ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Մելիքյան Զոհրաբ Աշոտի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը`       20.06.1940

Հասցեն՝  Երևան,  Տիգրան Մեծ, 29ա, բն. 52

Հեռախոսները`   +374 55 36-64-98

Էլ. փոստը`  zohrabmelikyan@yahoo.com

Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • 1957-1963թ. ինժեներ-շինարար, «Ջեր­մագազամատակարարում և օդա­­­փոխություն» մասնագիտությամբ, Երևանի պո­լի­տեխ­նիկ­ա­կան ինստիտուտ:
 • 1971թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, «Ջերմամատա­­­­կարարում, օդի կոնդիցիոնացում, գազամատակա­րա­րում, լու­սավորություն, օդային միջավայրի պաշտ­պա­նություն» Կիևի ինժեներա-շինարարական ինստի­տու­տ, ք.Կիև:
 • 1988թ. տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, «Ջերմամատակա­րա­րում, օդի կոնդիցիոնացում, գազամատա­կա­րա­րում, լու­սա­վորություն, օդային միջավայրի պաշտպա­նու­թյուն» Մոսկվայի ինժեներա-շինարարական ինստի­­տուտ, Մոսկվա ԽՍՀՄ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1980-1984թթ. Թեթև արդյունաբերության Ալժիրի ազգային ինստի­­տու­տի «Օդի կոնդիցիոնացում և ցրտամատակարարում» ամբիոնի վարիչ:
 • 1987-1990թթ. Գազի արդյունաբերության տնտեսության և կառավար­­­ման ԽՍՀՄ գիտահետազոտական ինստիտուտի հայաս­տա­նի մասնաճյուղի տնօրեն:
 • 1990թ. ՄԱԿ-ի փորձագետ, Արևմտյան Աֆրիկայի տարածաշրջա­նային կրթական կենտրոն (UNIDO/UNDP): Սառ­նա­րանային տեխ­նիկայի ուսուցման զարգացման նախագծի տնօրեն:
 • 1996թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) Հայաստան, Նախագծի կոորդինատոր:
 • 1996թ. մ/ա Էներգետիկ Ճարտարագետների Մի­ջազ­գային Ասոիա­ցիայի Հայաստանի Մասնաճյուղի պրեզիդենտ:
 • 1999-2000թթ. «Էներգամատակարարում/Խնայողություն» USAID նա­­խագիծ, միջոցառումներ Էներգիայի մենեջմենտի նպատա­կող խորհրդատու:
 • 1991-2009թթ. Երևանի Ճարտարապետության և Շինարա­րու­թյան Պետական Համալսարան – «Ջերմագազա­մա­տա­կա­րա­­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի վարիչ:
 • 2001-2002թթ. «Էներգաարդյունավետություն, Էներգիայի սպառման խնայողություն և էներգիայի վերականգնվող աղբյուր­ներ» (EREP) USAID ծրագրի կոնսուլտանտ:
 • 2003-2007թթ. Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (МНТЦ), А-787 նախագծի գիտական ղեկավար:
 • 2004թ. PA Government Consulting (USA) ընկերության, նախագծերի մենեջերների խորհրդի անդամ, խորհրդա­տու:
 • 2009-2015թթ. Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարան – «Ջերմագազամատա­կարա­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի պրոֆեսոր:
 • 2015թ.առ այսօր Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաս­տանի Ազգային Համալսարան – «Ջերմագազամատակարա­րում և Օդափոխություն» ամբիոնի վարիչ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Շինարարական ջերմաֆիզիկա, վե­րա­­կանգնվող էներգիա, օդի կոն­դի­ցիո­նացում, ջերմա­ցրտա­­­մա­տա­կա­րար­ման համա­կար­գերի մա­թե­մա­տի­կական մոդե­լավորում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 1998թ. մասնակցություն «Վկայագրված Էներգետիկ Մենեջեր» դասընթաց­­ներին, կազ­մա­կերպ­ված ԱՄՆ Էներգետիկ Ճարտա­րա­գետների Ասոցիացիայի կողմից, ԱՄՆ Ատլանտա և ավար­տական վկայագիր:
 • 1999թ. մասնակցություն և ավարտական վկայական «Էներ­գիայի Խնայողության Ընկերությունների կազմակերպում և Նախագ­ծերի կառավարում» ուսումնական ծրագրին, կազմա­կերպ­ված USAID-ի կողմից:
 • 2000թ. մասնակցության վկայական «Էներգախնայող կազմակերպու­­­թյուն­ների զարգացման ծրագիր», կազմակերպ­ված ԷՃԱՀՄ-ի և USAID-ի կողմից:
 • 2004թ. մասնակցության վկայական «Շենքերի էներգետիկ արդյու­­­­նա­վետության ծրագիր», կազմակերպված քաղաքապե­տարան­ների համար USAID:
 • 2011թ. մասնակցության և ավարտական վկայական «Էներ­գիայի վե­րականգնվող աղբյուրներ» Եվրոպական INOGATE-SEMISE ծրագրի ուսումնական դասընթաց:
 • մասնակցություն և ավարտական վկայական «Էներգետի­կա­կան աուդիտ և աուդիտի սարքեր» սեմինարին կազ­մա­կերպ­­ված AEAI-USA և ԷՃԱՀՄ-ի կողմից:
 • մասնակցության և ավարտական վկայական «ԷԽԸ հիմնադրում և Բիզնեսի հիմունքները» ուսումնական ծրագրին, կազ­մակերպ­ված ԷՃԱՀՄ-ի, USAID-ի և AEAI-ի կողմից:
 • «Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտի էկոլո­գիա­պես անվտանգ, տնտե­սապես արդյունավետ և կայուն զարգացման ռազմավարու­թյունը ատոմակայանի փակման դեպքում» Գիտություն­ների և տեխնոլոգիաների Միջազգային Կենտրոն ISTC ծրագրի տնօրեն:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 200 հոդված,
 • 10 գիրք և ձեռնարկ,
 • 24 գյուտ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` գերազանց,
 • Ռուսերեն`գերազանց,
 • Անգլերեն` լավ,
 • Ֆրանսերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. A.Melikyan, “Energy Efficiency and Cost Effectiveness of Solar Water Heaters”, International Journal of Energy and Power Engineering. Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 184-188. doi: 10.11648/j.ijepe.20150403.17
 2. A.Melikyan, S.M.Egnatosyan, Residential Buildings: Heating Loads, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology Taylor & Francis Second edition, 2015,1629-1636pp. DOI: 10.1081/E-EEE2-120051988
 3. A.Melikyan, High efficiency passive solar system and mathematical model for its calculation and design, 7th International Conference on contemporary problems of Architecture and Construction, Florence – Italy 2015, 19th-21st November, 515-520pp.,
 4. A.Melikyan, Solar Water Heaters Are Not Universal Panacea, SciencePG International Journal of Energy and Power Engineering Online Published Advertisement Sep. 22, 2015
 5. A.Melikyan, A Novel Technology for Generation of Electricity and Cold by Using Energy Potential of Transmission Line’s High Pressure Gas, Journal of Energy and Power Engineering, Vol.9, N:10, Serial Number 95, David Publishing Company 2015, 852-859, DOI: 10.17265/1934-8975/2015.010.003