(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Քննական առարկաններ

Թեստեր

Թեստ 1 Թեստ 2

Պատասխաններ

 

Թեստեր

Թեստ 1 Թեստ 2

Պատասխաններ

 

ԳԾԱՆԿԱՐ

 2.1 «Գծանկար» առարկայի քննությունը նպատակ ունի գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընակալման և վերապատկերման ունակությունները, ստեղծագործական, կատարման տեխնիկան, նախատեսում է գծանկարի առաջադրանքների կատարման քննական պահանջները:

«Գծանկար»

073101.00.6 «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ դիմորդները նկարում են գիպսե գլուխ:

Հոմերոս
Գատամելատ
Սոկրատ

Գիպսե գլուխների ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ:

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալված մոլբերտների, կատարվում է վիճակահանությամբ:

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է 8 ժամ, (240րոպե + 60րոպե ընդմիջում + 240րոպե):

Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրեորդական մասի պահպանումով:

 

2.1 «Գծանկար» առարկայի քննությունը նպատակ ունի գնահատելու դիմորդի ծավալատարածական ընակալման և վերապատկերման ունակությունները, ստեղծագործական, կատարման տեխնիկան, նախատեսում է գծանկարի առաջադրանքների կատարման քննական պահանջները:

021201.00.6 «Դիզայն» մասնագիտությամբ դիմորդները նկարում են կենցաղային (երկրաչափական) առարկաներից կազմված նատյուրմորտ՝ (սափոր, կուժ, դեկորատիվ իրեր, կտոր և խաղողի  տերևներ, բուսական դեկոր և խնձորի 3 հարթաքանդակներից մեկը) համաձայն հավելված 2-ի:

Խաղողի  տերևներ Բուսական դեկոր Խնձոր

նատյուրմորտների հարթաքանդակների ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ:

Դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը, ըստ համարակալված մոլբերտների, կատարվում է վիճակահանությամբ:

Առաջադրանքի կատարման համար տրվում է 8 ժամ, (240րոպե + 60րոպե ընդմիջում + 240րոպե):

Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա (վատման), տարբեր կոշտության գրաֆիտե սև մատիտներով:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրեորդական մասի պահպանումով:

1.1 «Գծագրություն» առարկայի քննությունը նպատակաուղղված է ստուգելու դիմորդների գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ունակությունները, ծավալատարածական ընկալման և պատկերման մակարդակը: Քննական տոմսերը ընդգրկում են երկու բաժիններ՝ պրոյեկցիոն գծագրություն և երկրաչափական կառուցման խնդիրներ:

1.2 Առաջադրանքի և դիմորդների նստատեղերի ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: Քննության համար տրվում է 4 ժամ (240 րոպե): Առաջադրանքը կատարվում է A2 չափսի գծագրական թղթի վրա:

1.3 Քննական տոմսերում ներառված են հետևյալ երկու խնդիրները՝

1.3.1   Տրված են հանույթներով և հատույթներով մարմնի երկու պրոյեկցիաները: Պահանջվում է կառուցել նրա երրորդ պրոյեկցիան և աքսոնոմետրիան՝ տալով բոլոր անհրաժեշտ կտրվածքները:

1.3.2  Կառուցել առաջադրված հարթ շրջագիծը, որը ներառում է լծորդման խնդիրներ:

Դրական են համարվում 8.0 և բարձր միավորները (համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 469-Ն որոշման). գնահատման միավորները նշանակվում են հարյուրերորդական մասի պահպանումով:

Քննական տոմսերի նմուշներին կարող եք ծանոթանալ ստորև