ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Քարամյան Աննա Կառլենի

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`  15.06.1964

Հասցեն՝  Երևան,  Ուլնեցու 51, տ.66

Հեռախոսները`+374 91 42-92-64

Էլ. փոստը` annak@termoros.am

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1981-1986թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվ.Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, «Ջեր­­­մագազամատակարարման և օդափոխության» ամբիոն:
 • 1999-2000թթ. Երևանի պետական ճարտարապետա-շինարարական համալսարանի «Ջերմագազամատակարարման և  օդափոխության» ամբիոնի հայցորդ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2004թ. առ այսօր «Թերմառոս-Ար» ՍՊԸ, Նախագծային բաժնի ղեկավար
 • 2005թ. առ այսօր – Ճարտարապետության և շինարարության: հայաստանի ազգային համալսարանի Գիտահետազոտական սեկտորի  գիտաշ­խատող։ Համատեղությամբ՝ ՋԳՄՕ ամբիոնի ասիստենտ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Ջերմատեխնիկա, գիտահետազոտական գործունեություն, շինարարություն, նախագծում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • ՀՀ-ում բազմաթիվ հասարակական, բնակելի  շենքերի և շինությունների ջեռուցման, օդափոխություն, օդի լավորակման համակարգերի և  կաթսայատների   նախագծում:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 19 գիտական հոդված,
 • 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Ա.Կ. Քարամյան «Երկրաչափական տարբեր ձև ունեցող շենքերի տեսա­կա­րար ջերմային ծախսի գնահատումը ըստ նրանց  ծավալա­հա­տա­կա­գծային չափանիշի»            ԵրՃՇՊՀ, Գիտական Հոդ­վածների Ժողովածու, Երևան 2011թ., հատոր IV  4 էջ :
 2. Ա.Կ.Քարամյան «Ջեռուցման համակարգերի եղանակային կառավա­րու­մը որպես էներգաարդյունավետու­թյան բարձրացման  միջոց», ԵրՃՇՊՀ Գիտական Հոդ­ված­ների Ժողովածու, Երևան 2012թ., հատոր IV, 4էջ:
 3. Ա.Կ.Քարամյան, Ա.Ն. Զաքարյան «Շենքերի ծավալահատակագծային լուծում­ների դերը նրանց էներգաարդյունավետության բարձրաց­ման և գնահատման հարցում», Հայաստանի շինարարների միու­թյան տեղեկագիր (Գիտական աշխատությունների), №7-9, Երևան 2013թ., 5էջ:
 4. Ա.Կ.Քարամյան «Շենքերի ջեր­մա­տեխ­նի­կական հարաչափերի գործի­քա­յին չափագրում», ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ՄԱԶԾ Հայաստան, Երևան 2013, UNDP Armenia, 2013, 55 էջ:
 5. Ա.Կ.Քարամյան «Հայաստանում երկրաջերմային ռեսուրսների օգտա­հան­ման առանձնահատկություններ» Հայաստանի շինարարների միության գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2014թ., 5 էջ: