ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մխիթարյան Սուրեն Մանուկի

Ամբիոնի վարիչ Ֆիզ.մաթ. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`04.05.1939

Էլ. փոստը`  smghitaryan@nuaca.am

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1958-1963 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանող, մասնագիտությունը. <<Մեխանիկա>>:
 • 1964-1967թթ. Օդեսայի ինժեներաշինարարական ինստիտուտի ասպիրանտ <<Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ>> մասնագիտությամբ:
 • 1969թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` Երևանի պետական համալսարնում:
 • 1991թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն` ՍՍՀՄ ԳԱ Մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտում /ք.Մոսկվա/:
 • 2010թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ:
 • 2011թ. ԵրՃՇՊՀ Ջիմ Թորոսյանի ոսկե մեդալ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1963-1964թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ:
 • 1967-2009թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ինստիտուտի, 1971թ-ից ՀՍՍՀ ԳԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի, իսկ 1991թ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի կրտսեր, ավագ, առաջատար, գլխավոր գիտաշխատող, բաժնի վարիչ:
 • 1972թ-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ:
 • 1992թ. ՍՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում:
 • 1993թ-ից առ այսօր դոկտորական և թեկնածուական ատենխոսությունների պաշտպանության մասնագիտական 047 խորհրդի անդամ, իսկ 2005թ. մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ: Բազմաթիվ ավարտական, դիպլոմային և մագիստրոսական թեզերի ղեկավար Երևանի պետական համալսարնում և ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտում, թեկնածուկան 24 ատենախոսությունների գիտական ղեկավար և դոկտորական երկու ատենախոսության խորհրդատու: Համատեղությամբ շուրջ 25 տարի դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետներում, նաև Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում` շուրջ 4 տարի: ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր <<Մեխանիկա>> պարբերականի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:
 • 2009թ մայիսի 12-ից առ այսօր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ԵրՃՇՊՀ գիտական աշխատությունների ժողովածուի և տեղեկագրի խմբագրական կոլեգիաների անդամ, ՃՇՀԱՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Ինտեգրալ հավասարումների տեսություն, մաթեմատիկական ֆիզիկա, հաշվողական մաթեմատիկա, դեֆոմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրներ, առաձգականության մաթեմատիկական տեսություն, քայքայման մեխանիկա:
 • Ինտեգրալ հավասարումների կիրառություններ մաթեմատիկական ֆիզիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և հոծ միջավայրի մեխանիկայի խառը եզրային խնդիրներում, ինտեգրալ ձևափոխությոններ, Ֆրեդհոլմի և սինգուլյար իտեգրալ հավասարումների արդյունավետ լուծման մեթոդների մշակում, պոտենցիալի տեսության մեթոդներով սպեկտրալ ինտեգրալային առնչությոեւհնների արտածում և կիրառություններ կոնկրետ խնդիրներում, առաձգականության մաթեմատիկական տեսոսւթյան կոնտակտային և խառը եզրային խնդիրներ, քայքայման մեխանիկա, ֆիլտրացիայի տեսություն:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • Մաթեմատիկական ֆիզիկայի և հոծ միջավայի մեխանիկայի խառը եզրային խնդիրների արդյունավետ լուծման մաթեմատիկական մեթոդների մշակում, կոնտակտային խնդիրների հետազոտությոեւններ և կիրառություններ շենքերի հիմնատակերի հաշվարկներում, ճաքերի տարածում դեֆորմացվող հոծ միջավայրերում, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հատուկ ֆունկցիաներ և դրանց կիրառություններ, ասպիրանտների և հետազոտողների համար մասնագիտական հատուկ դասընթացների դասավանդում,  երիտասարդ գիտաշխատողների գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարում, գիտական կադրերի պատրաստում, միջազգային գիտաժողովներին մասնակցություն:

Տպագրված աշխատանքներ

 • Ավելի քան 140 գիտական հոդված,
 • 1 մենագրություն:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. С.М. Мхитарян, А.Н. Амирбекян, М.С. Мкртчян, Л.А. Шекян “О контактной задаче изгиба балки конечной длины на упругой полуплоскости с учетом сил в ее срединной линии”. Известия НАН Армении, т.67, №1, с. 6-21.
 2. M. Mkhitaryan “Contact Interaction between an Infinite or Finite Stringer and Elastic Semi-Infinite Plate with a Finite Vertical Crack Coming оut to the Stringer by One End”. Proceedings of 6th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Сonstruction. Czech Republic, Ostrava 2014, June 24-27, p.253-257.
 3. M. Mkhitaryan, H.V.Tokmajyan “On One Class of Boundary Value Problems of the Steady-State Filtration Theory in Porous Grounds”. Proceedings of 6th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Сonstruction. Czech Republic, Ostrava 2014, June 24-27, p.367-372.
 4. M. Mkhitaryan, H.V. Tokmajyan, S.A. Avetisyan, M.S. Grigoryan “On Steady-State Filtration of Fluid in Strip-Like and Wedge-Shaped Porous Ground Bases”. Proceedings of 6th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Сonstruction. Czech Republic, Ostrava 2014, June 24-27,
  p.373-378.
 5. G. Kanetsyan, S.M. Mkhitaryan, M.M. Mkhitaryan “On a class of contact problems and problems of the mechanics of cracks for piecewise homogeneous elastic bodies”. Proceedings of 7th International Conference “Contemporary Problems of Architecture and Construction”, Florence, Italy 2015,  November 19 – 21,
  p. 481-486.
 6. С.М. Мхитарян “Об одном связанном с теорией потенциала спектральном соотношении в сфероидальных волновых функциях и его приложении к контактным задачам”. ПММ, РАН, 2015, T.79, N3, с. 434-446
 7. S.M. Mkhitaryan, V.N. Akopyan, S.E. Mirzoyan “The Problem of the Contact Between a Broken Stringer and an Elastic Infinite Strip Containing a Vertical Edge Crack”. International Applied Mechanics, 2015, vol. 51, issue 2, p. 176-186.
 8. S.M. Mkhitaryan “On a class of contact problems for linearly deformable foundations”. The proceccings of IV International Conference “Topical problems of continuum Mechanics”, Tsakhadzor, Armenia 2015, September 21-26.
 9. З.А Давтян, М.С. Мкртчян, С.М. Мхитарян “О применении одной модели контакта Л.А.Галина в задачах контактного взаимодействия стрингеров с масивными деформируемыми телами” // Изв.ПАН. МТТ. 2016, N1, с. 30-4913.
 10.  A.G. Pahlaviani, S.M. Mkhitaryan “Determination of the Stress State of a Piecewise Homogeneous Elastic Body with a Row of Cracks on an Interface Surface Subject to Antiplane Strains with Inclusions at the Tips”. Mathematical Problems in Engineering, 2015, April 1-22.

 3,438 просмотров всего,  2 просмотров сегодня