(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար կազմակերպվում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունն անցկացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով:

Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են.

 • նկարչություն (գծանկար, կոմպոզիցիա),
 • գծագրություն,
 • մաթեմատիկա,
 • ֆիզիկա (շինարարական մասնագիտություններով շարունակողների համար),
 • մասնագիտական ներածություն,
 • հայոց լեզու, ռուսաց լեզու (հայերենով ուսուցանվող խմբերում)
 • անգլերեն, հայոց լեզու (անգլերենով ուսուցանվող խմբերում)

Ավարտական քննությունների արդյունքներով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատի առաջին կուրս` համապատասխան մասնագիտություններով:

Արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերում ուսումնառության տևողությունը 1 տարի է:

Դիմորդը ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը`  (https://escs.am/am/news/6580)

Առցանց եղանակով. secretariat@escs.am, հեռ. +374 10 599-647, +374 10 599-646

 1. Դիմում` դիմում` Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով,
 2. նախարարության կողմից տրամադրվածդիմում-հարցաթերթիկ`  համաձայն ձևի,
 3. բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից),
 4. անձնագրի պատճեն (նաև նոտարական թարգմանությամբ),
 5. սփյուռքահայ դիմորդների համար` ծննդյան վկայականի պատճեն` նոտարով վավերացված կամ մկրտության վկայականի պատճեն,
 6. կրթական աստիճանի վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթի պատճենը (գնահատականներով)` թարգմանված և նոտարական, իսկ առանձին երկրների դեպքում` նաև միջազգային վավերացմամբ (ապոստիլ),
 7. 3×4 չափսի 1 լուսանկար,
 8. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով,
 9. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

 

 2021-2022 ուսումնական տարում համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը

Հայերենով ուսուցանվող խմբեր

600 000 դրամ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

700 000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

800 000 դրամ