(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ARMENQA

ARMENQA 543817-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES 2013 – 2016թթ․

Ծրագրի նպատակներն են.
Հայաստանի որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) գործարկումը՝ մեթոդաբանական և օրենսդրական փաստաթղթերի և գործիքների փաթեթի ստեղծման և օգտագործման միջոցով:
Բուհերի, ԿԳՆ-ի և Հայաստանի համապատասխան անձնակազմի կարողությունների զարգացում` ՈԱՇ-ին համապատասխան LO-ի վրա հիմնված որակավորումների և ծրագրերի բնութագրիչների ձևակերպման համար:
Հայաստանում Ոլորտային որակավորումների շրջանակների (ՈԿՀ) ստեղծման ազգային մոդելի և մեթոդաբանական հիմքի մշակում և ՈՀՀ-ների փորձարկում.

Հիմնական նպատակաուղղվածությունն աշխատաշուկայի և հասարակության պահանջների հետ Հայաստանի որակավորումների համապատասխանության ապահովումն է, Հայաստանի որակավորումների ներդաշնակեցմանը ԵԲԿՏ-ում, ազգային օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանությանը, որոնք կիրառվում են կրթության և կանոնակարգերի հետ:

Եվրոպական գործընկերներ

• Գենտի համալսարան — Բելգիա
• Օրհուսի համալսարան — Դանիա
• Ազգային որակավորման մարմին – Ռումինիա
• Օսնաբրյուկ բարձրագույն դպրոց, Կիրառական գիտությունների համալսարան – Գերմանիա
Հայկական գործընկերներ • Երևանի պետական համալսարան
• Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
• Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
• Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
• Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
• Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
• Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Համալսարան
• Գավառի պետական համալսարան
• Կրթության և գիտության նախարարություն
• Ակադեմիական ճանաչման ազգային տեղեկատվական կենտրոն
• Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն
• Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն
• Երևանի «Եվրոպական ուսանողների ֆորում» ասոցիացիա