(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Գիտական գործունեություն

Համալսարանը  հանրապետությունում առանձնահատուկ դեր  ունի ճարտարապետության, շինարարության և հարակից այլ ոլորտներում իրականացվող գիտական աշխատանքներում: Շուրջ հարյուրամյա պատմության ընթացքում համալսարանի շրջանավարտները շոշափելի ներդրում են ունեցել ոչ միայն ճարտարապետության և շինոլորտի, այլև հայրենական գիտության զարգացման գործում:

Համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության առանցքային ուղղություններն են՝

 • Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը,
 • Գիտական պարբերականների և այլ գրականության տպագրության ապահովումը,
 • Բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի աշխատանքների կազմակերպումը:

ՃՇՀԱՀ-ի գիտական ներուժը կազմում է (15.11.2021թ. դրությամբ).

 • գիտության դոկտոր` 40, որից 36-ն ունի պրոֆեսորի կոչում, 3-ը՝ դոցենտի, գիտական ծրագրերում ընդգրկված է 26 դոկտոր:
 • գիտության թեկնածու` 188, որից 16-ն ունի պրոֆեսորի կոչում, 111-ը՝ դոցենտի, գիտական ծրագրերում ընդգրկված է 69 գիտության թեկնածու:
 • Ընդհանուր առմամբ, պրոֆեսորի գիտական կոչում ունի 60 աշխատող, դոցենտի՝ 147:
 • Համալսարանի գիտաշխատողներից մեկը ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս է, մեկը՝ ԳԱԱ թղթակից անդամ, յոթը՝ ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ,
 • մինչև 25 տարեկան գիտաշխատողները կազմում են ընդհանուրի 17.5 տոկոսը, իսկ մինչև 45 տարեկանները՝ 47.4 տոկոսը:

Համալսարանի գիտահետազոտական գործունեության համակարգումը և կազմակերպումը, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքների պատշաճ մակարդակի և արդյունավետության ապահովումը վերապահված է Համալսարանի գիտատեխնիկական խորհրդին, գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին և գիտական քաղաքականության վարչությանը:

Համալսարանի գիտական գործունեությունը հիմնվում է ընդլայնված գործընկերային հարաբերությունների և համագործակցության սկզբունքների վրա, ինչը նպաստում է մարդկանց բարենպաստ կենսամիջավայրի համար մեծ նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը: 

Առաջիկա տարիներին կարևորվելու է գիտության ֆինանսավորման մեջ արտաբյուջետային միջոցների ներգրավումը, ինչը կնպաստի  գործընկերների շրջանակի ընդլայնմանը, գիտակրթական և արտադրական գործունեությունների ինտեգրմանը, տնտեսության կոնկրետ խնդիրների լուծման համար գիտակրթական ներուժի օգտագործմանը:  

ՃՇՀԱՀ  2021-2025 թթ. ռազմավարական ծրագրում որպես ոլորտի առանցքային նպատակ դիտարկված է միջազգայնորեն մրցունակ գիտահետազոտական արդյունքների ստացումը և կիրառումը, ինչին հասնելու համար սահմանված են հետևյալ խնդիրները՝

 • Համալսարանի գիտական կարողությունների ընդլայնումը և զարգացումը,
 • Երկրի կարիքներով պայմանավորված և զարգացման ծրագրերին համահունչ գիտական հետազոտությունների ընդլայնումը՝ հաշվի առնելով նաև ոլորտի մարտահրավերներն ու միտումները.
 • Կրթություն-գիտություն/նորարարություն-արտադրություն կապի ամրապնդումը.
 • Գիտահետազոտական և նորարարական աշխատանքներում երիտասարդների ներգրավվածության մեծացումը.
 • Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում կրթական ծրագրերի բարելավումը,
 • Միջազգային գիտական համագործակցությունների շրջանակի ընդլայնումը և զարգացումը։

2021 թվականին իրականացվել է համալսարանի գիտաշխատողների ատեստավորում, որի նպատակն է գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և պատշաճ մակարդակի ապահովումը՝ գիտաշխատողների  ցուցաբերած գիտական արդյունքների վարկանիշային գնահատման հենքի վրա: 

Ի լրումն պետական բյուջեից ֆինանսավորվող տարբեր գիտահետազոտական ծրագրերի և գիտական հոդվածների տպագրության համար խրախուսման կարգի, համալսարանում գիտական գործունեության խթանման և դրանում ուսանողների ներգրավման նպատակով 2021 թվականից մեկնարկել է համալսարանի միջոցներով ներքին դրամաշնորհների տրամադրման ամենամյա մրցույթների կազմակերպման գործընթացը:

 

 

 

 

 13,586 просмотров всего,  2 просмотров сегодня