(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Լոգիստիկա

«Լոգիստիկա» բակալավրիատի կրթական ծրագիրը պատրաստում է մատակարարման շղթաների կառավարման մասնագետներ։ Մեր շրջանավարտները ձեռք են բերում ռեսուրսների շարժը վերահսկելու, ապրանքների պահեստավորում իրականացնելու, մատակարարների, հաճախորդների և այլ շահակիցների հետ բանակցություններ վարելու, ինչպես նաև բիզնես պրոցեսներ կառավարելու հմտություններ: Կարող են մշակել ապրանքը արտադրողից մինչև պատվիրատու հասցնելու տնտեսապես ամենաարդյունավետ, մատակարարման ամենաարագ եղանակը և կազմել երթուղին՝ նախատեսելով փոխադրումների մի քանի տարբերակ՝ ռիսկային հնարավոր իրավիճակներից խուսափելու համար:

Մեր շրջանավարտները փորձառություն են անցնում Հայաստանյան առաջատար ընկերություններում, հատկապես՝ մեծ պահանջարկ ունեցող շինարարական կազմակերպություններում՝ հետագայում աշխատանքի անցնելու հնարավորությամբ:

 

Կարիերա

 • Լոգիստ
 • Ապրանքագետ
 • Գնումների մասնագետ
 • Գնագոյացման մասնագետ
 • Խորհրդատու փորձագետ
 • Ռիսկերի վերլուծաբան

 

Պրակտիկա և աշխատանք

 • Պետական գնումների բնագավառ
 • Մասնավոր սեկտորի կազմակերպություններ, առևտրային բանկեր
 • Մաքսային կոմիտե
 • Առաջատար շինարարական ընկերություններ

 

Ձեռք բերած կարողություններ և հմտություններ

 • Մատակարարման գործընթացների արդյունավետ պլանավորում և կազմակերպում
 • Լոգիստիկ մատակարարման շղթաների կազմում 
 • Բեռնափոխադրման երթուղիների վերահսկում և ռիսկերի կանխատեսում
 • Մաքսային ձևակերպումների իրականացում
 • Տեղեկատվական հոսքերի կառավարում
 • Հուսալի մատակարարների ընտրություն
 • Ապրանքաշարժի կառավարում լոգիստիկ ուղու ողջ երկայնքով
 • Ֆինանսատնտեսական տեղեկատվության վերլուծություն
 • Հավանական ռիսկերի վերլուծություն

Հումանիտար կրթամաս

 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
 • Հայոց պատմություն
 • Ռուսաց լեզու*
 • Օտար լեզու*
 • Փիլիսոփայություն
 • Ֆիզիկական կուլտուրա

Բնագիտական և տեխնիկական կրթամաս

 • Մաթեմատիկա
 • Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և
 • արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Շինարարական նյութեր
 • Ճարտարապետության հիմունքներ
 • Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիա և կազմակերպում
 • Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս

 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Միկրո և մակրո տնտեսագիտություն
 • Շինարարության էկոնոմիկա
 • Վիճակագրության տեսության հիմունքներ
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Հարկային գործ
 • Ֆինանսական մենեջմենթ
 • Մարքեթինգ
 • Գնագոյացում
 • Արտաքին տնտեսական կապեր
 • Բիզնես պլանավորման հիմունքներ
 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

Մասնագիտական կրթամաս

 • Կառավարման հիմունքներ
 • Լոգիստիկա
  • Լոգիստիկայի հիմունքներ
  • Մատակարարման լոգիստիկա
  • Բաշխման լոգիստիկա
  • Տրանսպորտային լոգիստիկա
  • Պաշարների և պահեստավորման լոգիստիկա
  • Շինարարական արտադրության լոգիստիկա
 • Մատակարարման շղթայի կառավարում
 • Լոգիստիկ գործընթացների վերահսկողություն
 • Լոգիստիկ ծառայություններ /սերվիս/
 • Արդի լոգիստիկ մոդելներ և համակարգեր
 • Լոգիստիկ պայմանագրեր
 • Ճյուղի իրավագիտություն
 • Մաքսային գործ
 • Բանկային գործ
 • Ռիսկի կառավարում
 • Գնումների գործընթացների կազմակերպում /պետական և մասնավոր/
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ (Word, Excel, PowerPoint)
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մասնագիտությունում

Կամընտրական կրթամաս**

 • Կոնֆլիկտաբանություն
 • Անշարժ գույքի գնահատում