ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ներբուհական քննական առարկաններ

ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ (Գծանկար և կոմպոզիցիա)

 2.1 «Նկարչություն» առարկայի քննությունը նպատակ ունի գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընակալման և վերապատկերման ունակությունները, ստեղծագործական, կատարման տեխնիկան, նախատեսում է գծանկարի առաջադրանքների կատարման քննական պահանջները:

«Նկարչություն» քննությունն անցկացվում է երկու փուլով`

 1-ին փուլ՝ «Գծանկար»

073101.00.6 «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ դիմորդները նկարում են գիպսե գլուխ:

Հոմերոս
Գատամելատ
Սոկրատ

Գիպսե գլուխների ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ:

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալված մոլբերտների, կատարվում է վիճակահանությամբ:

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է 8 ժամ, (240րոպե + 60րոպե ընդմիջում + 240րոպե):

Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

            2-րդ փուլ՝ «Կոմպոզիցիա»

Առաջադրանքը կատարվում է A3 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

Կոմպոզիցիայի կատարման համար տրվում է 4 ժամ (240րոպե):

Տասներկու առարկաներից, որոնք ըստ հատկանիշների ընդգրկված են հետևյալ 4 խմբերում՝ երեքական առարկաներով համաձայն հավելված 1-ի.

1-ին խումբ՝   
ա) խորանարդ բ) քառանիստ բուրգ գ)վեցանկյուն պրիզմա
2-րդ խումբ՝  
ա) գունդ  բ) կոն  գ) գլան
  3-րդ խումբ՝   
 ա) շրջանակ   բ) եռանկյուն քանոն  գ) չորսու
4-րդ խումբ՝  
  ա) սկավառակ  բ) խողովակ գ) սալիկ

Վիճակահանությամբ ընտրում են յուրաքանչյուր խմբից մեկական առարկա: Այդ առարկաներից ստեղծում են իրենց մտածած կոմպոզիցիայի հորինվածքը: Աշխատանքի կատարման համար թույլատրվում է օգտագործել գծագրական պիտույքներ:

Առաջադրանքում պարտադիր պետք է առնվազն մեկ անգամ օգտագործել վիճակահանությամբ հանված բոլոր առարկաները, ինչպես նաև պահպանել առարկաների ձևը, համաչափությունը և ամբողջականությունը: Առարկաները կարելի է պատկերել գծային, տոնային և թափանցիկ՝ 4 առարկաներից որևիցէ մեկի բացակայության դեպքում աշխատանքը չի քննվում:

Ճարտարապետության ֆակուլտետի դիմորդների երկու փուլերով՝ «Կոմպոզիցիա» և «Գծանկար» քննական առարկան  ստացած գնահատականները  միջինացվում են՝ (կոմպոզիցիա կամ գծանկար, որևիցե մեկից  բացասական գնահատական ստանալու դեպքում՝ դիմորդը դուրս է մնում ընդունելության մրցույթից), արդյունքում «Նկարչություն» առարկայից դիմորդին նշանակելով մեկ ընդհանուր գնահատական:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրեորդական մասի պահպանումով:

 

2.1 «Նկարչություն» առարկայի քննությունը նպատակ ունի գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընակալման և վերապատկերման ունակությունները, ստեղծագործական, կատարման տեխնիկան, նախատեսում է գծանկարի առաջադրանքների կատարման քննական պահանջները:

021201.00.6 «Դիզայն» մասնագիտությամբ դիմորդները նկարում են կենցաղային (երկրաչափական) առարկաներից կազմված նատյուրմորտ՝ (սափոր, կուժ, դեկորատիվ իրեր, կտոր և խաղողի  տերևներ, բուսական դեկոր և խնձորի 3 հարթաքանդակներից մեկը) համաձայն հավելված 2-ի:

Խաղողի  տերևներ Բուսական դեկոր Խնձոր

նատյուրմորտների հարթաքանդակների ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ:

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալված մոլբերտների, կատարվում է վիճակահանությամբ:

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է 8 ժամ, (240րոպե + 60րոպե ընդմիջում + 240րոպե):

Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրեորդական մասի պահպանումով:

Առաջադրանքը կատարվում է A3 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

Կոմպոզիցիայի կատարման համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե):

Տասներկու առարկաներից, որոնք ըստ հատկանիշների ընդգրկված են հետևյալ 4 խմբերում՝ երեքական առարկաներով համաձայն հավելված 1-ի.

1-ին խումբ՝   
ա) խորանարդ բ) քառանիստ բուրգ գ)վեցանկյուն պրիզմա
2-րդ խումբ՝  
ա) գունդ  բ) կոն  գ) գլան
  3-րդ խումբ՝   
 ա) շրջանակ   բ) եռանկյուն քանոն  գ) չորսու
4-րդ խումբ՝  
  ա) սկավառակ  բ) խողովակ գ) սալիկ

Վիճակահանությամբ ընտրում են յուրաքանչյուր խմբից մեկական առարկա: Այդ առարկաներից ստեղծում են իրենց մտածած կոմպոզիցիայի հորինվածքը: Աշխատանքի կատարման համար թույլատրվում է օգտագործել գծագրական պիտույքներ:

Առաջադրանքում պարտադիր պետք է առնվազն մեկ անգամ օգտագործել վիճակահանությամբ հանված բոլոր առարկաները, ինչպես նաև պահպանել առարկաների ձևը, համաչափությունը և ամբողջականությունը: Առարկաները կարելի է պատկերել գծային, տոնային և թափանցիկ՝ 4 առարկաներից որևիցէ մեկի բացակայության դեպքում աշխատանքը չի քննվում:

1.1 «Գծագրություն» առարկայի քննությունը նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ունակությունները, ծավալատարածական ընկալման և պատկերման մակարդակը: Քննական տոմսերը ընդգրկում են երկու բաժիններ՝ պրոյեկցիոն գծագրություն և երկրաչափական կառուցման խնդիրներ:

1.2 Առաջադրանքի և դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: Քննության համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե): Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա:

1.3 Քննական տոմսերում ներառված են հետևյալ երկու խնդիրները՝

1.3.1   Տրված են հանույթներով և հատույթներով մարմնի երկու պրոյեկցիաները: Պահանջվում է կառուցել նրա երրորդ պրոյեկցիան և աքսոնոմետրիան՝ տալով բոլոր անհրաժեշտ կտրվածքները:

1.3.2  Կառուցել առաջադրված հարթ շրջագիծը, որը ներառում է լծորդման խնդիրներ:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով:

Քննական տոմսերի նմուշներին կարող եք ծանոթանալ ստորև