(010) 303-300

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Համալսարանի գիտության վարչության գործունեությունը կանոնակարգվում է  բնագավառի օրենքների, Համալսարանի կանոնադրության, ներքին ակտերի և իր կանոնակարգի պահանջներին համապա­տասխան:

 Վարչության  նպատակն  է  Համալսարանում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների համակարգումը, Համալսարանի գիտական, գիտակրթական և մտավոր ներուժի արդյունավետ օգտագործումը և զարգացումը, գիտական պարբերականների, գիտական և ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակչական աշխատանքների կազմակերպումը և միջազգայնացումը, ինչպես նաև հետբուհական կրթության կազմակերպումը:  

Վարչության  հիմնական խնդիրներն են՝

 • Համալսարանի գիտության քաղաքականության և ռազմավարության, գիտական հետազոտությունների առաջնահերթ, միջնաժամկետ  և հեռանկարային ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման մշտադիտարկումը,  
 • համալսարանի գիտական պարբերականների, գիտական և ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակչական աշխատանքների ապահովումը,
 • հետբուհական կրթության կազմակերպումը՝ ապահովելով դրա ելքային արդյունքների համապատասխանությունը որակավորումների ազգային և միջազգային շրջանակներով սահմանված պահանջներին,
 • գիտահետազոտական գործունեությանն առնչվող փաստաթղթավորման կազմակերպումը,
 • Համալսարանի գիտաշխատողներին, դասախոսներին, ասպիրանտներին և ուսանողներին աջակցությունը և խորհրդատվության տրամադրումը,
 • գիտաչափական ցուցանիշների մշակումը,
 • գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումն ու համակարգումը, դրանց իրականացման մշտադիտարկումն ու արդյունքների վերլուծությունը,
 • արտերկրի գիտական կազմակերպությունների և գիտնականների հետ համագործակցային կապերի ձևավորումը,
 • իր իրավասության սահմաններում հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների կազմակերպումն ու իրականացումը:

Վարչության կառուցվածքային միավորներն են.

 • գիտական քաղաքականության մշակման և համակարգման բաժինը,
 • ասպիրանտուրայի և գիտական տեղեկատվության բաժինը: