(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Քննություններ և վարձեր

 

Մասնագիտություն,

Կրթական ծրագիր

Ընդունելության քննություններ

Ուսման վարձ

Մրցույթային

Ոչ մրցութային

Ճարտարապետություն

 

 

 

 

Ճարտարապետություն

Գծն. (Ճ)

Գծ. կամ ԳՍԿԹ(գ)

Հլգ(գ)*

900.000

Դիզայն

 

 

 

 

Արդյունաբերական դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

681.000

Գրաֆիկական դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

681.000

Միջավայրի դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

681.000

Շինարարարական ճարտարագիտություն

 

 

 

 

Շենքերի և կառուցվածքների մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

750.000

Ինժեներական համակարգերի մոդելավորում, նախագծում, կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

750.000

Գեոմատիկա

 

 

 

 

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ)

Ա(գ) կամ  Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

750.000

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

Մ(գ)

Ա(գ) կամ  Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

750.000

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

801.000

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

 

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

801.000

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

750.000

Սերվիս

 

 

 

 

Սերվիս

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

600.000

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

 

Տրանսպորտային համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

750.000

Կառավարում

 

 

 

 

Լոգիստիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

696.000

ԳՍԿԹ(գ) – Գիտելիքի, ստեղծագործական կարողությունների թեսթավորում

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային

Ոչ մրցութային

Դիզայն

 

 

 

 

Արդյունաբերական դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

Գրաֆիկական դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

Միջավայրի դիզայն

Գծն. (Դ)

Գծ. կամ Կոմպ.

Հլգ(գ)*

Շինարարարական ճարտարագիտություն

 

 

 

 

Շենքերի և կառուցվածքների մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

Ինժեներական համակարգերի մոդելավորում, նախագծում, կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

Գեոմատիկա

 

 

 

 

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ)

Ա(գ) կամ  Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (GIS)

Մ(գ)

Ա(գ) կամ  Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

 

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ(գ)

Հլգ(գ)*

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

Տնտեսագիտություն

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

Սերվիս

 

 

 

 

Սերվիս

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

 

Տրանսպորտային համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)

Հլգ(գ)*

Կառավարում

 

 

 

 

Լոգիստիկա

Մ(գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ) կամ  Ֆ(գ)

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

filetype_pdf ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ Կ Ա Ր Գ

Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

 1.  

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Դիմորդը ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը`  (https://escs.am/am/news/6580)

Առցանց եղանակով. secretariat@escs.am, հեռ. +374 10 599-647, +374 10 599-646

 1. Դիմում` դիմում` Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով,
 2. նախարարության կողմից տրամադրվածդիմում-հարցաթերթիկ`  համաձայն ձևի,
 3. բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից),
 4. անձնագրի պատճեն (նաև նոտարական թարգմանությամբ),
 5. սփյուռքահայ դիմորդների համար` ծննդյան վկայականի պատճեն` նոտարով վավերացված կամ մկրտության վկայականի պատճեն,
 6. կրթական աստիճանի վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթի պատճենը (գնահատականներով)` թարգմանված և նոտարական, իսկ առանձին երկրների դեպքում` նաև միջազգային վավերացմամբ (ապոստիլ),
 7. 3×4 չափսի 1 լուսանկար,
 8. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով,
 9. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

 

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետի համար`գծանկար, գծագրություն, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
 • Դիզայնիֆակուլտետի համար` գծանկար, գծագրություն, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
 • Շինարարության ֆակուլտետի համար` մաթեմատիկա, ֆիզիկա, լեզու (որով կազմակերպվելու է ուսումնառությունը):
 • Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի համար.
  • Տնտեսագիտություն՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
  • Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (շինարարության ճյուղում)՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
  • Լոգիստիկա՝ մաթեմատիկա, հայոց լեզու կամ օտար լեզու:
  • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ անգլերեն:
  • Տեղեկատվական համակարգեր՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ անգլերեն:
 • Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի համար.
  • Տրանսպորտային համակարգեր — մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու:
  • Զբոսաշրջությունհայոց լեզու, օտար լեզու կամ մաթեմատիկա:
  • Սերվիս հայոց լեզու, օտար լեզու կամ աշխարհագրություն:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով: Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

Համալսարանում 2022-2023 ուստարում սովորում է 144 արտասահմանցի՝ 13 երկրից, նրանցից 16-ը՝ այլազգի, 128-ը՝ սփյուռքահայ.

 •  Ռուսաստանի Դաշնություն – 49
 •  Վրաստան – 35
 •  Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն – 28
 •  Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 8
 •  Լիբանանի Հանրապետություն – 6
 •  Հնդկաստանի Հանրապետություն – 6
 •  Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն – 3
 •  Ղազախստանի Հանրապետություն – 2
 •  Իրաքի Հանրապետություն – 2
 •  Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն – 2
 •  Ուզբեկստանի Հանրապետություն – 1
 •  Ֆրանսիայի Հանրապետություն – 1
 •  Հունաստանի Հանրապետություն – 1

2022-2023 ուսումնական տարում

համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար

սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերն՝ ըստ կրթական աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների

 

 

Բակալավրիատ

Ուսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Մագիստրատուրա

Ուսման վարձաչափ (ՀՀ դրամ)

Ճարտարապետության ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

900 000  

1 020 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

1 020 000

1 140 000

Դիզայնի ֆակուլտետ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

1 020 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

960 000

1 140 000  

Մյուս ֆակուլտետներ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբերում

720 000  

840 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբերում

840 000

900 000

Նախապատրաստական խմբեր

Հայերենով ուսուցանվող խմբեր

600 000

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

700 000

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

800 000

Հետբուհական ուսուցում

Ազգությամբ հայ քաղաքացիների համար

800 000

Այլազգի քաղաքացիների համար

990 000

 

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանված է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափերին հավասար: