(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գիտական գործունեություն

Համալսարանը  հանրապետությունում առանձնահատուկ դեր  ունի ճարտարապետության, շինարարության և հարակից այլ ոլորտներում իրականացվող գիտական աշխատանքներում: Շուրջ հարյուրամյա պատմության ընթացքում համալսարանի շրջանավարտները շոշափելի ներդրում են ունեցել ոչ միայն ճարտարապետության և շինոլորտի, այլև հայրենական գիտության զարգացման գործում:

Համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության առանցքային ուղղություններն են՝

  • Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը,
  • Գիտական պարբերականների և այլ գրականության տպագրության ապահովումը,
  • Բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի աշխատանքների կազմակերպումը:

ՃՇՀԱՀ-ի գիտական ներուժը (01.12.2023թ. դրությամբ)

 ՃՇՀԱՀ գիտական ներուժը կազմում է. գիտությունների դոկտոր՝ 40, գիտության թեկնածու՝ 186, պրոֆեսոր՝ 66, դոցենտ՝ 144, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս՝ 1, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ՝ 1:

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ներգրավված 140 գիտաշխատողներից 28-ը՝ գիտության դոկտոր է, 76-ը՝ գիտության թեկնածու, 36-ը՝ պրոֆեսոր և  48-ը՝ դոցենտ:

Ասպիրանտուրա ընդունվել է` 4 ասպիրանտ, 4 հայցորդ:

Համալսարանի գիտահետազոտական գործունեության համակարգումը և կազմակերպումը, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքների պատշաճ մակարդակի և արդյունավետության ապահովումը վերապահված է Համալսարանի գիտատեխնիկական խորհրդին, գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին և գիտական քաղաքականության վարչությանը:

Համալսարանի գիտական գործունեությունը հիմնվում է ընդլայնված գործընկերային հարաբերությունների և համագործակցության սկզբունքների վրա, ինչը նպաստում է մարդկանց բարենպաստ կենսամիջավայրի համար մեծ նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը: 

Առաջիկա տարիներին կարևորվելու է գիտության ֆինանսավորման մեջ արտաբյուջետային միջոցների ներգրավումը, ինչը կնպաստի  գործընկերների շրջանակի ընդլայնմանը, գիտակրթական և արտադրական գործունեությունների ինտեգրմանը, տնտեսության կոնկրետ խնդիրների լուծման համար գիտակրթական ներուժի օգտագործմանը:  

ՃՇՀԱՀ  2021-2025 թթ. ռազմավարական ծրագրում որպես ոլորտի առանցքային նպատակ դիտարկված է միջազգայնորեն մրցունակ գիտահետազոտական արդյունքների ստացումը և կիրառումը, ինչին հասնելու համար սահմանված են հետևյալ խնդիրները՝

  • Համալսարանի գիտական կարողությունների ընդլայնումը և զարգացումը,
  • Երկրի կարիքներով պայմանավորված և զարգացման ծրագրերին համահունչ գիտական հետազոտությունների ընդլայնումը՝ հաշվի առնելով նաև ոլորտի մարտահրավերներն ու միտումները.
  • Կրթություն-գիտություն/նորարարություն-արտադրություն կապի ամրապնդումը.
  • Գիտահետազոտական և նորարարական աշխատանքներում երիտասարդների ներգրավվածության մեծացումը.
  • Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում կրթական ծրագրերի բարելավումը,
  • Միջազգային գիտական համագործակցությունների շրջանակի ընդլայնումը և զարգացումը։

2021 թվականին իրականացվել է համալսարանի գիտաշխատողների ատեստավորում, որի նպատակն է գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և պատշաճ մակարդակի ապահովումը՝ գիտաշխատողների  ցուցաբերած գիտական արդյունքների վարկանիշային գնահատման հենքի վրա: 

Ի լրումն պետական բյուջեից ֆինանսավորվող տարբեր գիտահետազոտական ծրագրերի և գիտական հոդվածների տպագրության համար խրախուսման կարգի, համալսարանում գիտական գործունեության խթանման և դրանում ուսանողների ներգրավման նպատակով 2021 թվականից մեկնարկել է համալսարանի միջոցներով ներքին դրամաշնորհների տրամադրման ամենամյա մրցույթների կազմակերպման գործընթացը: