(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ

Այս մասնագիտացումը ապահովում է ուսուցումը և նախագծային իմացությունը գրաֆիկայի հիմնական ոլորտներում, որն էլ ապահովում է թեմատիկ բազմազանությունը նախագծային ծրագրերում.

 • Ֆիրմային կամ կորպորատիվ գրաֆիկական ոճ,
 • Գրաֆիկական կողմնորոշիչ նշաններ տարբեր ֆունկցիոնալ տարածքներում,
 • Գովազդ (ցերեկային, ձևափոխվող, գիշերային, տրանսպորտային, հրատարակչական և այլն),
 • Փաթեթավորում և պիտակավորում,
 • Հրատարակչական դիզայն,
 • Վեբ դիզայն (կայքերի ստեղծում),
 • Կերպարային գրաֆիկա և անիմացիա:

Այս մասնագիտացման համար կարևորվում են մասնագիտական իմացության հետևյալ պահանջները.

 • Տիրապետել գրաֆիկական բոլոր ոլորտներում նախագծային մեթոդներին և պահանջներին,
 • Յուրացնել գրաֆիկայում կիրառվող նյութերի ֆունկցիոնալ, կոնստրուկտիվ և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները,
 • Տիրապետել և նախագծերում ճիշտ կիրառել հրատարակչական տեխնոլոգիական պահանջները և հնարավորությունները,
 • Տիրապետել և նպատակային կիրառել համակարգչային գրաֆիկական ծրագրերի իմացությունը,
 • Ինքնուրույն նախագծել և իրականացնել փաթեթավորման և պիտակավորման պրոֆեսիոնալ պահանջները,
 • Եռաչափ անիմացիոն ծրագրերով իրականացնել կերպարային գրաֆիկայի կամ գովազդի աշխատանքները,
 • Պատրաստ լինել տեսական և գործնական բազմաոլորտ աշխատանքի,
 • Տիրապետել գրաֆիկական դիզայնի տիպոլոգիական առանձնահատկություններին,
 • Գրաֆիկական նախագծային հիմնախնդիրները հարթային և ծավալային (փաթեթներ) իրականացնել մասնագիտական հիմնավորված լուծումներով:

 

Դիզայնի ամբիոնի նշված երկու մասնագիտացումներում էլ կարևորվում է մասնագիտական իմացության ամրագրումը պրակտիկ աշխատանքով, որը իրականացվում է յուրաքանչյուր ուստարվա վերջում հետևյալ հաջորդականությամբ.

 1. Ուսումնական պրակտիկա (նկարչական),
 2. Ուսումնական պրակտիկա (արտադրական ոլորտների և տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն),
 3. Արտադրական  (մասնագիտական ունակությունների կիրառում),
 4. Նախաավարտական պրակտիկա:

Նշված մասնագիտացումներով կրթական պրոցես անցած մասնագետները կարող են իրականացնել գործունեություն հետևյալ բնագավառներում.

 • Դիզայն նախագծային,
 • Գիտահետազոտական,
 • Անալիտիկ (վերլուծական),
 • Մոդելավորման և մակետավորման,
 • Նախագծակոնստրուկտորական,
 • Արտադրական,
 • Հրատարակչական,
 • Կազմակերպչակառավարչական,
 • Գովազդային,
 • Ադմինիստրատիվ,
 • Խմբագրական,
 • Փորձաքննական,
 • Մանկավարժական և այլն: 

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց պատմություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Ռուսաց լեզու
 • Օտար լեզու
 • Ֆիզիկական կուլտուրա

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս

 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Գծագրական երկրաչափություն (հատուկ կուրս)
 • Դիզայն մենեջմենթ
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Արվեստի պատմություն
 • Դիզայնի պատմություն
 • Էրգոնոմիկա
 • Գծանկար
 • Գունանկար
 • Քանդակ
 • Կոմպոզիցիայի հիմունքներ
 • Գունատեսություն
 • Արխիտեկտոնիկա
 • Տիպոգրաֆիկա և շրիֆտ
 • Լուսանկարչություն
 • Անիմացիա
 • Էսքիզավորում
 • Նախագծային մեթոդաբանություն
 • Պորտֆոլիո

Մասնագիտական կրթամաս

 • Դիզայն նախագծում
 • Մակետավորում
 • Գրաֆիկական դիզայն
 • WEB դիզայն
 • Փաթեթավորման դիզայն
 • Գրաֆիկական արտադրանքի տեխնոլոգիա
 • Կերպարային գրաֆիկա
 • Ծրագրային փաթեթներ
  • Photoshop
  • Illustrator
  • 3D MAX
  • Rhinoceros
 • UX/UI դիզայն