(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրայում ընդունելությունը կազմակերպվում է բակալավրի կրթական աստիճանի առկայության դեպքում.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով:

Մագիստրատուրայում առկա ուսուցման տևողությունը 2 տարի է, հեռակա ուսուցման տևողությունը՝ 2,5 տարի: Մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

 

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունությունն իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: 

 

Դիմորդը ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրված    դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի.
 3.  բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին, որը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.

2021-2022 ուսումնական տարում համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը

 

 

ՄագիստրատուրայիՈւսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

1.020.00

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

1.140.00

Դիզայնի ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

1.020.00

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

1.140.00

Մյուս ֆակուլտետներ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

840.000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

900.000

 Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար: