(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԴԻԶԱՅՆ

Ընդհանուր տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչով է զբաղվում տվյալ մասնագետը իր գործունեության շրջանակներում․

Ինտերիերի և էքստերիերի դիզայների նախագծային գործունեությունը ընդգրկում է հետևյալ մասնագիտացված ուղղվածությունները, որոնցից են՝

 • քաղաքային միջավայրի և լանդշաֆտի հատակագծային և ծավալատարածական օբյեկտների նախագծում, տարբեր բնույթի և ֆունկցիոնալ նշանակության տարածքների բարեկարգում և րեգեներացիա,
 • բնակելի, հասարակական ու արտադրական տարածքների ինտերիերների, էքստերիերի և դրանց առարկայական միջավայրի, քաղաքային, պուրակային տարածքների միջավայրային օբյեկտների հայեցակարգային և նախագծային մշակումներ, 
 • բազմաբնույթ միջավայրների կահավորման մշակումներ /տաղավարներ, արևապաշտպան ծածկեր, գովազդային և տեղեկատվական վահանակներ, փողոցային “կահավորանք’’, մանկական խաղահրապարակներ, շատրվաններ, ցուցանակներ, պորտալներ, տրանսպորտային սպասարկման գոտիներ, ավտոկայանատեղիներ, քաղաքային հանգստի գոտիներ, մանր դիզայն էլեմենտներ և այլն:  
 • Հանգստի, ժամանցի, միջոցառումների և ցուցահանդեսների  կազմակերպման ֆունկցիոնալ-տարածական միջավայրի նախագծում:

 

 Մասնագետի առջև դրված հիմնական խնդիրները, որոնք նա լուծում է իր մասնագիտական գործունեության շրջանակներում․

Մասնագետի առջև դրված հիմնական խնդիրներն են

 • գեղարվեստական և ինտելեկտուալ ունակությունների և նախագծային գործունեության նախադրյալների ներդնումը նախագծային արդյունքներում,
 • ստեղծագործական պատկերացման, դիզայներական մտածողության ՝ միջավայրային օբյեկտների նախագծման և յուրատիպ մտահղացումների ներդնում:
 • նախագծային գործընթացի բնույթի, ինչպես նախագծային արդյունքի փուլային ձևավորման մշակման մեթոդի սկզբունքային մոտեցման կիրառումը նախագծային գործունեության մեջ:
 • տարբեր բնույթի ու նշանակութան ինտերիերների կազմակերպման, ձևաստեղծման և ներդաշնակության դիզայներական ու գեղավեստական հնարքների կիռառումը արդի տեխնոլոգիաների կիռառմամբ: 
 •  նախագծային լուծումների իրագործման մեթոդների իմացություն, պրակտիկ գործունեության կազմակերպման ու անցկացման տիրապետում: Դրանք են` խնդրի առաջ բերում — նախագծային խնդիրների կոնկրետացում – մինչնախագծային վերլուծություն — մշակում — նախագծի իրագործում: 

 

 • Ի՞նչ առանձնահատկություններ և «դրական» կողմեր ունի մասնագիտությունը:

 

 

«Միջավայրի դիզայն» կրթական ծրագիրը այսօր բավական արդիական է և շուկայում նրա տեղն ու դերը զգալի նշանակալի է: Մասնագիտությունը իր ստեղծագործական բնույթով առնչվում է հարակից շատ ու շատ այլ մասնագիտությունների հետ, որոնք իրենց չափաբաժին ներդրումներով նախագծային միտքը հասցնում են տրամաբանական, պրակտիկ արդյունքի:

Ի՞նչ հիմանական կարողություններ, հմտություններ և անձնային առանձնահատկություններ են անհրաժեշտ տվյալ մասնագիտությունը ուսումնառելու և հետագայում մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար:

Հմտություններն ու կարողություններ են՝

 • դիզայնի բնագավառում քաղաքային միջավայրի բարեկարգման նախագծային հմտություն,   
 • ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր մասնագիտական խոսքի   զարգացման հմտություն,
 • ստեղծագործական համեմատականների անցկացման հմտություն, 
 • տիպաբանական և հորինվածքային վերլուծության հմտություն,
 • գիտահետազոտական տրամաբանության կայացման և    սխեմավորման արողություն,
 • ընտրված օբյեկտի չափագրման կարողություն,
 • նախագծային արդյունքի ձևի և բովանդակության գնահատման կարողություն,
 • նախագծային հայեցակարգերի պարզաբանման, շինարվեստի վերլուծության կարողություն,
 • ինտերիերի և էքստերիերի համալիր դիզայն նախագծման, ձևավորման և կահավորման խնդիրների պարզաբանման կարողություն, 
 • նախագծային լուծումների, բաղադրիչ տարրերի և աքսեսուարների մշակման կարողություն,
 • ժամանակակից շինարարական նյութերի ու տեխնոլոգիաների կիրառման կարողություն,
 • նախագծային համակարգչային ծրագրերի կիրառման կարողություն:

 

 

 

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց պատմություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Ռուսաց լեզու
 • Օտար լեզու
 • Ֆիզիկական կուլտուրա

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս

 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Գծագրական երկրաչափություն (հատուկ կուրս)
 • Դիզայն նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա
 • Դիզայն մենեջմենթ
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Արվեստի պատմություն
 • Դիզայնի պատմություն
 • Էրգոնոմիկա
 • Գծանկար
 • Գունանկար
 • Քանդակ
 • Կոմպոզիցիայի հիմունքներ
 • Գունատեսություն
 • Արխիտեկտոնիկա
 • Տիպոգրաֆիկա և շրիֆտ
 • Լուսանկարչություն
 • Անիմացիա
 • Էսքիզավորում
 • Նախագծային մեթոդաբանություն
 • Պորտֆոլիո

Մասնագիտական կրթամաս

 • Դիզայն նախագծում
 • Մակետավորում
 • Ինտերիերի և էքստերիերի նախագծում
 • Կոնստրուկտավորման հիմունքներ
 • Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր
 • Լուսատեխնիկա
 • Ծրագրային փաթեթներ
  • P.shop
  • Illustrator
  • AutoCAD
  • 3D MAX
  • Revit
  • Archicad
 • Ինտերիերի ոճային ուղղվածության տիպաբանություն