Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մագիստրատուրա

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2017/18 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

Դասիչը (ծածկագիրը) Բուհը,մասնագիտությունը, մասնագիտության կրթական ծրագիրը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի (վճարովի)

Ոսման վարձի չափը

(հազար դրամ)

ընդամենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով
ընդամենը այդ թվում ԲԶ
1 2 3 4 5 6 7 8
073101.00.7 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 8 6 1 2 120  
  073101.01.7 Ճարտարապետություն 8 6 1 2 120 792
073102.00.7 ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 3 2 1 1 20  
  073102.01.7 Քաղաքային տնտեսություն 1 1 1 0 10 702
073102.02.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 2 1 0 1 10 702
073201.00.7 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 22 14 2 8 140  
  073201.01.7 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն 4 2 0 2 30 702
073201.02.7 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն 1 1 1 0 20 702
073201.03.7 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 1 1 1 0 20 702
073201.04.7 Գեոդեզիա և կադաստր 4 2 0 2 20 702
073201.06.7 Անշարժ գույքի փորձաքննություն 3 3 0 0 15 702
073201.08.7 Շենքերի նախագծում 6 4 0 2 20 702
073201.09.7 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում 3 1 0 2 15 702
061101.00.7 ԻՆ‎ՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) 4 2 0 2 30  
  061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 4 2 0 2 30 624
061104.00.7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 3 2 0 1 30  
  061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 3 2 0 1 30 624
1 2 3 4 5 6 7 8
021201.00.7 ԴԻԶԱՅՆ 8 5 0 3 60  
  021201.01.7 Դիզայն 4 2 0 2 25 690
021201.02.7 Գրաֆիկական դիզայն 2 2 0 0 20 690
021201.05.7 Միջավայրի դիզայն 2 1 0 1 15 690
031101.00.7 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1 1 0 0 40  
  031101.03.7 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 1 1 0 0 40 660
041101.00.7 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ 1 1 0 0 15  
  041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/ 1 1 0 0 15 660
052201.00.7 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 0 0 0 0 10  
  052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում 0 0 0 0 10 684
071601.00.7 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 1 0 0 1 10  
  071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 1 0 0 1 10 624
Ընդամենը 51 33 4 18 475  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Դասիչը Մասնագիտությունը Կրթության ձևը Ուսուցման տևողությունը Ուսուցման լեզուն Ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը Ավարտական փաստաթուղթը
071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում հեռակա 2,5 տարի հայերեն համակարգչային գրաֆիկայի մագիստրոս դիպլոմ
031700 Գեղեցիկ արվեստ հեռակա 2,5 տարի հայերեն գեղեցիկ արվեստի մագիստրոս դիպլոմ
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր հեռակա 2,5 տարի հայերեն կառավարման մագիստրոս դիպլոմ
271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն

տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն

 տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում ¥տրանսպորտի ճյուղում¤ հեռակա 2,5 տարի հայերեն

 տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն

տնտեսագիտության

մագիստրոս

դիպլոմ
081500 Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) հեռակա 2,5 տարի հայերեն ֆինանսների մագիստրոս դիպլոմ
271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
280500 Բնապահպանական փորձաքննություն հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ
280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) հեռակա 2,5 տարի հայերեն ճարտարագիտության մագիստրոս դիպլոմ