ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

100-ամյա պատմություն ունեցող համալսարան

Ավագյան Մարիամ Ավետիսի

Ավագյան Մարիամ Ավետիսի

Դոցենտ

Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը` 13.09.1959

Հասցեն՝  Երևան,

Հեռախոսները` +374 60 547245, +374 93 438756

Էլ. փոստը`  avagyan_mariam@yahoo.com

Քաղաքացիությունը`Հայաստանի Հանրապետություն

Կրթություն և վերապատրաստում

 • ԽՍՀՄ ԳԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա, Մոսկվա , 1982 – 1985, գիտ. թեկնածուի դիպլոմ:
 • Երևանի պետական համալսարան, 1977- 1982, Կենսաֆիզիկոսի դիպլոմ, մանկավարժ:
 • <<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր քիմիական թափոնների կառավարման և պահպանման օբյեկտի նախագծման, հետագա շահագործման և պահպանման հետ կապված քաղաքաշինական, բնապահպանական և առողջապահական պահանջներ/նորմեր: Ժամկետանց քիմիական նյութերի կառավարման շրջանակներում ժամկետանց թունաքիմիկատների պաշարների վերացում և ԿՕԱ-ների (կայուն օրգանական աղտոտիչների) և աղտոտված տարածքների չեզոքացման ՄԱԶԾ / ԳԷՖ-ի լիարժեք ծրագիրը Հայաստանում» թեմայով դասընթաց: Երևան, 2016
 • Արդյունաբերական գործարանների վիճակի ուսումնասիրության և գնահատման ստուգաթերթերի մեթոդաբանությունը, «R + D խորհրդատվություն» , Գերմանիա, Հայաստան, 2012
 • Բնապահպանական մոնիտորինգ; Գերմանիայի  շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի օրենսդրության, կազմակերպման  և լավագույն փորձի մասին, InWEnt – Միջազգային Կոնֆերենս կենտրոնում, Սթարնբերգ լիճ, Ֆելդաֆինգ, Գերմանիա, 2006
 • Ջրի որակի մոնիտորինգի կարողությունների զարգացում, 1-ին և 2-րդ դասընթացներ, Perkin-Elmer Rus: ԱՄՆ ՄԶԳ / Հայաստան, ԿԶԱ / Հայաստան, Երևան, 2004
 • Ստանդարտացում, չափագիտություն,  համապատասխանության գնահատում, որակի և էկոլոգիական  կառավարման համակարգեր, աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման հիմնադրույթները Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ, Երևան, 2007 թ.  
 • Անգլերենի 4-6-րդ մակարդակի ընդլայնման ծրագրի դասընթացներ ՀԱՀ, Երևան, 2005-2006
 • «Եկեք փոփոխություններ կատարենք դասարանում» -3 աշխատաժողով, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի կրթական ծրագիր,              Հայաստան, Ծաղկաձոր, 1998

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1986 – 1990թ.թ. Ամինաթթուների ինստիտուտ, <<Արմբիոտեխնոլոգիա>> ԳԱՄ, Երևան, գիտահետազոտական աշխատող:
 • 1991-2005թ.թ. ՀՀ ԳԱԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Երևան, գիտահետազոտական աշխատող.
 • 03/2005-  05/2008, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական մոնիտորինգի կենտրոն, Երևան, Քրոմատոգրաֆիկական անալիզի լաբորատորիայի ղեկավար.
 • 2005թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական մոնիտորինգի կենտրոն, Երևան, «Երևանյան լճի մաքրում» ծրագիր, Երևանի քաղաքային միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամ.
 • 2007 թ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական մոնիտորինգի կենտրոն, Երևան, ,,Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 3-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում ,,Միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամ
 • 09.2008-09.2013թ.թ. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան , դասախոս:
 • 09.2013թ-ից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան , դոցենտ:

Գիտական ուղղվածություն

 • Ռադիացիոն կենսաֆիզիկա;
 • Մետաղպարունակող սպիտակուցների կենսաֆիզիկան:
 • Օդի, ջրի, հողի օրգանական աղտոտվածության որոշում:

Մասնակցությունը ծրագրերին և  գիտահետազոտական աշխատանքներին

 • 2014 թ. Դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատու, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան :
 • 06/2017 թ.– ին Դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատու ,Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Երևան  “«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի շրջանակներում 24.12.2015,№ 5/15 –CIF Grant ,Պայմանագիր Ճարտարապետական և շինարարական ծրագրերի արդիականացում կրթական, գիտական և փորձարարական լաբորատորիայի ստեղծման միջոցով, (ARD-LAB), հագեցած բարձր տեխնոլոգիաներով”:
 • 2010 թ.-ից  Քլորօրգանական պեստիցիդների հայտնաբերումը և քանակական որոշումը  ՀՀ մակերևութային ջրերում:
 • 2018թ.-ից Ժամկետանց քլորօրգանական պեստիցիդների մնացորդային քանակների թափոնները ՀՀ-ում և դրանց չեզոքացման հնարավորությունները:

Տպագրված աշխատանքներ

 • 2010 թվից հետո 15 գիտական հոդվածներ և 3 ուսումնական ձեռնարկներ:

Լեզուների իմացություն

 • Հայերեն` մայրենի,
 • Ռուսերեն` ազատ ,
 • Անգլերեն` լավ:

Վերջին հրապարակումներ

 1. Մ.Ավագյան, Գ. Կարապետյան  Սևանա լճի ջրերի որակի գնահատումը ըստ լճի ջրհավաք ավազանի և Հրազդան գետի ջրերի որակի: ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր, 1(50) 2016, 36-40 էջեր
 2. Մ.Ավագյան Քլորօրգանական թունաքիմիկատների պաշարները Անդրկովկասյան տարածաշրջանում: Էկոլոգիական հետևանքները:  (անգլերեն), Ճարտարապետության և շինարարության ժամանակակից հիմնախնդիրների վերաբերյալ 8-րդ միջազգային գիտաժողով, 2016 թ. Հոկտեմբերի 26-28, Երևան, Քաղաքացիական շինարարություն, կայուն շինարարություն, նյութեր, կառուցվածքային մեխանիկա և տեխնոլոգիաներ, Բնապահպանական ճարտարագիտություն, տրանսպորտային խնդիրներ, 2016, 10-12 էջեր:
 3. Մ.Ավագյան, Ա.Մելիքսեթյան  Հրազդան գետի ջրերի էկոլոգիական վիճակի կարևորությունը սննդային  անվտանգության ապահովման համար: (ռուսերեն), Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, 20-21 հոկտեմբերի 2016 թվականի միջազգային գիտական համաժողովի նյութերը. << Սննդի անվտանգության եւ որակի ապահովման խնդիրները>>, Երևան, 2017, 124-126 էջեր
 4. Մ.Ա. Ավագյան “Կլիման և դրա փոփոխությունները,,, Ուսումնական ձեռնարկ ԵՃՇՊՀ, Երևան, 62 էջ, 2017
 5. Մ.Ավագյան, Ա.Խուդոյան Բնական միջավայրի ազդեցությունը ուշբրոնզեդարյան դամբարանների կառուցվածքի վրա: ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ, 2017, Հ.II(65), էջեր 33-38
 6. Մ.Ա. Ավագյան, Ն.Գ. Անտոնյան  Օդի որակի մշտադիտարկման հիմնախնդիրները Հայաստանում: ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր,, 2017, N2, 99-102 էջեր
 7. Մ.Ա. Ավագյան, Ռ.Խ. Արմենյան  Սևանա լճի ջրերի որակի գնահատումն ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարության մշտադիտարկման տվյալների: ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր, 2017, N2, 103-107 էջեր
 8. Մ.Ա. Ավագյան  Արգելված և ժամկետանց պեստիցիդները Որոտան և Ողջի գետերում: (անգլերեն)  տպագրության մեջ է:

 978 просмотров всего,  2 просмотров сегодня