

ներկայացման

թվականը

Դասիչ

Համարը,

անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է

պետական գրանցամատյանում

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

 

Գալստյան Գ.Շ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 

ՀՀ

 

AM20150166U
21.12.2015 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 13/00

 

N452Ս
Միաձույլ սյուների կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

4/18/2016

 

 

 

2. Սահակյան Է.Ռ. ՀՀ

AM20150165

C04

ՄԱԴ C 04 B 38/02

 

 Փրփրանյութի ստացման եղանակ

ՃՇՀԱՀ

 

01.2016
3 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160041U
03.05.2016

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00 N465Ս
Միաձույլ պատերի կառուցման կաղապարամած 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

4 Հակոբյան Տ.Դ.
Աթանեսյան Վ.Ա. 
ՀՀ

01.09.2016

AM20160040U
03.05.2016

 

ՄԱԴ (2016.01) E04G 11/00, E04G 21/00 N466Ս
Սյուների կառուցման եղանակ 

ՃՇՀԱՀ

 

01.09.2016

 

 

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2017)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM20160122Ս

15.12.2016

ՄԱԴ (2017.01)

E04B 1/00

№ 487 Ս
Շարժական ձողա-ծալքավոր կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

16.06.2017

2.

Թասլակյան Դ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ

AM 20170024Ս

27.02.2017

ՄԱԴ (2017.01)

E02D 29/00

E02D 5/00

№ 502 U 

Միահարկ գծային շինություն բարդ ռելիեֆով տեղանքի համար

ՃՇՀԱՀ

16.11.2017

3.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20170094Ս

21.06.2017

ՄԱԴ (2017.01) E04B 1/00

№ 503 U

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

01.12.2017

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2018)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Սաֆարյան Ա.
Աթանեսյան Վ.

ՀՀ

AM 20180023Ս

07.03.2018

ՄԱԴ (2018.01) E04B 1/00

№ 520 U

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք

ՃՇՀԱՀ

02.07.2018

2.

Маркосян М.В.

Мартиросян А.А.

Агаронян А.К.

Аветисян В.Г.

РА

AM 20180016

18. 06. 2018

ՄԱԴ  (2018.01)

H01Q13/00

№  3196А 

Ориентированная щелевая антенна

НУАСА

18.06.2018

3.

Маркосян М.

Погосян М.

Асатрян М.

Зангинян А.

РА

AM20180107

28. 12. 2018

ՄԱԴ (2018.01)

C09J 1/00

C09J 11/00

№  3247А 

Термостройкий герметик

НУАСА

28.12.2018

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԵՎ ԳՅՈՒՏԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2019)

Հ/հ

Հեղինակ (ներ)

Ազգանուն, անուն

Երկիր

Հայտի № ,

ներկայացման թվական

Դասիչ

Համարը, անվանումը

Սեփականատեր

Գրանցված է պետական գրանցամատյանում

1.

Մարգարյան Ա.

Թոքմաջյան Վ.

Վերանյան Գ.

 Բայունց Հ. 

ՀՀ

AM2019057

07.05.19

ՄԱԴ (2019.01)

G01F 1/00

№ 3323 A 

Ջրհավաք հորից վերցվող ջրի քանակի որոշման եղանակ 

ՃՇՀԱՀ

16.08.2019