(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ինչպես դիմել

ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների գծով դիմորդի դիմում  հայտը և փաստաթղթերն ընդունվում են էլեկտրոնային տարբերակով

 

Ոլորտային մասնագիտություններով՝ այդ թվում Ե ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների գծով դիմորդի դիմում հայտը և փաստաթղթերը ներկայացվելու են էլեկտրոնային տարբերակով՝ dimord.emis.am կայքի միջոցով, ոչ ոլորտային մասնագիտություններով՝ մինչև սույն թվականի օգոստոսի 15-ը ներառյալ՝ ժամը 18:00, իսկ ոլորտային մասնագիտություններով՝ մինչև սույն թվականի օգոստոսի 3-ը ներառյալ՝ ժամը 18:00: ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջի «գծանկար» առարկայից ընդունելության քննությունը անցկացվելու է ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջում (հասցեն՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 5-րդ զանգված, Մառի 17/1) սույն թվականի օգոստոսի 12-ին և օգոստոսի 13-ին: Դիմորդը էլեկտրոնային եղանակով՝ dimort.emis.am կայքի միջոցով, լրացնում է դիմում հայտը, որն իր մեջ ներառում է անձնական տվյալները (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), ինչպես նաև Հանրային ծառայության համարանիշը կամ օրենքով սահմանված կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը և կից ներբեռնում է նաև`

1)  լուսանկար,

2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

5) Դիմորդի՝ արտոնյալ կարգով ընդունվելու դեպքում՝ ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,

6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճեները (առկայության դեպքում),

8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթի պատճենը (առկայության դեպքում),

9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),

10) Դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը:

Ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանաված կարգով պատասխանատվության

Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտության հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:

Դիմորդի դիմում հայտը կարող է մերժվել ընդունող հանձնաժողովի կողմից դիմորդի դիմում հայտի և/կամ փասթաթղթերի թերի ներկայացման դեպքում, եթե թերությունները դիմորդի կողմից չեն վերացվում` այն ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ` (ս.թ. օգոստոսի 2-ը) նշելով մերժման հիմքը, ինչպես նաև առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ըստ կրթության հիմքի և մասնագիտության (բացառությամբ արվեստի ոլորտի) 10 դիմում հայտից քիչ լինելու դեպքումդիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ, որի մասին նույն օրը տեղեկացվում է դիմումատուին հեռախոսակապի և դիմումատուի էլեկտրոնային հասցեի միջոցով:

Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, (Հ/Հ 1510001964940200 ԱՐԱՐԱՏ բանկ) հաշվեհամարին վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Դիմորդի ներկայացրած էլեկտրոնային դիմում հայտը հաստատելու դեպքում համակարգը դիմորդին տրամադրում է էլեկտրոնային քննաթերթիկ, որի թղթային տարբերակը դիմորդը պարտավոր է ներկայացնել «գծանկար» առարկայից ընդունելության քննությանը ներկայանալիս:

Հետևե՛ք տեսանյութում   ներկայացված քայլերին և ընդունվե՛ք ՃՇՀԱՀ ՄՄԿ քոլեջ՝ առանց տանից դուրս գալու։

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=lq1Bh_6dKU4&feature=emb_logo

Հասցե`ք.Երևան, ՆորՆորքի 5-րդ զանգված, Մառի 17/1

Հեռ.`+374 10 64-20-99, +374 10 64-20-01, +374 77 48-28-54

էլ.փոստ`ahovhanisyan@ysuac.am