(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Որակի կենտրոն

Կրթության որակի ապահովման (ԿՈԱ) կենտրոնի առաքելությունը

Կենտրոնի առաքելությունը համալսարանում որակի ներքին ապահովման համակարգի ստեղծումն ու զարգացումն է և կրթության որակի շարունակական բարելավման մշակույթի ձևավորումը:

Խնդիրները

 1. ՃՇՀԱՀ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում որակի միասնական չափանիշների սահմանում, ԿՈԱ գործընթացների
  ներդաշնակեցում, իրականացում և համակարգում:
 2. ՃՇՀԱՀ ինստիտուցիոնալ և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման համար կանոնակարգային և
  կազմակերպական հիմքի ստեղծում:
 3. ՃՇՀԱՀ որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործըն թացների միջև կապի ապահովում:
 4. ՃՇՀԱՀ կրթության որակի վերաբերյալ հրապարակային և ճշգրիտ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում , ներքին և արտաքին
  շահեկիցների առջև հաշվետվողականության ապահովում:

Գործառույթները

 • մշակում է ՃՇՀԱՀ որակի ներքին ապահովման կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերը,
 • համակարգում և վերահսկում է որակի ներքին ապահովման գործընթացների իրականացումը և մշտապես բարելավում է դրանք՝
  աջակցություն ցուցաբերելով ՃՇՀԱՀ բոլոր ստորաբաժանումներին,
 • աջակցում է կրթական ծառայությունների որակի շարունակական բարելավմանը՝ համագործակցելով արտաքին և ներքին շահակիցների
  հետ,
 • համակարգում, նախաձեռնում և իրականացնում է տեղական և միջազգային ծրագրեր, որոնք ուղղված են բարելավելու կրթության
  որակի ներքին ապահովման գործընթացները,
 • կրթական ծրագրերի հաստատման, դրանց ընթացիկ մշտադիտարկման և պարբերաբար վերանայման համար մշակում է որակի ներքին
  ապահովման ընթացակարգեր, համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ՃՇՀԱՀ ստորաբաժանումներում և ստուգում է դրանց համապատասխանությունը սահմանված ուղենիշերին, չափանիշներին
 • համակարգում և իրականացնում է ուսումնառության և դասավանդման որակի գնահատմանն առնչվող գործընթացները,
 • մշակում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման գործիքակազմը և ընթացակարգերը,
 • գնահատում է դասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական գործունեությունը և դրա արդյունավետությունը.
 • նպաստում է որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության և իրազեկության աստիճանի բարձրացմանը
 • համագործակցում է ՃՇՀԱՀ գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ԿՈԱ մշտական հանձնաժողովների հետ և
  աջակցում նրանց աշխատանքներին,
 • կազմակերպում է ՃՇՀԱՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացը, համապատասխան վերլուծության
  իրականացումը, զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը,
 • համակարգում է համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ,
 • կազմակերպում և համակարգում է ՃՇՀԱՀ կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման գործընթացները և օժանդակում է դրանց արտաքին
  գնահատման և հավատարմագրման գործընթացների ժամանակ: