ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մեժլումյան Ռոբերտ Ալեքսանդրի

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`

Հասցեն՝  Երևան,

Հեռախոսները`

Էլ. փոստը`

Քաղաքացիությունը`  Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1969-1974թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետ: “Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ” մասնա­գիտութ­յամբ:
 • 1978-1982 թթ. Կենտրոնական ավտոմոբիլային և ավտոշարժիչային գիտահետազոտական ինստի­տուտ (ՆԱՄԻ, ք. Մոսկվա), ասպիրանտուրա:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1989թ.առ այսօր ՃՇՀԱՀ “ՙՇինարարական մեքենաների և  երթևեկութ­յան կազմակերպման” ամբիոն, դոցենտ:

 

Գիտական ուղղվածություն

 

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 

Տպագրված աշխատանքներ

 • 77 գիտամեթոդական աշխատանք, այդ թվում 1 դասագիրք և 2 ուսումնական ձեռնարկ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` բավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Л.М.Сажинян, А.Р.Межлумян « Ավտոմոբիլի ներքին պասիվ անվտանգության բարձրաց­ման միջոցի մշակում» Материалы между­народной научной конференции по проб­ле­мам продовольствен­ной обеспеченности и биоразно­образия, Ереван НАУА, 2014, с. 174-178.
 2. Լ.Մ. Սաժինյան, Ռ.Ա. Մեժլումյան, Վ. Առուջանյան «Փողոցների բանուկ մասի եզրաքարերի տեղադրման մեքենա» Материалы между­народной научной конференции, посвя­щен­ной проблеме безо­пасности пищевых про­дуктов и продо­воль­­ствен­ной обес­печен­ности. Ереван, Изд-во НАУА, 2015, с. 185-191.
 3. Լ.Մ. Սաժինյան,Կ.Վ. Դավթյան «Միջոցառումներ ուղղված ՀՀ-ում գազաբալոնային ավտոմո­բիլ­ների անվտանգությանը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ» ՃՇՀԱՀ-ի տեղեկագիր, N2,Երևան, 2015թ., էջ 10-14:
 4. Ռ.Ա. Մեժլումյան, Ն. Բաբաջանյան «Վնասվածության հոգեֆիզիոլո­գիական հայեցակարգը ավտո­մո­բիլային տրանս­պոր­տում» Հայաստանի ճարտա­րա­գիտական ակադե­միայի լրաբեր: Գիտա­տեխնիկական հոդ­ված­ների ժողովածու: Հատոր 12, N4, 2015թ., էջ 688-690:

 1,168 просмотров всего,  2 просмотров сегодня