Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մելիքյան Զոհրաբ Աշոտի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       20.06.1940

Հասցեն՝  Երևան,  Տիգրան Մեծ, 29ա, բն. 52

Հեռախոսները`   +374 55 36-64-98

Էլ. փոստը`  zohrabmelikyan@yahoo.com

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1957-1963թ. ինժեներ-շինարար, «Ջեր­մագազամատակարարում և օդա­­­փոխություն» մասնագիտությամբ, Երևանի պո­լի­տեխ­նիկ­ա­կան ինստիտուտ:
 • 1971թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, «Ջերմամատա­­­­կարարում, օդի կոնդիցիոնացում, գազամատակա­րա­րում, լու­սավորություն, օդային միջավայրի պաշտ­պա­նություն» Կիևի ինժեներա-շինարարական ինստի­տու­տ, ք.Կիև:
 • 1988թ. տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, «Ջերմամատակա­րա­րում, օդի կոնդիցիոնացում, գազամատա­կա­րա­րում, լու­սա­վորություն, օդային միջավայրի պաշտպա­նու­թյուն» Մոսկվայի ինժեներա-շինարարական ինստի­­տուտ, Մոսկվա ԽՍՀՄ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1980-1984թթ. Թեթև արդյունաբերության Ալժիրի ազգային ինստի­­տու­տի «Օդի կոնդիցիոնացում և ցրտամատակարարում» ամբիոնի վարիչ:
 • 1987-1990թթ. Գազի արդյունաբերության տնտեսության և կառավար­­­ման ԽՍՀՄ գիտահետազոտական ինստիտուտի հայաս­տա­նի մասնաճյուղի տնօրեն:
 • 1990թ. ՄԱԿ-ի փորձագետ, Արևմտյան Աֆրիկայի տարածաշրջա­նային կրթական կենտրոն (UNIDO/UNDP): Սառ­նա­րանային տեխ­նիկայի ուսուցման զարգացման նախագծի տնօրեն:
 • 1996թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) Հայաստան, Նախագծի կոորդինատոր:
 • 1996թ. մ/ա Էներգետիկ Ճարտարագետների Մի­ջազ­գային Ասոիա­ցիայի Հայաստանի Մասնաճյուղի պրեզիդենտ:
 • 1999-2000թթ. «Էներգամատակարարում/Խնայողություն» USAID նա­­խագիծ, միջոցառումներ Էներգիայի մենեջմենտի նպատա­կող խորհրդատու:
 • 1991-2009թթ. Երևանի Ճարտարապետության և Շինարա­րու­թյան Պետական Համալսարան – «Ջերմագազա­մա­տա­կա­րա­­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի վարիչ:
 • 2001-2002թթ. «Էներգաարդյունավետություն, Էներգիայի սպառման խնայողություն և էներգիայի վերականգնվող աղբյուր­ներ» (EREP) USAID ծրագրի կոնսուլտանտ:
 • 2003-2007թթ. Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (МНТЦ), А-787 նախագծի գիտական ղեկավար:
 • 2004թ. PA Government Consulting (USA) ընկերության, նախագծերի մենեջերների խորհրդի անդամ, խորհրդա­տու:
 • 2009-2015թթ. Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարան – «Ջերմագազամատա­կարա­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի պրոֆեսոր:
 • 2015թ.առ այսօր Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաս­տանի Ազգային Համալսարան – «Ջերմագազամատակարա­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի վարիչ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Շինարարական ջերմաֆիզիկա, վե­րա­­կանգնվող էներգիա, օդի կոն­դի­ցիո­նացում, ջերմա­ցրտա­­­մա­տա­կա­րար­ման համա­կար­գերի մա­թե­մա­տի­կական մոդե­լավորում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 1998թ. մասնակցություն «Վկայագրված Էներգետիկ Մենեջեր» դասընթաց­­ներին, կազ­մա­կերպ­ված ԱՄՆ Էներգետիկ Ճարտա­րա­գետների Ասոցիացիայի կողմից, ԱՄՆ Ատլանտա և ավար­տական վկայագիր:
 • 1999թ. մասնակցություն և ավարտական վկայական «Էներ­գիայի Խնայողության Ընկերությունների կազմակերպում և Նախագ­ծերի կառավարում» ուսումնական ծրագրին, կազմա­կերպ­ված USAID-ի կողմից:
 • 2000թ. մասնակցության վկայական «Էներգախնայող կազմակերպու­­­թյուն­ների զարգացման ծրագիր», կազմակերպ­ված ԷՃԱՀՄ-ի և USAID-ի կողմից:
 • 2004թ. մասնակցության վկայական «Շենքերի էներգետիկ արդյու­­­­նա­վետության ծրագիր», կազմակերպված քաղաքապե­տարան­ների համար USAID:
 • 2011թ. մասնակցության և ավարտական վկայական «Էներ­գիայի վե­րականգնվող աղբյուրներ» Եվրոպական INOGATE-SEMISE ծրագրի ուսումնական դասընթաց:
 • մասնակցություն և ավարտական վկայական «Էներգետի­կա­կան աուդիտ և աուդիտի սարքեր» սեմինարին կազ­մա­կերպ­­ված AEAI-USA և ԷՃԱՀՄ-ի կողմից:
 • մասնակցության և ավարտական վկայական «ԷԽԸ հիմնադրում և Բիզնեսի հիմունքները» ուսումնական ծրագրին, կազ­մակերպ­ված ԷՃԱՀՄ-ի, USAID-ի և AEAI-ի կողմից:
 • «Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտի էկոլո­գիա­պես անվտանգ, տնտե­սապես արդյունավետ և կայուն զարգացման ռազմավարու­թյունը ատոմակայանի փակման դեպքում» Գիտություն­ների և տեխնոլոգիաների Միջազգային Կենտրոն ISTC ծրագրի տնօրեն:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 200 հոդված,
 • 10 գիրք և ձեռնարկ,
 • 24 գյուտ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ,
 • Ֆրանսերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. A.Melikyan, “Energy Efficiency and Cost Effectiveness of Solar Water Heaters”, International Journal of Energy and Power Engineering. Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 184-188. doi: 10.11648/j.ijepe.20150403.17
 2. A.Melikyan, S.M.Egnatosyan, Residential Buildings: Heating Loads, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology Taylor & Francis Second edition, 2015,1629-1636pp. DOI: 10.1081/E-EEE2-120051988
 3. A.Melikyan, High efficiency passive solar system and mathematical model for its calculation and design, 7th International Conference on contemporary problems of Architecture and Construction, Florence – Italy 2015, 19th-21st November, 515-520pp.,
 4. A.Melikyan, Solar Water Heaters Are Not Universal Panacea, SciencePG International Journal of Energy and Power Engineering Online Published Advertisement Sep. 22, 2015
 5. A.Melikyan, A Novel Technology for Generation of Electricity and Cold by Using Energy Potential of Transmission Line’s High Pressure Gas, Journal of Energy and Power Engineering, Vol.9, N:10, Serial Number 95, David Publishing Company 2015, 852-859, DOI: 10.17265/1934-8975/2015.010.003