ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ուսման վարձեր եվ քննություններ

      ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դասիչ(ծածկագիր)

Մասնագիտությունը Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Ընդամենը


Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ, (վճարովի)

Ուսման վարձ

Մրցութային

Ոչ մրցութային

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների  ձևով  ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

021201.00.6

Դիզայն

 

 

12

310

 

021201.01.6

Դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

 4

140 

504.000

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

4

 100

504.000

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

4

 70

504.000

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

130

 

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 –

 130

522.000

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 

 

 

45

 

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 –

45 

522.000

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

5

65

 

061101.01.6

Ինֆորմատիկա(համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 5

 65

480.000

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

5

65

 

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 5

 65

504.000

073101.00.6

Ճարտարապետություն

 

 

 

12

160

 

073101.01.6

Ճարտարապետություն

Գծ 

Նկ

Հլգ*

12

160

660.000

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն 

 

 

 

9

80

 

073102.01.6

Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 6

 40

504.000

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 3

 40

504.000

073201.00.6

Շինարարություն

 

 

 

32

430

 

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

70 

504.000

073201.02.6

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 70

504.000

073201.03.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 3

 40

504.000

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 3

 60

504.000

073201.06.6

Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 4

 60

504.000

073201.08.6

Շենքերի նախագծում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 2

 40

504.000

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 5

 50

504.000

073201.10.6 

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 5

 50

504.000

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

3

50

 

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

 3

 50

450.000

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 

 

 

3

50

 

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

 3

 50

480.000

101801.00.6

Սերվիս

 

 

 

1

50

 

101801.01.6

Սերվիս

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

 1

 50

450.000

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  

(բ)

բանավոր

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գծ

Գծագրություն 

Կոմպ

Կոմպոզիցիա

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

Մ

Մաթեմատիկա

Նկ

Նկարչություն

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

**

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

 

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

    

Դասիչ(ծածկագիր)

Մասնագիտությունը

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Ուսման վարձ

Մրցութային

Ոչ մրցութային

021201.00.6

Դիզայն

 

 

 

021201.01.6

Դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

403.200

021201.02.6

Գրաֆիկական դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

403.200

021201.05.6

Միջավայրի դիզայն

Գծ 

Գծն

Հլգ*

403.200

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 

 

 

 

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

417.600

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

 

 

 

 

041101.01.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

417.600

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

061101.01.6

Ինֆորմատիկա(համակարգչային գիտություն)

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

384.000

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

 

 

 

 

061104.01.6

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն 

 

 

 

 

073102.01.6

Քաղաքային ենթակառուցվածքների կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073102.02.6

Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.00.6

Շինարարություն

 

 

 

 

073201.01.6

Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.02.6

Շինանյութերի, կառույցների ճարտարագիտություն և տեխնիկական փորձաքննություն

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.03.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում, շինարարություն, կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.04.6

Գեոդեզիա և կադաստր

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.06.6

Անշարժ գույքի և շինարարության կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.09.6

Ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

073201.10.6 

Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

403.200

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

 

 

071601.03.6

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ) կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամՄ(գ)**

Հլգ*

360.000

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

 

 

 

 

101501.01.6

Զբոսաշրջություն

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

384.000

101801.00.6

Սերվիս

 

 

 

 

101801.01.6

Սերվիս

Հլգ (գ)կամ Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

Օտլ (գ)** կամ Ա(գ)** կամՀլգ (գ)**

Հլգ*

360.000

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

(բ)

բանավոր

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գծ

Գծագրություն 

Կոմպ

Կոմպոզիցիա

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

Մ

Մաթեմատիկա

Նկ

Նկարչություն

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

**

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

 

 

filetype_pdf ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ Կ Ա Ր Գ

Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը:

Ուսումնական հաստատություններ ընդունվող դիմորդները ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 1. դիմում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի անունով.
 2. նախարարության կողմից տրամադրված  images  դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի.
 3.  բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին: Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից.
 4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները և (կամ) մկրտության վկայականը.
 5. կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը.
 6. 3 x 4 չափսի 4 լուսանկար.
 7. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.
 8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում, հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

Նախապատրաստական

Արտասահմանյան քաղաքացիների համար համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: Ընդունելությունը անցկացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրությունների հիմքով և հարցազրույցի արդյունքներով: Խմբերի առկայության դեպքում ուսուցումը կարող է կազմակերպվել հայերենով, ռուսերենով, անգլերենով և ֆրանսերենով: Նախապատրաստական խմբերում դասավանդվում են նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, մասնագիտական ներածություն, հայոց լեզու, օտար լեզու առարկաները: Ավարտական քննությունների արդյունքով դիմորդները կարող են ընդունվել համալսարանի բակալավրիատ` համապատասխան մասնագիտություններով: Ուսումնառության ժամկետը  մեկ տարի է:

Բակալավրիատ

Բակալավրիատում ընդունելությունը կազմակերպվում է.

 • արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական խմբերի ավարտական քննությունների արդյունքով,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով՝ դիմորդների գիտելիքների ստուգման արդյունքով:

Դիմորդների ընդունելության քննություններ

 • Ճարտարապետության ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • դիզայնի ֆակուլտետում` նկարչություն, գծագրություն, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:
 • շինարարության ֆակուլտետում՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, հայոց լեզու (ռուսաց լեզու, անգլերեն) առարկաներից:

Հայաստանի Հանրապետության միջնակարգ դպրոցների շրջանավարտները որպես հայոց լեզվի գնահատական կարող են փոխանցել ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի ավարտական քննության գնահատականը:

Ուսումնառության ժամկետը չորս տարի է:

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի կրթական աստիճան ունեցողները.

 • միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում,
 • ընդհանուր հիմունքներով,
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով,
 • միջբուհական համաձայնագրերի շրջանակներում,

Ուսումնառության ժամկետը երկու տարի է:

Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում մագիստրատուրայում շարժունակությունը իրականացվում է մեկ կիսամյակ կամ մեկ ուսումնական տարի ժամկետով: Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում օտար լեզուներով ուսումնառությունը կազմակերպվում է միայն առկա ուսուցմամբ:

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրայում մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցողների ընդունելությունը կազմակերպվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրություններով: Առկա ուսուցմամբ ուսումնառության տևողությունը 3 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 4 տարի:

Հնարավորության դեպքում համալսարանը ապահովում է հանրակացարանով:

2020-2021 ուստարում համալսարանում սովորում է 156 արտասահմանցի ուսանող հետևյալ երկրներից (136 սփյուռքահայ և 20 օտարազգի).

 • Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն – 52
 • Վրաստան – 34
 • Ռուսաստանի Դաշնություն – 31
 • Հնդկաստանի Հանրապետություն – 8
 • Իրանի Իսլամական Հանրապետություն – 8
 • Լիբանանի Հանրապետություն – 8
 • Իրաքի Հանրապետություն – 3
 • Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն – 3
 • Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն – 2
 • Թուրքիայի Հանրապետություն – 2
 • Մարոկկոյի Թագավորություն – 1
 • Ուկրաինա – 1
 • Ղազախստանի Հանրապետություն – 1
 • Ուզբեկստանի Հանրապետություն – 1
 • Էկվադորի Հանրապետություն – 1

 

2020-2021 ուսումնական տարում
համալսարան ընդունվող արտասահմանյան քաղաքացիների համար
սահմանված ուսման տարեկան վարձաչափերը` ըստ ուսման աստիճանի, ֆակուլտետների և ուսուցանվող լեզուների.

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ

Հայերենով ուսուցանվող խմբեր

600 000 դրամ

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

700 000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

800 000 դրամ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում

  Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում

Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

790 000 դրամ

890 000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

890 000 դրամ

990 000 դրամ

ՄՅՈՒՍ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ

  Բակալավրիատի
ծրագրով ուսուցում
       Մագիստրոսի
ծրագրով ուսուցում
Ռուսերենով ուսուցանվող խմբեր

690 000 դրամ

790 000 դրամ

Անգլերենով, ֆրանսերենով ուսուցանվող խմբեր

790 000 դրամ

890 000 դրամ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ

Օտարերկրյա, ազգությամբ հայ

800 000 դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ

990 000 դրամ

Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում հայերենով ուսուցանվող խմբերում ուսման վարձը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիների համար սահմանված ուսման վարձաչափին հավասար: Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել  «Միջազգային կապերի վարչություն»: