Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Առաքելություն

Կրթության որակի ապահովման (ԿՈԱ) կենտրոնի առաքելությունը

Կենտրոնի առաքելությունը համալսարանում որակի ներքին ապահովման համակարգի ստեղծումն ու զարգացումն է և կրթության որակի շարունակական բարելավման մշակույթի ձևավորումը:

Խնդիրները

 1. ՃՇՀԱՀ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտներում որակի միասնական չափանիշների սահմանում, ԿՈԱ գործընթացների
  ներդաշնակեցում, իրականացում և համակարգում:
 2. ՃՇՀԱՀ ինստիտուցիոնալ և նրա կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմագրման համար կանոնակարգային և
  կազմակերպական հիմքի ստեղծում:
 3. ՃՇՀԱՀ որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործըն թացների միջև կապի ապահովում:
 4. ՃՇՀԱՀ կրթության որակի վերաբերյալ հրապարակային և ճշգրիտ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում , ներքին և արտաքին
  շահեկիցների առջև հաշվետվողականության ապահովում:

Գործառույթները

 • մշակում է ՃՇՀԱՀ որակի ներքին ապահովման կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերը,
 • համակարգում և վերահսկում է որակի ներքին ապահովման գործընթացների իրականացումը և մշտապես բարելավում է դրանք՝
  աջակցություն ցուցաբերելով ՃՇՀԱՀ բոլոր ստորաբաժանումներին,
 • աջակցում է կրթական ծառայությունների որակի շարունակական բարելավմանը՝ համագործակցելով արտաքին և ներքին շահակիցների
  հետ,
 • համակարգում, նախաձեռնում և իրականացնում է տեղական և միջազգային ծրագրեր, որոնք ուղղված են բարելավելու կրթության
  որակի ներքին ապահովման գործընթացները,
 • կրթական ծրագրերի հաստատման, դրանց ընթացիկ մշտադիտարկման և պարբերաբար վերանայման համար մշակում է որակի ներքին
  ապահովման ընթացակարգեր, համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ՃՇՀԱՀ ստորաբաժանումներում և ստուգում է դրանց համապատասխանությունը սահմանված ուղենիշերին, չափանիշներին
 • համակարգում և իրականացնում է ուսումնառության և դասավանդման որակի գնահատմանն առնչվող գործընթացները,
 • մշակում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման գործիքակազմը և ընթացակարգերը,
 • գնահատում է դասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական գործունեությունը և դրա արդյունավետությունը.
 • նպաստում է որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության և իրազեկության աստիճանի բարձրացմանը
 • համագործակցում է ՃՇՀԱՀ գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ԿՈԱ մշտական հանձնաժողովների հետ և
  աջակցում նրանց աշխատանքներին,
 • կազմակերպում է ՃՇՀԱՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացը, համապատասխան վերլուծության
  իրականացումը, զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը,
 • համակարգում է համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ,
 • կազմակերպում և համակարգում է ՃՇՀԱՀ կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման գործընթացները և օժանդակում է դրանց արտաքին
  գնահատման և հավատարմագրման գործընթացների ժամանակ:

4,294  Ընդամենը Դիտված, 4 Դիտվել է այսօր