(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մեթոդական ձեռնարկներ, գրքեր

ՏՎՅԱԼՆԵՐ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  (2022թ.)
Հ/հ Հեղինակ(ներ) 
/մինչև 5 հոգի/ 
Վերնագիրը  Պ ա ր բ ե ր ա կ ա ն ը
ամբողջական անվանումը հատորը համարը Էջերը  ինդեքսավորված է Web of Science կամ Scopus համակարգերում
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Գասպարյան Մ.Գ. Երևանի արդի ճարտարապետության ձևավորման ուղղություններ ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Մենագրություն   176  
2 Ամիրաղյան Ս., Պետրոսյան Ս., Ամիրաղյան Զ.  Բնակավայրի գլխավոր հատակագծի մշակում ՃՇՀԱՀ, Երևան  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ    128  
3 Կարապետյան Ա.Կ., Արզումանյան Ա.Ա.  Բետոնե և երկաթբետոնե պատրաստվածքների ու կոնստրուկցիաների արտադրության ձեռնարկությունների նախագծում ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ուսումնական ձեռնարկ   212  
4 Վարդանյան Ե.Վ, Հարությունյան Վ.Մ., Մոսիկյան Կ.Հ.  Ավտոտրանսպորտային միջոցների կառուցվածքային անվտանգություն ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Մեթոդական
ցուցումներ
  28  
5 Հովհաննիսյան Ա.Վ., Միքայելյան Գ.Վ., Մանասարյան Լ.Գ.  Դրամական միջոցների հաշվառումը ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ուսումնական ձեռնարկ   76  
6 Նռանյան Շ.Մ.  Հայկական ճարտարապետության պատմություն (1828-1991թթ.) ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ուսումնական ձեռնարկ   128  
7 Սահակյան Ք.Ս.  Հայաստանի Հանրապետության տարածքի պոչամբարներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ և շահագործման օրինակելի կանոններ ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ   116  
8 Սարգսյան Գ., Սարգսյան Ռ.  Տեղական նշանակության աստվածներ  ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ոսումնական
ձեռնարկ
Բ 336  
9 Հովհաննիսյան Ա.Ա.  Ներդրումային և տնտեսական վերլուծության հիմունքներ ՃՇՀԱՀ  Երևան  Ոսումնական
ձեռնարկ
  360  
10 Մանուկյան Լ.Վ.  Բարձրագույն գեոդեզիա ՃՇՀԱՀ  Երևան  Դասագիրք   292  
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2023թ.)
Հ/հ Հեղինակ(ներ) 
/մինչև 5 հոգի/ 
Վերնագիրը  Պ ա ր բ ե ր ա կ ա ն ը
ամբողջական անվանումը հատորը համարը Էջերը 
1 Վանյան Ի. Ղ., 
Սևյան Ս. Լ. ,   Գրիգորյան Ա. Լ.,  Գյուլնազարյան Գ.Ս.
«Moodle» համակարգի դասընթացի ստեղծում: ՃՇՀԱՀ,  Երևան   Մեթոդական ձեռնարկ   40
2 Պետրոսյան Կ.Վ. Ծրագրավորման լեզու ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ուսումնական ձեռնարկ   124
3 Հարությունյան Վ.Մ., Մոսիկյան Կ.Հ.  Ավտոմոբիլների տեխնիկական շահագործում ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Լաբորատոր-գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ   44
4 Սարգսյան Գ.Ռ., Սարգսյան Ռ.Գ.  «Տեղական նշանակության աստվածներ» Բ ՃՇՀԱՀ,  Երևան  Ասքեր, առասպելներ, ավանդություններ   280