Université Nationale d'Architecture et de Construction D'Arménie

Université Nationale d'Architecture et de Construction D'Arménie

Karamyan Anna

Doctor of Engineering, Docent

Date  of  birth,  month,  day  15.06.1964

Adress  Ulneci 51, ap. 66, Yerevan

Phone  +374 91 42-92-64

E – mail   annak@termoros.am

Nationality  Republic of Armenia

Education and trainings

 • 1981-1986 Yerevan Polytechnics Institute, Construction department, Heat and Gas Supply and Ventilation Chair.
 •  1999-2000 Yerevan  State University of  Architecture and  Construction -Master School.

Work experience

 • 2004 to present “Termoros-Ar”  LTD, Technical Director.
 • 2005 to present Scientific Sector of Yerevan State University of Architecture and Construction. Science officer. Chair of Hydraulics, Heat and Gas Supply and Ventilation, assistant.

Academic fields, directions

 • Construction’s Teaching, research activities, construction engineering in the field of HVAC, energy saving.

Participation in projecting, scientific  research or other programs

 • Project: “Improving Energy Efficiency in Buildings” UNDP-GEF/00059937. The numerous public and residential buildings, heating, ventilation, air conditioning systems  design.

Publications

 • 19 scientific articles,
 • 1 educational manual.

Languages

 • Armenian,
 • Russian,
 • English

Latest Publications

 1. Ա.Կ. Քարամյան «Երկրաչափական տարբեր ձև ունեցող շենքերի տեսա­կա­րար ջերմային ծախսի գնահատումը ըստ նրանց  ծավալա­հա­տա­կա­գծային չափանիշի»            ԵրՃՇՊՀ, Գիտական Հոդ­վածների Ժողովածու, Երևան 2011թ., հատոր IV  4 էջ :
 2. Ա.Կ.Քարամյան «Ջեռուցման համակարգերի եղանակային կառավա­րու­մը որպես էներգաարդյունավետու­թյան բարձրացման  միջոց», ԵրՃՇՊՀ Գիտական Հոդ­ված­ների Ժողովածու, Երևան 2012թ., հատոր IV, 4էջ:
 3. Ա.Կ.Քարամյան, Ա.Ն. Զաքարյան «Շենքերի ծավալահատակագծային լուծում­ների դերը նրանց էներգաարդյունավետության բարձրաց­ման և գնահատման հարցում», Հայաստանի շինարարների միու­թյան տեղեկագիր (Գիտական աշխատությունների), №7-9, Երևան 2013թ., 5էջ:
 4. Ա.Կ.Քարամյան «Շենքերի ջեր­մա­տեխ­նի­կական հարաչափերի գործի­քա­յին չափագրում», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ՄԱԶԾ Հայաստան, Երևան 2013, UNDP Armenia, 2013, 55 էջ:
 5. Ա.Կ.Քարամյան «Հայաստանում երկրաջերմային ռեսուրսների օգտա­հան­ման առանձնահատկություններ» Հայաստանի շինարարների միության գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014թ., 5 էջ: