NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF ARMENIA

NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF ARMENIA

University with a 100-Year History

Karamyan Anna

Doctor of Engineering, Docent

Date  of  birth,  month,  day  15.06.1964

Adress  Ulneci 51, ap. 66, Yerevan

Phone  +374 91 42-92-64

E – mail   annak@termoros.am

Nationality  Republic of Armenia

Education and trainings

 • 1981-1986 Yerevan Polytechnics Institute, Construction department, Heat and Gas Supply and Ventilation Chair.
 •  1999-2000 Yerevan  State University of  Architecture and  Construction -Master School.

Work experience

 • 2004 to present “Termoros-Ar”  LTD, Technical Director.
 • 2005 to present Scientific Sector of Yerevan State University of Architecture and Construction. Science officer. Chair of Hydraulics, Heat and Gas Supply and Ventilation, assistant.

Academic fields, directions

 • Construction’s Teaching, research activities, construction engineering in the field of HVAC, energy saving.

Participation in projecting, scientific  research or other programs

 • Project: “Improving Energy Efficiency in Buildings” UNDP-GEF/00059937. The numerous public and residential buildings, heating, ventilation, air conditioning systems  design.

Publications

 • 19 scientific articles,
 • 1 educational manual.

Languages

 • Armenian,
 • Russian,
 • English

Latest Publications

 1. Ա.Կ. Քարամյան «Երկրաչափական տարբեր ձև ունեցող շենքերի տեսա­կա­րար ջերմային ծախսի գնահատումը ըստ նրանց  ծավալա­հա­տա­կա­գծային չափանիշի»            ԵրՃՇՊՀ, Գիտական Հոդ­վածների Ժողովածու, Երևան 2011թ., հատոր IV  4 էջ :
 2. Ա.Կ.Քարամյան «Ջեռուցման համակարգերի եղանակային կառավա­րու­մը որպես էներգաարդյունավետու­թյան բարձրացման  միջոց», ԵրՃՇՊՀ Գիտական Հոդ­ված­ների Ժողովածու, Երևան 2012թ., հատոր IV, 4էջ:
 3. Ա.Կ.Քարամյան, Ա.Ն. Զաքարյան «Շենքերի ծավալահատակագծային լուծում­ների դերը նրանց էներգաարդյունավետության բարձրաց­ման և գնահատման հարցում», Հայաստանի շինարարների միու­թյան տեղեկագիր (Գիտական աշխատությունների), №7-9, Երևան 2013թ., 5էջ:
 4. Ա.Կ.Քարամյան «Շենքերի ջեր­մա­տեխ­նի­կական հարաչափերի գործի­քա­յին չափագրում», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ՄԱԶԾ Հայաստան, Երևան 2013, UNDP Armenia, 2013, 55 էջ:
 5. Ա.Կ.Քարամյան «Հայաստանում երկրաջերմային ռեսուրսների օգտա­հան­ման առանձնահատկություններ» Հայաստանի շինարարների միության գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014թ., 5 էջ: