(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

Տնտեսագիտությունն այսօր ամենապահանջված մասնագիտություններից է: Տնտեսագիտություն կրթական ծրագրով ուսումնառության ընթացքում ուսանողների ձեռք բերած գիտելիքները և հմտությունները հնարավորություն են տալիս բացահայտել ոլորտի հիմնախնդիրները, վերլուծել դրանց առաջացման պատճառները և առաջարկել լուծման արդյունավետ տարբերակներ, ինչպես նաև իրակացնել վերլուծություններ տնտեսության տարբեր ճյուղերում: 

Մեր տնտեսագետները գիտելիքներ են ստանում ինչպես ընդհանուր տնտեսագիտության, այնպես էլ շինարարության էկոնոմիկայի վերաբերյալ, սովորում են կազմել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ դառնալով աշխատաշուկայում խիստ պահանջված շինարարության գնագոյացման մասնագետներ: Մեր շրջանավարտներն առանձնանում են իրենց անալատիկ մտածողությամբ և մրցունակ են աշխատաշուկայում:

Կարիերա

 • Տնտեսագետ-վերլուծաբան
 • Կառավարիչ
 • Ֆինանսիստ 
 • Խորհրդատու փորձագետ
 • Հետազոտող
 • Շինարարության գնագոյացման մասնագետ:

 

Պրակտիկա և աշխատանք

 • Պետական կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
 • Բանկեր, խորհրդատվական և ապահովագրական ընկերություններ
 • Առաջատար շինարարական կազմակերպություններ

 

Ձեռք բերած կարողություններ և հմտություններ

 • Ձեռնարկության եկամուտների և ծախսերի կանխատեսում ու պլանավորում
 • Ֆինանսատնտեսական, հաշվապահական և այլ տեղեկատվության վերլուծություն
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի կիրառում (խորացված Excel, AutoCad, Revit, 3D Max, ՀԾ)
 • Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
 • Հաշվարկային ցուցանիշների միջոցով ձեռնարկության գործունեության արդյունավետության գնահատում
 • Հավանական ռիսկերի վերլուծություն
 • Շուկայի հետազոտություն համապատասխան վերլուծական գործիքների կիրառմամբ

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Հայոց պատմություն
 • Ռուսաց լեզու*
 • Օտար լեզու*
 • Իրավունքի հիմունքներ
 • Ֆիզիկական կուլտուրա

Բնագիտական և տեխնիկական կրթամաս

 • Մաթեմատիկա
 • Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 • Շինարարական նյութեր
 • Շինարարական կոնստրուկցիաների հիմունքներ
 • Ճարտարապետության հիմունքներ
 • Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիա և կազմակերպում
 • «Քաղաքացիական պաշտպանության և
 • արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր»

Կամընտրական կրթամաս**

 • Տնտեսական աշխարհագրություն
 • Բնօգտագործման էկոնոմիկա

Մասնագիտական կրթամաս

 • Տնտեսագիտություն
  • ա) Տնտեսագիտության տեսություն
  • բ) Միկրոտնտեսագիտություն
  • գ) Մակրոտնտեսագիտություն
  • դ) Ձեռնարկությունների էկոնոմիկա
 • Լոգիստիկա
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Հարկային գործ
 • Շինարարության էկոնոմիկա
 • Գնագոյացումը շինարարության ոլորտում
 • Աշխատանքի էկոնոմիկա
 • Կառավարման հիմունքներ
 • Մարքեթինգ
 • Գնագոյացում
 • Վիճակագրության տեսության հիմունքներ
 • Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում
 • Քաղաքային միջավայրի էկոնոմիկա
 • Անձնակազմի կառավարում
 • Ֆինանսական մենեջմենթ
 • Բանկային գործ
 • Արտաքին տնտեսական կապեր
 • Ռիսկի կառավարում
 • Բիզնես պլանավորման հիմունքներ
 • Կոնֆլիկտաբանություն
 • Մրցութային գործընթացների կազմակերպում և պայմանագրերի կառավարում
 • Բանակցային հմտություններ
 • Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
 • Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում և կանխատեսում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ (Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD)
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մասնագիտությունում