(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Այլ հրատարակումներ

Հ/Հ Հեղինակ(ներ) Ազգանունը Անունը Վերնագիրը   Էջ
1 Асирян А.М. Проблемы технологии бетона и железобетона/ Монография 224
2 Ս.Վ. Պետրոսյան,  Զ.Ս. Ամիրաղյան Տարածքի ընտրություն և գնահատումը քաղաքի գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագծի մշակման համար/ Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ 40
3

Շ.Ա. Կնյազյան,

Վ.Տ. Ավանյան,

Բ.Ա. Մելտոնյան,

Ն.Վ. Ավանյան

Կոմպլեքս թվեր, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ/ Խնդրագիրք

116
4 Շ.Ա. Կնյազյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա / Առաջադրանքներ հեռակա ուսանողների համար

76
5

Ա.Բ. Ղուլյան,

Վ.Վ. Գրիգորյան

Բակալավրական ավարտական աշխատանքի մեթոդական ցուցումներ 48
6

Վ.Վ. Ավագյան,

Վ.Ա. Մարգարյան,

Հ.Ս. Պետրոսյան

Քաղաքացիական շինարարության գեոդեզիական ապահովումը/ Ուսումնական ձեռնարկ

192
7

Շ.Ա. Կնյազյան,

Ռ.Կ. Ալեքսանյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա / Ձեռնարկ 216
8 Մ.Ա. Ավագյան

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վերահսկողության  միջոցներ/ Ուսումնական ձեռնարկ

72
9 Ս.Ս. Ամիրաղյան Քաղաքի հատակագծում և տարածքի գոտևորում /Ուսումնամեթոդական  ձեռնարկ 108
10

Ս.Շ. Ստեփանյան,

Ա.Վ.Հովհաննիսյան,

Ն.Գ. Բաբաևա

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն / Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 52
11 Ռ.Գ. Դավթյան Հայաստան-Ֆրանսիա. քաղաքականություն, մշակույթ: Գիրք Բ 284
12

Վ.Ս. Սարգսյան,

Ս.Շ.Նուրիջանյան,

Գ.Բ. Շեկյան,

Ս.Վ. Սարգսյան

Բնական հիմնատակի վրա փոքր խորության հիմքերի, ցցային հիմքերի և հենապատերի նախագծումն ու հաշվարկը / Մեթոդական ձեռնարկ

204
13 Ֆ.Շ.Վաղարշակյան

Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական կենտրոնների նախագծում/ Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանք

64
14

Մ.Մ. Բադալյան,

Ա.Կ. Կարապետյան

Մեկուսիչ շինարարական նյութերի և իրերի արտադրություն առարկայից լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ Բուհերի շինարարական մասնագիտության ուսանողների համար

184
15 Մ.Ռ.Վարդանյան

Կադաստրի համակարգում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծումը և ներդրումը/ Մենագրություն

256
16

Գ.Բ. Վերմիշյան,

Ա.Ա.Սարուխանյան

Մաթեմատիկայի կիրառումը ճարտարագիտական մի քանի խնդիրներում/ Ուսումնական ձեռնարկ 124
17 Գ.Բ. Վերմիշյան Բարձրագույն մաթեմատիկա / ձեռնարկ  
18 Գ.Ն. Կոշկարյան, Մասնագիտական կրթության որակի 60
 

Ա.Վ.Մարտիրոսյան,

Ն.Ս. Հակոբյան,

Գ.Ա. Իվանյան

ապահովման համակարգը, կառավարման սկզբունքները և ընթացակարգերը (ԵՃՇՊՀ-ի փորձը)  
19 Հ.Հ.Զանազանյան,  Հ.Ս. Բադալյան

Ֆիզիկական կուլտուրան եվ սպորտը բուհերում: ուսանողների առողջ ապրելակերպի հիմունքները / Մեթոդական ձեռնարկ

44
20 Г.А. Геворкян Модифицированный метод конечных элементов в механике деформируемых твердых тел/ Монография 392
21 Կ.Ռ. Ազատյան

Սպորտային խոշոր համալիրների  նախագծում: օլիմպիական մարզադաշտեր եվ  ջրային սպորտաձեվերի համալիրներ/ Մեթոդական ցուցումներ եվ առաջադրանք

32
22 Կլեկչյան Դ.Հ.

Շաղախի ներարկումով ստացված բետոնների ռեոլոգական հատկությունները/ Մենագրություն

220
23 Պողոսյան Վ. Վ. Շինարարական իրեր և կոնստրուկցիաներ թեթև բետոններից/ Դասագիրք 220
24 Խաչատրյան Է.Ա., Սարգսյան Վ.Ս. Գրունտային պատվարների ֆիլտրացիայի եվ ջրհեռ կառուցվածքների աշխատանքի լաբորատոր ուսումնասիրությունը/ մեթոդական ցուցումներ 32
25 Մկրտչյան Մարիա Եռաչափ գրաֆիկա 3D MAX/ Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ 76
26 Թ.Գ. Մարգարյան Կառուցվածքների զննում եվ փորձարկում / Ուսումնական ձեռնարկ 68
27 H.Z.Mikayelyan Dynamique de la cellule du myocarde et la physiologie mathլmatique du ventricule gauche du cœur 72
28 Զ.Զ. Մանվելյան Աշխատանքի էկոնոմիկա/ Ուսումնական ձեռնարկ 168
29 Ն.Վ.Չիլինգարյան, Ա.Ս. Մեյմարյան Անօրգանական կապակցող նյութերի քիմիա/ Ուսումնական ձեռնարկ 108
30 М. А. Григорян Технология обработки обсидиана/Монография 364
31 Դ.Հ. Գրիգորյան

Միահարկ արդյունաբերական շենքի ծածկի երկհոդանի կամարի հաշվարկ/ Ուսումնական ձեռնարկ

40
32

Ա.Հ. Նիկոյան,

Հ.Ա. Մելիքսեթյան,

Ի.Մ. Սիմոնյան,

Մ.Ա. Հակոբյան

Կոմպոզիցիայի հիմունքներ/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 84
33 Վ.Ա. Մարգարյան,  Վ.Վ. Ավագյան Շինության նշահարման համար  նախագծի նախապատրաստումը անալիտիկ եղանակով/ Մեթոդական ցուցումներ 16
34

Վ.Ա. Մարգարյան,

Յու.Պ. Դեյնեկա

Ստորգետնյա փորվածքի գեոդեզիական հիմքի կողմնորոշումը կապող եռանկյունների եղանակով / Մեթոդական ցուցումներ 20
35

М.М.Бадалян,

П.А.Тер-Петросян

Разработка безклинкерных вфжущих и исследование бетонов и железобетонов на их основе / Монография 100
36

Հ.Հ. Գյուլզադյան,

Դ.Թ. Պետրոսյան,

Ս.Հ. Քեչյան

Ջրթող խողովակների նախագծում / Մեթոդական ցուցումներ 68
37 Հ.Հ. Գյուլզադյան, Ռ.Ս. Պետրոսյան

Երկաթգծի երկրաչափական նախագծում և քարշային հաշվարկներ/ Մեթոդական ցուցումներ

40
38

Հ.Հ. Գյուլզադյան,

Ա.Ս. Շաքարյան,

Ա.Ն. Սարգսյան

Ավտոճանապարհային կամուրջների միջանկյալ հենարանների նախագծումը/ Մեթոդական ցուցումներ 68
39 Վ.Ա. Մարգարյան, Ինժեներական գեոդեզիա/ Ուսումնական 124
  Վ.Վ. Մարտիրոսյան ձեռնարկ  
40 Ն.Լ. Մելիքյան Շատրվանող հորատանցքերի ջրաերկրաբանական հաշվարկների եղանակ / Գիտամեթոդական ցուցումներ 16
41 Ն.Լ. Մելիքյան, Ն.Գ. Ալոյան Ֆիլտրացիայի շարժման ուսումնասիրումը մաթեմատիկական անալոգիայի եղանակով/ Մեթոդական ցուցումներ 40
42

Ա.Խ.Մարկոսյան,

Հ.Լ. Սարգսյան,

Ս.Հ. Թոքմաջյան,

Գ.Ա. Իվանյան

Որակի ապահովման ներքին համակարգը ճարտարապետաշինարարական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում / Մենագրություն

248
43

Ա.Ղ. Մարգարյան,

Մ.Վ. Մարկոսյան,

Ս.Ա. Մանուկյան

Համակարգային վերլուծություն և գործողությունների հետազոտում առարկայի դասախոսությունների ուսումնական ձեռնարկ 136
44

Ռ.Ա. Չատինյան,

Գ.Ս. Խանամիրյան

Тигран Петросян. Хроника борьбы за шахматную корону 208
Հ/Հ Հեղինակ(ներ)  Վերնագիրը   Էջերի քանակը
1 Վ.Ա. Բեժանյան

Էլեկտրատեխնիկա շինարարական գործընթացների էլեկտրասարքավորումներ եվ էլեկտրամատակարարում/ Մեթոդական

ձեռնարկ

332
2 Ն.Վ. Չիլինգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան Դեկորատիվ ցեմենտներ/ Մենագրություն 68
3 Վ. Ի. Գրիգորյան Թեթև բետոնների ձայնաջերմամեկուսիչ հատկությունների բարելավումը խոշոր լցանյութի հարստացմամբ/ Մենագրություն 92
4 Հ.Պ. Շարաբխանյան

Բիոնիկան որպես ծավալագոյացման նախագծային մեթոդ/ Ուսումնամեթոդական

ձեռնարկ

48
5 Գ.Գ. Քոլոզյան Արտակարգ իրավիճակների եվ կենսաանվտանգության հիմնահարցեր/ Ուսումնական ձեռնարկ 176
6 Ն.Ա.Թարմինյան Տիպոգրաֆիկա եվ շրիֆտ/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 48
7 Զ.Ռ. Բոյաջյան Միջուկային զենքի ստեղծման նախաշեմին/ հատոր 1 576
8 Զ.Ռ. Բոյաջյան Միջուկային զենքի ստեղծման նախաշեմին/ 652
    հատոր 2  
9 Կ.Վ. Վարդանյան

Գրաֆիկական պատկերագրման առանձնահատկությունները /

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

48
10 Տ.Ս.Մարտիրոսյան, Ա.Հ.Բատիկյան Աշխատավարձի ֆոնդի  պլանավորում/ Ուսումնական ձեռնարկ 52
11 Տ.Լ. Դադայան Երկաթբետոնե շրջանակային հիմնակմախքով բնակելի շենքի շրջանակի հաշվարկը սեյսմիկ ազդեցության դեպքում/ Ուսումնական ձեռնարկ 140
12

Գ.Ա. Գևորգյան,

Մ.Վ. Մարկոսյան

Ծրագրավորման C++ լեզու/ Ուսումնական ձեռնարկ 196
13 Գ.Շ. Գալստյան, Վ.Ի. Գրիգորյան

Շինարարության տեխնոլոգիական  քարտերի մշակում/ Մեթոդական

ցուցումներ

40
14

Զ.Ա. Դավթյան,

Մ.Ս. Մկրտչյան

Ճարտարագիտական խնդիրների դիֆերենցիալ հավասարումների կազմումը

և լուծումը` օրինակներով/

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

56
15

Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյան,

Է.Ռ. Սահակյան,

Գ.Վ. Հովհաննիսյան

Բետոններ հատկությունները եվ կազմերի  նախագծումը/ Ուսումնամեթոդական  ձեռնարկ 104
16 Հ.Հ. Զանազանյան, Հ.Ս.Բադալյան Ֆուտբոլ/ Ուսումնական ձեռնարկ 60
17 Ռ.Գ.Դավթյան Դ.Ս.Ի.Ա./ 2 360
18 Ռ.Մինասյան Կոմպոզիցիա/ անգլերեն 16
19 Ք.Ս.Սահակյան,  Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանություն/ Ուսումնամեթոդական

ձեռնարկ

88
20 Հ.Հ. Բայրամյան, Է.Բ. Հակոբյան Ճանապարհաշինական աշխատանքների կազմակերպում եվ կառավարում/ Մեթոդական ցուցումներ 40
21 Վ.Ն. Հակոբյան,  Գ.Բ. Վերմիշյան Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ: Մմաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ/ Ձեռնարկ 168
22 Արշակունի Ն.Հ. Ինտերիերի գեղազարդում և ոճավորում/ Ձեռնարկ 56
23

Մ.Ա. Ավագյան,

Գ.Շ. Հովսեփյան,

Մ.Ա. Քալանթարյան

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վերահսկողության ժամանակակից մեթոդները եվ սարքերը/ Ձեռնարկ 72
24 Վ.Վ. Գրիգորյան

Տարերային աղետներից շենքերի և շինությունների վերականգնման և ուժեղացման աշխատանքների իրականացման հիմնախնդիրները/

Մենագրություն

132
25

Վ.Վ. Մադոյան,

Ս.Զ. Շեյրանյան,  Լ.Բ. Սեյրանյան, Ա.Վ. Մխիթարյան

Հիդրավլիկական տերմինների անգլերենռուսերեն-հայերեն բառարան 456
26

A.A. Gurgenyan,

N.G.Arevshatyan,

S.Sh.Valesyan

Theoretical mechanics – dynamics/ study guide and assignments 44
27 Ա.Հ.Սերգոյան Ջրմուղի օղակաձեվ ցանցերի նախագծումը եվ հաշվարկը / Մեթոդական ցուցումներ 48
28

Ն.Վ. Գրիգորյան,

Շ.Ա.Կնյազյան,

Ա.Վ.Մելքոնյան

Մ.Զ.Սարգսյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա 172
29 Ի.Ղ.Վանյան Նախագծի կառավարում 180
30

Վ.Ա Ասատրյան,

Ա.Պ. Ղարիբյան,  Հ.Հ. Բայրամյան, Է.Բ. Հակոբյան

Կամրջաշինարարական աշխատանքների կազմակերպում և կառավարում/ Մեթոդական ցուցումներ 32
31 Վ.Լ. Շամյան Բնակավայրի ջրահեռացումը/ Մեթոդական ցուցումներ 88
32 Ռ.Գ. Դավթյան Հայաստան-Ֆրանսիա գիրք Դ 160
33. Дадаян Тигран Особенности расчета железобетонных конструкций по деформациям/ Монография 188

Հ/Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.                    

Ալոյան Ա.Ա.

Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն.

Հիմնական դրույթներ

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

 

40

2.                    

Գևորգյան Գ.Ա. Մարկոսյան Մ.Վ.

Ծրագրավորման C++ լեզու 

ուսումնական ձեռնարկ

196

3.                    

Հասրաթյան Ա.Մ.

«Հեռանկարի կառուցման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ»

ճարտարապետական նախագծման հիմունքներ առարկայից

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

 

76

4.                    

Գրիգորյան Ա.Խ.

Մայրուղային գազատարի պատի հաստության որոշումը

 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

 

20

5.                    

Վերմիշյան Գ.Բ.

Անալիտիկ երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տարրերը

 

ուսումնական ձեռնարկ

 

100

6.                    

Հովսեփյան Գ.Շ.

Քալանթարյան Մ.Ա.

ժամանակակից սարքերով ջրի որակի գնահատում 

 

լաբորատոր աշխ. մեթոդական ցուցումներ

 

48

7.                    

Էգնատոսյան Ս.Մ.

Օդի կոնդիցիոնացում

մեթոդական ցուցումներ

36

8.                    

Էգնատոսյան Ս.Մ. Էգնատոսյան Ն.Մ.

Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերի նախագծում  

 

ուսումնական ձեռնարկ

 

64

9.                    

Исраелян Р.Г.

Основы организации строительства в горных условиях

(предназначен для магистрантов, обучающихся по специальности

“Промышленное и гражданское строительство”)

учебник

136

10.                

Աղաջանյան Լ.Վ. 

Կինոթատրոնների նախագծում

մեթոդական ցուցումներ

28

11.                

Սեդրակյան Ս.Մ.

Տոնոյան Ա.Ռ.

Գրիգորյան Վ.Վ.

Բետոնե մագիստրալային ջրանցքի շինարարության իրականացում

 

կուրսային աշխ. մեթոդական ցուցումներ

 

28

12.                

Մինասյան Ռ.Ե.

Գծանկար  

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

44

13.                

Մարգարյան Վ.Ա. 

Կիրառական գեոդեզիա.   Շինարարության գեոդեզիական

ապահովումը 

դասագիրք

 

232

14.                

Փետեոտյան Ռ.Ա. Քելեջյան Հ.Գ. 

Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 

մեթոդական ցուցումներ

 

56

 

Հ/ Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.  

Գրիգորյան Մ.Ս. Կնյազյան Շ.Ա.

Բարձրագույն մաթեմատիկա  

առաջադրանքներ և մեթոդական ցուցումներ

104

2. 

Մարգարյան Թ.Գ.

Շենքերի և շինությունների վերակառուցում և արդիականացում

 

ուսումնական ձեռնարկ

48

3.  

Փետեոտյան Ռ.Ա.

Բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի տեխնիկական շահագործումը

շահագործման ձեռնարկ

172

4.   

Համբարձումյան Վ.Պ.

Երկրատեղեկատվական համակարգերի հիմնադրույթներ

մեթոդական ցուցումներ

44

5.  

Մխիթարյան Ն.Է. Թամազյան Վ.Ս.

Ծավալատարածական հորինվածքի հիմունքներ  

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

68

6.  

Մարտիրոսյան Ա.Վ.

«Նյութերի դիմադրություն» դասընթացի լաբորատոր աշխատանքներ

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

60

Հ/ Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.         

Գալոյան Լ.Դ.

Շախմատը բուհերում

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

96

Ավագյան Մ.Ա.

Կլիման և դրա փոփոխությունները

ուսումնական ձեռնարկ

64

3.                   

Մելիքյան Ա.Ա.

Բուբուշյան Ռ.Ա.

Արտադրական տարածքներում կարճաժամկետ հանգստի վայրերի նախագծում 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

64

4.                   

Карапетян А.С.

История армянского народа.

Краткий конспект лекции

72

5.               

Խարազյան Ռ.Ս.

Էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների կիրառման ժամանակակից մեթոդներ

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

44

6.                 

Сафарян А.Ю.

Формирование этнографических парков-музеев в республике Армения

методические указания

52

7.                

Լևոնյան Լ.Հ.

Շինարարական մեխանիկայի առաջադրանքների կատարման ուղեցույց

ուղեցույց, 2-րդ հրատարակություն

92

8

Վարդանյան Կ.Վ.

Ճեպանկար

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

64

9

Պողոսյան Խ.Պ.

Էգնատոսյան Ն.Մ. Նռանյան Վ.Բ.

Օդափոխություն 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

48

10.  

Արզումանյան Ար.Ա. Բադալյան Մ.Մ. Կարապետյան Ա.Կ. Սահակյան Է.Ռ. Արզումանյան Ավ.Ա. Գևորգյան Հ.Ս.

Շինարարական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական համընդհանուր բնութագրերի հետազոտման մեթոդներ

ուսումնագործնական ձեռնարկ 1

255

11.   

Արզումանյան Ար.Ա. Բադալյան Մ.Մ. Կարապետյան Ա.Կ. Սահակյան Է.Ռ. Արզումանյան Ավ.Ա. Գևորգյան Հ.Ս.

Շինարարական պատրաստվածքների ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի հետազոտման մեթոդներ

ուսումնագործնական ձեռնարկ 2

180

12                

Արզումանյան Ար.Ա. Բադալյան Մ.Մ. Կարապետյան Ա.Կ. Սահակյան Է.Ռ. Արզումանյան Ավ.Ա. Գևորգյան Հ.Ս.

Շինարարական նյութերի և պատրաստվածքների ջերմատեխնիկական բնութագրերի հետազոտման մեթոդներ

ուսումնագործնական ձեռնարկ 3

217

Հ/ Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.         

Кhachanova I. B. Arzumanyan AV. A

Building materials

Teaching aid for foreign students of higher educational establishments, educational building specialties 

76

2.  

Ավետիսյան Ա.Գ. 

Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության համակարգերի էկոնոմիկա և էներգատնտեսական արդյունավետության բարձրացման մեթոդաբանություն

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

64

3.           

Արշակունի Ն.Հ. Բորիսենկո Կ.Ա.

Ճարտարապետական օրդերներ

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

56

4.  

Աֆրիկյան Ա.Գ.

Թովմասյան Ս.Վ.

Համբարձումյան Պ.Վ.

Գեոդեզիական չափումների մաթեմատիկական մշակման տեսություն

 

ուսումնական ձեռնարկ

100

5. 

Հակոբյան Մ.Պ. Գևորգյան Ա.Ա.

Հիդրավլիկա

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

88

6.   

Չիլինգարյան Ա.Մ.

Խաչատրյան Ա.Ս. 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

ուսումնական ձեռնարկ

188

7.

Բեզոյան Է.Կ.

Ասատրյան Վ.Ա. Բայրամյան Հ.Հ.

Գևորգյան Լ.Հ. Հակոբյան  Է.Բ.

Ավտոմոբիլային ճանապարհի նախահաշվային արժեքի որոշումը

մեթոդական ցուցումներ

68

8.   

Էգնատոսյան Ս.Մ. Էգնատոսյան Ն.Մ.

Կենտրոնական ցրտամատակարարման համակարգի հաշվարկ և նախագծում 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

52

9.          

Վարդանյան Կ.Վ.

Քանդակ և պլաստիկ մոդելավորում 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. “Դիզայն” մասնագիտության տարբեր ուղղվածության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

56

10.   

Աճառյան Ա.Հ.

Ոճ  և  ձևաստեղծում արդյունաբերական դիզայնում

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ       

52

11                    

Արզումանյան Ար.Ա.

Բադալյան Մ.Մ.

Կարապետյան Ա.Կ.

Սահակյան Է.Ռ.

Արզումանյան Ավ.Ա.

Գևորգյան Հ.Ս.

Սարգսյան Հ.Ա.

Բնական քարանյութերի և համաշինարարական բետոնների ու

շաղախների ֆիզիկամեխանիկական անհատական բնութագրերի հետազոտման մեթոդներ

ուսումնագործնական ձեռնարկ 1.2

144

Հ/ Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.           

Աշչյան Տ.Մ.

Հայերենը տեխնիկական բուհերում

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

124

2.  

Գյուլզադյան Հ.Հ.

Բեզոյան Է.Կ.

Հակոբյան Է.Բ.

Ճանապարհային ոչ կոշտ պատվածքի նախագծում

մեթոդական ցուցումներ

44

3.  

Փայտյան Տ.Ա. Մկրտչյան Ա.Ս.

Պորտֆոլիո

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

48

4.    

Հարությունյան Ն.Վ. Մանուկյան Լ.Վ. Գյուրջյան Ն.Խ.

Գրավիմետրիայի հիմունքներ

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

64

5. 

Վարդանյան Ե.Վ. Հարությունյան Վ.Մ. Հարությունյան Ա.Վ.

Քաղաքների տրանսպորտային հատակագծում

կուրսային աշխատանքի կատարման մեթոդական ցուցումներ

24

6.  

Վարդանյան Ա. Է.

Գեղանկարչություն. ջրաներկի ստեղծագործական խնդիրները (նատյուրմորտի օրինակով) 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

48

7.    

Ջուլհակյան Թ.Հ.

Ջերմափոխանցման տեսություն  

ուսումնական ձեռնարկ

104

8.   

Ստեփանյան Ս.

Շինարարության էկոնոմիկա

դասագիրք

316

9. 

Պետրոսյան Հ.Ս.

Հայաստանի պետական և ազգային գեոդեզիական ցանցերի հիմնադրույթները

մենագրություն

196

Հ/Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.

Լևոնյան Լ.Հ.

Շինարարական մեխանիկայի առաջադրանքների կատարման ուղեցույց (3-րդ հրատ.)

ուղեցույց, 3-րդ հրատարակություն

92

2.  

Աղայան Կ.Լ.

Տեր-Պետրոսյան Գ.Վ.
Մարտիրոսյան Ա.Վ.

Նյութերի դիմադրության հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Մաս 2

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

84

3. 

Զատիկյան Ս.Ս

Գազամատակարարում 

 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

152

4.  

Գյուլզադյան Հ.Հ.
Պետրոսյան Դ.Թ.

Ավտոճանապարհի հողային պաստառի կառուցում

մեթոդական ցուցումներ

84

5.

Խաչատրյան Է.Հ.
Խաչատրյան Ա.Է.

Գրունտային պատվարով հիդրոհանգույցի նախագծում

 

մեթոդական ցուցումներ

88

6. 

Ջուլհակյան Թ.Հ.

Ջեռուցում

ուսումնական ձեռնարկ

176

7.  

Ջուլհակյան Թ.Հ.

Ջերմամատակարարման համակարգեր

ուսումնական ձեռնարկ

152

8.     

Թովմասյան Ս.Ա.

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության իրավական հենք

 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

80

9.     

Սողոմոնյան Կ. 

Պողոսյան Մ.  Հակոբյան Է. 

Բունիաթյան Կ.  Գրիգորյան Ա.  Պապյան Լ. 

Ուղեցույց  «Գծագրություն» առարկայից ընդունելության քննությանը նախապատրաստվելու համար

մեթոդական ցուց. և խնդիրների ժողովածու

127

Հ/ Հ

Հեղինակ (ներ)

Վերնագիր

Էջ

1.    

Բադալյան Մ.Մ.

Մեկուսիչ և հաղորդիչ շինարարական նյութերի արտադրության տեխնոլոգիա

դասագիրք

428

2. 

Արսենյան Լ.Ա.

Նկարչական մտածողության ձևավորումը և զարգացումը ուսումնական գործընթացում

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

32