(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Քննական առարկաններ

Թեստեր

Թեստ 1 Թեստ 2

Պատասխաններ

 

Թեստեր

Թեստ 1 Թեստ 2

Պատասխաններ

 

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` «ԳԾԱՆԿԱՐ» ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 

073101.00.6 - «Ճարտարապետություն» 

Վերոնշյալ մասնագիտություններով «Գծանկար»  առարկայի ընդունելության քննությունների քննական առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները:  

ԳԾԱՆԿԱՐ (Ճ  

«Գծանկար» առարկայի քննությունը նպատակ ունի ստուգելու և գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընկալման և վերապատկերման ունակությունները, կատարման տեխնիկան, հաշվի առնելով գծանկարի առաջադրանքի կատարման քննական պահանջները` 

 ԳԾԱՆԿԱՐ 

073101.00.6 «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ դիմորդները նկարում են գիպսե դիմաքանդակ (Գատամելատ, Սոկրատես, Հոմերոս)` համաձայն Ձև 1-ի: 

Գիպսե դիմաքանդակի և հարթաքանդակի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: 

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալման, նույնպես կատարվում է վիճակահանությամբ: 

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է` 

073101.00.6 «Ճարտարապետություն» մասնագիտության համար 8 ժամ, (240 րոպե + 60 րոպե ընդմիջում + 240 րոպե): 

Առաջադրանքը կատարվում է A2 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա (վատման)` տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:  

Քննական առաջադրանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝  

 • Թղթի վրա դիմաքանդակի և նատյուրմորտի չափի ճիշտ ընկալում, տեղադրում և կառուցում, 
 • Կառուցման խնդիրների լուծում` հաշվի առնելով առարկաների ձևաստեղծման, համաչափությունները  և մասշտաբային ճշտությունը: 
 • Լուսաստվերների ճիշտ կատարման շնորհիվ պատկերի ծավալային մշակում և գծանկարի կատարման որակի ապահովում: 
 • Տոնայնության և նյութականության վերարտադրություն. կատարման տեխնիկայի և հնարքների հմուտ կիրառում: 
 • Սահմանված ժամկետում նյութի գրագետ կիրառմամբ քննական պահանջները բավարարող ավարտուն աշխատանքի կատարում,   

Առաջադրանքի գնահատման չափանիշներն են՝ 

 1. Գիպսե դիմաքանդակի կամ նատյուրմորտի օպտիմալ չափն ու տեղադրումը A2 ձևաչափի թղթի վրա – 0-5 միավոր: 
 1. Գիպսե դիմաքանդակի և նատյուրմորտի համաչափությունները և կառուցումը – 0-5 միավոր: 
 1. Գծանկարի կատարման գրաֆիկական և տեխնիկական հմտությունները – 0-5 միավոր: 
 1. Լույսի և ստվերի մշակումով առարկաների ծավալային ընկալման և նյութի արտահայտման հմտությունը – 0-5 միավոր: 

 

Նախապես ծածկագրված քննական աշխատանքները ստուգվում և գնահատվում են հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից առանձին-առանձին, այնուհետև միջինացվում: 

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով: 

 Ընդամենը՝ 20 միավոր 

 Ձև 1 

«Ճարտարապետություն» մասնագիտության համար 

 «Գծանկար» քննական առարկայի վիճակագրությամբ ընտրվող 

 դիմաքանդակներ 

1. Դիմաքանդակներ («Ճարտարապետություն» մասնագիտություն)

ա) Գատամելատ
բ) Սոկրատես
բ) Սոկրատես

 

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` «ԳԾԱՆԿԱՐ» ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ 

021201.00.6 - «Դիզայն» 

Վերոնշյալ մասնագիտություններով «Գծանկար»  առարկայի ընդունելության քննությունների քննական առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները:  

ԳԾԱՆԿԱՐ (Դ 

«Գծանկար» առարկայի քննությունը նպատակ ունի ստուգելու և գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընկալման և վերապատկերման ունակությունները, կատարման տեխնիկան, հաշվի առնելով գծանկարի առաջադրանքի կատարման քննական պահանջները` 

 ԳԾԱՆԿԱՐ 

021201.00.6 «Դիզայն» մասնագիտության դիմորդները նկարում են դեկորատիվ գիպսե հարթաքանդակով (խաղողի տերևներով, բուսական տարրով կամ խնձորով) և կուժով ու կտորով պարզ նատյուրմորտ համաձայն Ձև 1-ի: 

Գիպսե դիմաքանդակի և հարթաքանդակի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: 

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալման, նույնպես կատարվում է վիճակահանությամբ: 

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է` 

021201.00.6 «Դիզայն» մասնագիտության համար 6 ժամ, (180 րոպե + 60 րոպե ընդմիջում + 180 րոպե): 

Առաջադրանքը կատարվում է A2 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա (վատման)` տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:  

Քննական առաջադրանքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝  

 • Թղթի վրա դիմաքանդակի և նատյուրմորտի չափի ճիշտ ընկալում, տեղադրում և կառուցում, 
 • Կառուցման խնդիրների լուծում` հաշվի առնելով առարկաների ձևաստեղծման, համաչափությունները  և մասշտաբային ճշտությունը: 
 • Լուսաստվերների ճիշտ կատարման շնորհիվ պատկերի ծավալային մշակում և գծանկարի կատարման որակի ապահովում: 
 • Տոնայնության և նյութականության վերարտադրություն. կատարման տեխնիկայի և հնարքների հմուտ կիրառում: 
 • Սահմանված ժամկետում նյութի գրագետ կիրառմամբ քննական պահանջները բավարարող ավարտուն աշխատանքի կատարում,   

Առաջադրանքի գնահատման չափանիշներն են՝ 

 1. Գիպսե դիմաքանդակի կամ նատյուրմորտի օպտիմալ չափն ու տեղադրումը A2 ձևաչափի թղթի վրա – 0-5 միավոր: 
 1. Գիպսե դիմաքանդակի և նատյուրմորտի համաչափությունները և կառուցումը – 0-5 միավոր: 
 1. Գծանկարի կատարման գրաֆիկական և տեխնիկական հմտությունները – 0-5 միավոր: 
 1. Լույսի և ստվերի մշակումով առարկաների ծավալային ընկալման և նյութի արտահայտման հմտությունը – 0-5 միավոր: 

 

Նախապես ծածկագրված քննական աշխատանքները ստուգվում և գնահատվում են հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից առանձին-առանձին, այնուհետև միջինացվում: 

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով: 

 Ընդամենը՝ 20 միավոր 

  Ձև 1 

«Դիզայն» մասնագիտության համար 

 «Գծանկար» քննական առարկայի վիճակագրությամբ ընտրվող 

դեկորատիվ հարթաքանդակներ 

1. Քննական նատյուրմորտի օրինակներ տարբեր հարթաքանդակներով՝ կճուճով և կտորով
(«Դիզայն» մասնագիտություն)

ա) Խաղողի տերևներով նատյուրմորտ բ) Բուսական տարրով նատյուրմորտ գ) Խնձորով նատյուրմորտ

 

 
 

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` «ԳԾԱԳՐՈւԹՅՈւՆ»  ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

073101.00.6 - «Ճարտարապետություն»

Վերոնշյալ մասնագիտություններով «Գծագրություն»  առարկայի ընդունելության քննությունների քննական առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները:

ԳԾԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

«Գծագրություն» առարկայի քննությունը նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ունակությունները, ծավալատարածական ընկալման և պատկերման մակարդակը: Քննական տոմսերն ընդգրկում են երկու բաժիններ՝ պրոյեկցիոն գծագրություն և երկրաչափական կառուցման խնդիրներ, որոնցում լուսաբանվում են հետևյալ թեմաները.

 • Պրոյեկտման մեթոդներ, ուղղանկյուն և զուգահեռ պրոյեկցիաներ,
 • Երկրաչափական մարմինների համալիր գծագրերի և աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաների կառուցման կանոններ,
 • Գծագրերի ձևավորման ստանդարտ կանոններ,
 • Երկրաչափական կառուցման հիմնական խնդիրներ: Լծորդումներ և հարթ շրջագծերի կառուցում,
 • Հատույթներ և կտրվածքներ:

Առաջադրանքի և դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: Քննության համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե): Առաջադրանքը կատարվում է A2 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա:

Քննական տոմսերում ներառված են հետևյալ երկու խնդիրները՝

 • Տրված են հանույթներով և հատույթներով մարմնի երկու պրոյեկցիաները: Պահանջվում է կառուցել նրա երրորդ պրոյեկցիան և աքսոնոմետրիան՝ տալով բոլոր անհրաժեշտ կտրվածքները:
 • Կառուցել առաջադրված հարթ շրջագիծը, որը ներառում է լծորդման խնդիրներ:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Առաջին առաջադրանքը բաժանվում է բաղադրիչների և գնահատվում  հետևյալ կերպ.

 • Առաջադրված պրոյեկցիաների կառուցումը կտրվածքներով` 4 (չորս) միավոր,
 • Բացակայող պրոյեկցիայի կառուցումը կտրվածքով` 4 (չորս) միավոր,
 • Աքսոնոմետրիայի կառուցումը հանվածքով` 6 (վեց) միավոր,
 • Երկրորդ առաջադրանքը բաժանվում է հետևյալ բաղադրամասերի՝ լծորդման խնդիրներ՝ 4 (չորս) միավոր, չափադրում՝ 1 (մեկ) միավոր:

 

 

 • Ընդհանուր աշխատանքի գրաֆիկական կատարման որակի և ստանդարտների պահպանման համար` 1 (մեկ) միավոր, (ընդամենը՝ 20 միավոր):

Նախապես ծածկագրված քննական աշխատանքներն ստուգվում և գնահատվում են հանձնաժողովի անդամների կողմից: Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով, այնուհետև` միջինացվում:

 

Ընդամենը՝ 20 միավոր

 

filetype_pdf«Գծագրություն» առարկայի շտեմարան

filetype_pdf«Գծագրություն» առարկայի քննական թեստերի օրինակներ

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` «ԳԾԱԳՐՈւԹՅՈւՆ»  ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

021201.00.6 - «Դիզայն»

Վերոնշյալ մասնագիտություններով «Գծագրություն»  առարկայի ընդունելության քննությունների քննական առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները:

ԳԾԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

«Գծագրություն» առարկայի քննությունը նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ունակությունները, ծավալատարածական ընկալման և պատկերման մակարդակը: Քննական տոմսերն ընդգրկում են երկու բաժիններ՝ պրոյեկցիոն գծագրություն և երկրաչափական կառուցման խնդիրներ, որոնցում լուսաբանվում են հետևյալ թեմաները.

 • Պրոյեկտման մեթոդներ, ուղղանկյուն և զուգահեռ պրոյեկցիաներ,
 • Երկրաչափական մարմինների համալիր գծագրերի և աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաների կառուցման կանոններ,
 • Գծագրերի ձևավորման ստանդարտ կանոններ,
 • Երկրաչափական կառուցման հիմնական խնդիրներ: Լծորդումներ և հարթ շրջագծերի կառուցում,
 • Հատույթներ և կտրվածքներ:

Առաջադրանքի և դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: Քննության համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե): Առաջադրանքը կատարվում է A2 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա:

Քննական տոմսերում ներառված են հետևյալ երկու խնդիրները՝

 • Տրված են հանույթներով և հատույթներով մարմնի երկու պրոյեկցիաները: Պահանջվում է կառուցել նրա երրորդ պրոյեկցիան և աքսոնոմետրիան՝ տալով բոլոր անհրաժեշտ կտրվածքները:
 • Կառուցել առաջադրված հարթ շրջագիծը, որը ներառում է լծորդման խնդիրներ:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Առաջին առաջադրանքը բաժանվում է բաղադրիչների և գնահատվում  հետևյալ կերպ.

 • Առաջադրված պրոյեկցիաների կառուցումը կտրվածքներով` 4 (չորս) միավոր,
 • Բացակայող պրոյեկցիայի կառուցումը կտրվածքով` 4 (չորս) միավոր,
 • Աքսոնոմետրիայի կառուցումը հանվածքով` 6 (վեց) միավոր,
 • Երկրորդ առաջադրանքը բաժանվում է հետևյալ բաղադրամասերի՝ լծորդման խնդիրներ՝ 4 (չորս) միավոր, չափադրում՝ 1 (մեկ) միավոր:
 • Ընդհանուր աշխատանքի գրաֆիկական կատարման որակի և ստանդարտների պահպանման համար` 1 (մեկ) միավոր, (ընդամենը՝ 20 միավոր):

Նախապես ծածկագրված քննական աշխատանքներն ստուգվում և գնահատվում են հանձնաժողովի անդամների կողմից: Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով, այնուհետև` միջինացվում:

Ընդամենը՝ 20 միավոր

filetype_pdf«Կոմպոզիցիա» առարկայի ուղեցույցի թարմացված տարբերակ, քննական երկրաչափական մարմինների ցանկ և կատարված աշխատանքի  երկու օրինակ: 

 

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` «ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ» ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

021201.00.6 - «Դիզայն»

Վերոնշյալ մասնագիտություններով «Կոմպոզիցիա»  առարկայի ընդունելության քննությունների քննական առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները:

Քննական առաջադրանք   -   երկրաչափական մարմինների կառուցմամբ և կիրառմամբ ստեղծել համակցված   ծավալատարածական կոմպոզիցիա՝ նկարչական հեռանկարի  կամ աքսոնոմետրիկ կառուցման սկզբունքով և լուսաստվերային մշակմամբ: Վիճակահանության սկզբունքով թվով 10 (տաս) երկրաչափական  մարմիններից  /խորանարդ, գլան, գունդ, կոն, քառանկյուն բուրգ, վեցանկյուն պրիզմա, ուղղանկյուն պրիզմա, սալիկ՝ քառանկյուն, սալիկ՝  վեցանկյուն, տափօղակ,/, ընտրվում է 5 (հինգ) երկրաչափական մարմին:

Նյութ   -   աշխատանքը կատարվում է A3 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա   (վատման)՝ գրաֆիտե սև մատիտով: Թույլատրվում է գծագրական գործիքների կիրառումը:

Նպատակ   -   ստուգել և գնահատել դիմորդի ստեղծագործական  ունակությունները՝ կոմպոզիցիոն մտահղացման,  երկրաչափական մարմինների համակցմամբ ծավալատարածական և հեռանկարային ընկալման կարողությունները, գրաֆիկական միջոցներով այն ներկայացնելու հմտությունը:

 

Քննական խնդիրներ և պահանջներ -

 • Թղթի վրա գրագետ տեղադրում՝ հաշվի առնելով տեղադրվող պատկերի համաչափությունները:
 • Ապահովել երկրաչափական մարմինների գրագետ կառուցումը և կոմպոզիցիայի մշակումը՝ կիրառելով նկարչական հեռանկարի սկզբունքը:
 • A3 ձևաչափի թղթի վրա պահպանել տարբեր մարմինների համատեղ կիրառման օրինաչափությունները՝ ապափովելով համակցման և ընկալման հնարավորություները:
 • Կատարել առաջադրանքի լուսաստվերային մշակում՝ գծանկարի շտրիխային տեխնիկայով:
 • Պայմանական լույսի աղբյուրը ընտրվում է ինքնուրույն /կամայական/:
 • Աշխատանքում կիրառել վերադրման և մեկ մարմինը մյուսով հատման սկզբունքը:
 • Ծավալային կոմպոզիցիայի դիտման կետն ընտրվում է հեղինակի հայեցողությամբ:
 • Վիճակահանության սկզբունքով ընտրված թվով 5 (հինգ) երկրաչափական մարմիները կոմպոզիցիոն առաջարկում պարտադիր է կիրառել յուրաքանչյուրը 2 և ավել անգամ:
 • Համակցված երկրաչափական մարմինները ենթարկել ձևաստեղծման ռելիեֆային փոփոխությունների մասնատման և հանման մեթոդներով:

Աշխատանքի կատարման համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե)՝ առանց ընդմիջման:

Աշխատանքի գնահատման համար կարևորվում է ներկայացված պահանջների ապահովումը:

Նախապես ծածկագրված քննական աշխատանքը ստուգվում և գնահատվում է քննական հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից անհատապես, այնուհետև ստացված գումարային միավորը միջինացվում է 20.00 (քսան) միավորի սահմանում: Դրական են համարվում 08.00 (ութ) և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի № 476-ի որոշման), գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանմամբ:

 

Քննական աշխատանքի գնահատման չափանիշներ

 

 

Հիմնական չափանիշներ

Պարամետրեր

Միավորներ

1.

Կոմպոզիցիոն լուծում

1

Տրված ձևաչափում պատկերի գրագետ տեղադրում

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

Կոմպոզիցիոն լուծման ամբողջականության ապահովում

3

Կոմպոզիցիոն մտահղացման ինքնատիպություն և կերպարայնություն

4.

Վերադրման և մեկ մարմինը մյուսով հատման սկզբունքի կիրառում և ռելիեֆային փոփոխում

2.

Կառուցում

1.

Օգտագործվող երկրաչափական մարմինների գրագետ կառուցում՝ համակցման, հանման և մասնատման մեթոդով

 

 

 

 

5

2.

Նկարչական հեռանկարի պահանջների պահպանում և երկրաչափական մարմինների փոխկապակցում տարածության մեջ  

3.

Երկրաչափական մարմինների ծավալային արտահայտում՝ լուսաստվերային հակադրության միջոցով

4.

Կոմպոզիցիոն էլեմենտների համակցման մասշտաբային ընկալում

3.

Կատարողական հմտություններ

1.

Լուսաստվերային մշակում

 

 

 

5

2.

Նկարչական հեռանկարի հմտության տիրապետում

3.

Երկրաչափական մարմնի ծավալի արտահայտումը գծանկարի շտրիխային տեխնիկայով

4.

Երկրաչափական մարմինների նկարչական կառուցման գծային թույլ արտահայտում

4.

Աշխատանքի ամփոփում

1.

Աշխատանքի արտահայտչականություն և ամբողջականություն

 

 

 

5

2.

Գրաֆիկական տեխնիկայի հմտություն

3.

Աշխատանքի ավարտվածություն և մատուցում

4.

Առաջադրանքի կատարման քննական պահանջների ապահովում

 

 

 

 

Գիտելիքի, ստեղծագործական կարողությունների թեստ (ԳՍԿԹ):

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ  ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

2024-2025 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ՆԵՐԲՈւՀԱԿԱՆ` ԳԻՏԵԼԻՔԻ, ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԻ («ԳՍԿԹ»)  ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

«073101.00.6 - Ճարտարապետություն»

 

Գիտելիքի, ստեղծագործական կարողությունների թեստի կառուցվածքը

Թեստը կազմված է 3 հիմնական գիտակարգերից

 1. Մաթեմատիկա և տրամաբանություն,
 2. Արվեստ և ճարտարապետություն,
 3. Գծագրություն:


 1.  «Մաթեմատիկա և տրամաբանություն» գիտակարգը ներառում է հետևյալ բաժինները 
 1. Հանրահաշիվ, 
 2. Երկրաչափություն, 
 3. Տրամաբանություն։  

 

 1. «Հանրահաշիվ».

 

2. «Երկրաչափություն» 

    2.1 Հարթաչափություն

 • Զուգահեռ ուղիղներ: Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշներ:
 • Եռանկյուններ։ Եռանկյան միջնագծեր, կիսորդներ և բարձրություններ։ Եռանկյունների հավասարության հայտանիշներ: Հատվածի միջնուղղահայաց և անկյան կիսորդ: Ուղղանկյուն եռանկյուն: Պյութագորասի թեորեմ։ Առնչություններ ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև։ Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև։ Եռանկյան անհավասարություն: Եռանկյան չորս նշանավոր կետեր։ Եռանկյան միջին գիծ։ Թալեսի թեորեմ: Նման եռանկյուններ։ Եռանկյունների նմանության հայտանիշներ։ Նման եռանկյունների հատկություններ։ 
 • Բազմանկյուններ։ Ուռուցիկ բազմանկյուն։ Քառանկյուն: Զուգահեռագիծ։ Ուղղանկյուն: Շեղանկյուն: Քառակուսի: Բազմանկյան մակերես։ Ուղղանկյան մակերես: Քառակուսու մակերես: Զուգահեռագծի մակերես: Շեղանկյան մակերես: Եռանկյան մակերես: Սեղանի մակերես: Քառանկյան մակերես: Եռանկյան մակերեսի, կողմերի և արտագծյալ շրջանագծի կապ: Սինուսների և կոսինուսների թեորեմներ։ Հերոնի բանաձև: Սեղան։ Սեղանի միջին գիծ: 
 • Շրջանագիծ։ Շրջանագծի շոշափող: Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ։ Շրջանագծի հավասարում։ Շրջանագծի երկարություն։ Շրջանագծի աղեղի երկարություն: Հատվող լարերի հատկություն: Շրջանի, սեկտորի և սեգմենտի մակերեսները։ Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր:
 • Կանոնավոր բազմանկյուններ։ Կանոնավոր բազմանկյանն արտագծած և ներգծած շրջանագիծ: Կանոնավոր բազմանկյան մակերեսի, նրա կողմերի և ներգծած շրջանագծի շառավղի հաշվման բանաձևեր:

22 Տարածաչափություն 

 • Երկու ուղիղների փոխադարձ դիրքը տարածության մեջ: Երկու ուղիղների կազմած անկյուն: Ուղղահայաց և թեք, ուղղի և հարթության կազմած անկյուն, երեք ուղղահայացների թեորեմ: Երկնիստ անկյուն: 
 • Բազմանիստեր։ Պրիզմա: Պրիզմայի լրիվ և կողմնային մակերևույթի մակերես: Քառանիստ: Զուգահեռանիստ: Ուղղանկյունանիստ: Բուրգ: Կանոնավոր բուրգ: Հատած բուրգ:
 • Պտտական մարմիններ։ Գլան: Կոն: Գունդ: Գլանի մակերևույթի մակերես: Կոնի մակերևույթի մակերես: Հատած կոն: Գնդային մակերևույթի մակերես:
 • Մարմինների ծավալներ: Ուղղանկյունանիստի ծավալ: Ուղիղ պրիզմայի ծավալ: Գլանի ծավալ: Բուրգի ծավալ: Կոնի ծավալ: Գնդի ծավալ: 

3.  «Տրամաբանություն».

Նպատակն է ստուգել դիմորդի դատողություններ անելու և վերլուծական հմտություն ցուցաբերելու կարողության մակարդակը։

Կազմված է օրինաչափությունները բացահայտելու, վերլուծելու, տարածական հարաբերությունները, կառուցվածքային սկզբունքները և նախագծման սահմանափակումները հասկանալու հարցերից:

   II. «Արվեստ և ճարտարապետություն» գիտակարգը ներառում է հետևյալ բաժինները 

 1. Արվեստի և ճարտարապետության հայկական օրինակներ,
 2. Արվեստի և ճարտարապետության համաշխարհային օրինակներ,
 3. Ճարտարապետական խնդիրներ,
 4. Ճարտարապետական տեքստի ընկալում։

      1.Արվեստի և ճարտարապետության հայկական օրինակներ.

 •  Հայկական ճարտարապետական հանրաճանաչ կառույցներ (հանրային և բնակելի կառույցներ, հրապարակներ, վանքային համալիրներ, հուշարձաններ և այլն): Ճարտարապետական կառույցների ժամանակագրություն, տեղադիրք և հեղինակի մասին տվյալների իմացություն:

      2. Արվեստի և ճարտարապետության համաշխարհային օրինակներ.

 •  Համաշխարհային ճարտարապետական հանրաճանաչ կառույցներ (հանրային և բնակելի կառույցներ, հրապարակներ, վանքային համալիրներ, հուշարձաններ և այլն): Ճարտարապետական կառույցների ժամանակագրություն, տեղադիրք և հեղինակի մասին տվյալների իմացություն:

       3. Ճարտարապետական խնդիրներ.  

 • Ճարտարապետական կառույցների եռաչափ, սխեմատիկ և հատակագծային պատկերներ, ճարտարապետական միջավայրի հեռանկարներ համեմատելու կարողություններ, տեսողական և տրամաբանական ընկալման խնդիրներ վերլուծելու հմտություններ:

      4. Ճարտարապետական տեքստի ընկալում.

 • Ճարտարապետության վերաբերյալ տեքստեր և պարբերականներ ընկալելու և հարցերին պատասխանելու հմտություններ:

     III «Գծագրություն» գիտակարգը ներառում է հետևյալ բաժինները.

 1. Լծորդում
 2. Աքսոնոմետրիա, հատույթ, պրոյեկցիա

 

 1. Լծորդում

Նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների` ուղղի և շրջանագծի, ինչպես նաև երկու շրջանագծերի շոշափման երկրաչափական օրինաչափություններով խնդիրների կատարման ունակությունները։ Լծորդման բաժնի խնդիրները ենթադրում են 

 • Շրջանագծին շոշափող ուղղի կառուցում,
 • Երկու շրջանագծերին շոշափող ուղղի կառուցում,
 • Տրված երկու գծերին շոշափող և տրված շառավղով շրջանագծի կառուցում,
 • Երկու գծերին շոշափող շրջանագծի կառուցում, եթե տրված է շոշափման կետերից մեկը։

 

 

2. Աքսոնոմետրիա, հատույթ, պրոյեկցիա 

Նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների՝ գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ունակությունները, ծավալատարածական ընկալման և պատկերման մակարդակը։ 

 • Երկրաչափական կառուցման հիմնական խնդիրներ, կառուցման գծերի տարբերություններ
 • Պրոյեկտման մեթոդներ, ուղղանկյուն և զուգահեռ պրոյեկցիաներ,
 • Երկրաչափական մարմինների համալիր գծագրերի և աքսոնոմետրիկ պրոյեկցիաների կառուցման կանոններ,
 • Հատույթներ և կտրվածքեր։
 • «Հատույթներ և կտրվածքներ» բաժնի խնդիրները ենթադրում են 
 • Կտրել հարթությունը՝ առարկան բաժանելով երկու մասի։ 
 • Ընտրել կտրող հարթությանն ուղղահայաց դիտման ուղղություններից մեկը։ 
 • Մտովի հեռացնել առարկայի այն մասը, որը դասավորված է դիտողի և կտրող հարթության միջև։ 

Առաջադրանքի առաջին հատվածի արդյունքները լրացվում են ձևաթղթում (Հավելված 1), իսկ երկրորդ՝ «Գծագրություն» բաժնի առաջադրանքը կատարվում է A2 ձևաչափի գծագրական թղթի վրա։ 

Թեստի ամբողջական կատարման և ձևաչափի լրացման համար սահմանվել է 4 աստղաբաշխական ժամ՝ (240 րոպե):

Թեստը գնահատվում է 20 միավոր, որը բաշխվում է հետևյալ կերպ 

Աղյուսակ 1. Թեստի բաժինների գնահատումը

Հ/Հ

Գիտակարգ/բաժին

Հարցերի քանակ

Միավոր

1

Մաթեմատիկա և տրամաբանություն

15

7,5

11

Հանրահաշիվ

4

2

12

Երկրաչափություն

8

4

13

Տրամաբանություն

3

1,5

2

Արվեստ և ճարտարապետություն

11

5,5

21

Արվեստի և ճարտարապետության հայկական օրինակներ

3

1,5

22

Արվեստի և ճարտարապետության համաշխարհային օրինակներ

3

1,5

23

Ճարտարապետական խնդիրներ

3

1,5

24

Ճարտարապետական տեքստի ընկալում

2

1

3

Գծագրություն

2

7

31

Լծորդում

1

3

32

Աքսոնոմետրիա, հատույթ, պրոյեկցիա

1

4

 

Ընդհանուր

28

20