Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Քարամյան Աննա Կառլենի

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`  15.06.1964

Հասցեն՝  Երևան,  Ուլնեցու 51, տ.66

Հեռախոսները`+374 91 42-92-64

Էլ. փոստը` annak@termoros.am

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1981-1986թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվ.Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, «Ջեր­­­մագազամատակարարման և օդափոխության» ամբիոն:
 • 1999-2000թթ. Երևանի պետական ճարտարապետա-շինարարական համալսարանի «Ջերմագազամատակարարման և  օդափոխության» ամբիոնի հայցորդ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2004թ. առ այսօր «Թերմառոս-Ար» ՍՊԸ, Նախագծային բաժնի ղեկավար
 • 2005թ. առ այսօր – Ճարտարապետության և շինարարության: հայաստանի ազգային համալսարանի Գիտահետազոտական սեկտորի  գիտաշ­խատող։ Համատեղությամբ՝ ՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Ջերմատեխնիկա, գիտահետազոտական գործունեություն, շինարարություն, նախագծում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • ՀՀ-ում բազմաթիվ հասարակական, բնակելի  շենքերի և շինությունների ջեռուցման, օդափոխություն, օդի լավորակման համակարգերի և  կաթսայատների   նախագծում:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 19 գիտական հոդված,
 • 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Ա.Կ. Քարամյան «Երկրաչափական տարբեր ձև ունեցող շենքերի տեսա­կա­րար ջերմային ծախսի գնահատումը ըստ նրանց  ծավալա­հա­տա­կա­գծային չափանիշի»            ԵրՃՇՊՀ, Գիտական Հոդ­վածների Ժողովածու, Երևան 2011թ., հատոր IV  4 էջ :
 2. Ա.Կ.Քարամյան «Ջեռուցման համակարգերի եղանակային կառավա­րու­մը որպես էներգաարդյունավետու­թյան բարձրացման  միջոց», ԵրՃՇՊՀ Գիտական Հոդ­ված­ների Ժողովածու, Երևան 2012թ., հատոր IV, 4էջ:
 3. Ա.Կ.Քարամյան, Ա.Ն. Զաքարյան «Շենքերի ծավալահատակագծային լուծում­ների դերը նրանց էներգաարդյունավետության բարձրաց­ման և գնահատման հարցում», Հայաստանի շինարարների միու­թյան տեղեկագիր (Գիտական աշխատությունների), №7-9, Երևան 2013թ., 5էջ:
 4. Ա.Կ.Քարամյան «Շենքերի ջեր­մա­տեխ­նի­կական հարաչափերի գործի­քա­յին չափագրում», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ՄԱԶԾ Հայաստան, Երևան 2013, UNDP Armenia, 2013, 55 էջ:
 5. Ա.Կ.Քարամյան «Հայաստանում երկրաջերմային ռեսուրսների օգտա­հան­ման առանձնահատկություններ» Հայաստանի շինարարների միության գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014թ., 5 էջ: