Национальный университет
архитектуры и строительства Армении

Университет с европейской аккредитацией
  • hy
  • ru
  • en
  • fr
Информация об опубликованных монографиях, учебно-методических пособиях
  • 2013
  • 2014
  • 2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПУБЛИКОВАННЫХ МОНОГРАФИЯХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ (2013г.)

 

 

N

Автор(ы)  И. О. Ф.

Наименование

Издательство

Место издания

Количество страниц

1

2

3

4

5

6

1

А.М. Асирян  

Проблемы технологии бетона и железобетона/ Монография

Издательство ЕГУАС

 Ереван

224

2

Ս.Վ. Պետրոսյան,  Զ.Ս. Ամիրաղյան

Տարածքի ընտրություն և գնահատումը քաղաքի գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագծի մշակման համար/ Ոսումնամեթոդական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

40

3

Շ.Ա. Կնյազյան, 

Վ.Տ. Ավանյան, 

Բ.Ա. Մելտոնյան, 

Ն.Վ. Ավանյան

Կոմպլեքս թվեր, անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, մի քանի փոփոխականների

ֆունկցիաներ, դիֆերենցիալ հավասարումներ/ Խնդրագիրք

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

116

4

Շ.Ա. Կնյազյան 

Բարձրագույն մաթեմատիկա /

Առաջադրանքներ հեռակա ուսանողների համար

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

76

5

Ա.Բ. Ղուլյան, 

Վ.Վ. Գրիգորյան

Բակալավրական ավարտական աշխատանքի մեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

48

6

Վ.Վ. Ավագյան, 

Վ.Ա. Մարգարյան,

Հ.Ս. Պետրոսյան

Քաղաքացիական շինարարության գեոդեզիական ապահովումը/ Ուսումնական

ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

192

7

Շ.Ա. Կնյազյան, 

Ռ.Կ. Ալեքսանյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա / Ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

216

 

8

Մ.Ա. Ավագյան 

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վերահսկողության  միջոցներ/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

72

9

Ս.Ս. Ամիրաղյան

Քաղաքի հատակագծում և տարածքի գոտևորում / Ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

108

10

Ս.Շ. Ստեփանյան,

Ա.Վ.Հովհաննիսյան,

Ն.Գ. Բաբաևա

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն / Ուսումնամեթոդական

ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

52

11

Ռ.Գ. Դավթյան

Հայաստան-Ֆրանսիա. քաղաքականություն, մշակույթ: Գիրք Բ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

284

12

Վ.Ս. Սարգսյան, 

Ս.Շ.Նուրիջանյան,

Գ.Բ. Շեկյան, 

Ս.Վ. Սարգսյան

Բնական հիմնատակի վրա փոքր խորության հիմքերի, ցցային հիմքերի և հենապատերի նախագծումն ու հաշվարկը / Մեթոդական

ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

204

13

Ֆ.Շ.Վաղարշակյան

Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական կենտրոնների նախագծում/ Մեթոդական

ցուցումներ և առաջադրանք

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

64

14

Մ.Մ. Բադալյան, 

Ա.Կ. Կարապետյան 

Մեկուսիչ շինարարական նյութերի և իրերի արտադրություն առարկայից լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ/ Բուհերի շինարարական

մասնագիտության ուսանողների համար

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

184

15

Մ.Ռ.Վարդանյան

Կադաստրի համակարգում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի

ստեղծումը և ներդրումը/ Մենագրություն

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

256

16

Գ.Բ. Վերմիշյան,

Ա.Ա.Սարուխանյան

Մաթեմատիկայի կիրառումը ճարտարագիտական մի քանի խնդիրներում/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

124

17

Գ.Բ. Վերմիշյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա / ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ հրատարակչություն

Երևան

 

 

18

Գ.Ն. Կոշկարյան,

Ա.Վ.Մարտիրոսյան,

Ն.Ս. Հակոբյան, 

Գ.Ա. Իվանյան

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգը, կառավարման սկզբունքները և ընթացակարգերը (ԵՃՇՊՀ-ի փորձը)

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

60

19

Հ.Հ.Զանազանյան,  Հ.Ս. Բադալյան

Ֆիզիկական կուլտուրան եվ սպորտը բուհերում: ուսանողների առողջ ապրելակերպի հիմունքները / Մեթոդական

ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

44

20

Г.А. Геворкян

Модифицированный метод конечных элементов в механике деформируемых твердых тел/ Монография

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

392

21

Կ.Ռ. Ազատյան

Սպորտային խոշոր համալիրների  նախագծում: օլիմպիական մարզադաշտեր եվ  ջրային սպորտաձեվերի համալիրներ/

Մեթոդական ցուցումներ եվ առաջադրանք

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

32

22

Կլեկչյան Դ.Հ. 

Շաղախի ներարկումով ստացված

բետոնների ռեոլոգական հատկությունները/ Մենագրություն

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

220

23

Պողոսյան Վ. Վ.

Շինարարական իրեր և կոնստրուկցիաներ թեթև բետոններից/ Դասագիրք

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

220

24

Խաչատրյան Է.Ա., Սարգսյան Վ.Ս.

Գրունտային պատվարների ֆիլտրացիայի եվ ջրհեռ կառուցվածքների աշխատանքի լաբորատոր ուսումնասիրությունը/ մեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

32

25

Մկրտչյան Մարիա

Եռաչափ գրաֆիկա 3D MAX/ Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

76

26

Թ.Գ. Մարգարյան 

Կառուցվածքների զննում եվ փորձարկում / Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

68

27

H.Z.Mikayelyan

Dynamique de la cellule du myocarde et la physiologie mathլmatique du ventricule gauche

YSUAC publishing house

Yerevan

72

 

 

 

du cœur

 

 

 

28

Զ.Զ. Մանվելյան 

Աշխատանքի էկոնոմիկա/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

168

29

Ն.Վ.Չիլինգարյան, Ա.Ս. Մեյմարյան 

Անօրգանական կապակցող նյութերի քիմիա/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

108

30

М. А. Григорян

Технология обработки обсидиана/Монография

Издательство ЕГУАС

 Ереван

364

31

Դ.Հ. Գրիգորյան

Միահարկ արդյունաբերական շենքի ծածկի

երկհոդանի կամարի հաշվարկ/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

40

32

Ա.Հ. Նիկոյան, 

Հ.Ա. Մելիքսեթյան, 

Ի.Մ. Սիմոնյան, 

Մ.Ա. Հակոբյան

Կոմպոզիցիայի հիմունքներ/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

84

33

Վ.Ա. Մարգարյան,  Վ.Վ. Ավագյան

Շինության նշահարման համար  նախագծի նախապատրաստումը անալիտիկ եղանակով/ Մեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

16

34

Վ.Ա. Մարգարյան,

Յու.Պ. Դեյնեկա 

 

Ստորգետնյա փորվածքի գեոդեզիական հիմքի կողմնորոշումը կապող եռանկյունների եղանակով / Մեթոդական

ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

20

35

М.М.Бадалян,

П.А.Тер-Петросян

Разработка безклинкерных вфжущих и исследование бетонов и железобетонов на их основе / Монография

Издательство ЕГУАС

 Ереван

100

36

Հ.Հ. Գյուլզադյան,

Դ.Թ. Պետրոսյան,

Ս.Հ. Քեչյան

Ջրթող խողովակների նախագծում / Մեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

68

37

Հ.Հ. Գյուլզադյան, Ռ.Ս. Պետրոսյան

Երկաթգծի երկրաչափական նախագծում և քարշային հաշվարկներ/ Մեթոդական

ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

40

38

Հ.Հ. Գյուլզադյան,

Ավտոճանապարհային կամուրջների

ԵՃՇՊՀ

Երևան

68

 

Ա.Ս. Շաքարյան, Ա.Ն. Սարգսյան

միջանկյալ հենարանների նախագծումը/ Մեթոդական ցուցումներ

հրատարակչություն

 

 

39

Վ.Ա. Մարգարյան,

Վ.Վ. Մարտիրոսյան

Ինժեներական գեոդեզիա/ Ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

124

40

Ն.Լ. Մելիքյան

Շատրվանող հորատանցքերի ջրաերկրաբանական հաշվարկների եղանակ / Գիտամեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

16

41

Ն.Լ. Մելիքյան, Ն.Գ. Ալոյան

Ֆիլտրացիայի շարժման ուսումնասիրումը մաթեմատիկական անալոգիայի եղանակով/ Մեթոդական ցուցումներ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

40

42

Ա.Խ.Մարկոսյան,

Հ.Լ. Սարգսյան,

Ս.Հ. Թոքմաջյան,

Գ.Ա. Իվանյան 

Որակի ապահովման ներքին համակարգը

ճարտարապետաշինարարական բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում / Մենագրություն

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

248

43

Ա.Ղ. Մարգարյան,

Մ.Վ. Մարկոսյան,

Ս.Ա. Մանուկյան

Համակարգային վերլուծություն և գործողությունների հետազոտում առարկայի դասախոսությունների ուսումնական ձեռնարկ

ԵՃՇՊՀ

հրատարակչություն

Երևան

136

44

Ռ.Ա. Չատինյան,

Գ.Ս. Խանամիրյան

Тигран Петросян. Хроника борьбы за шахматную корону

Издательство ЕГУАС

 Ереван

208

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПУБЛИКОВАННЫХ МОНОГРАФИЯХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ (2014г.)

 

N

Автор(ы)  И. О.Ф.

Наименование

Издательство

Место издания

Количество страниц

1

2

3

4

5

6

1

Վ.Ա. Բեժանյան

Էլեկտրատեխնիկա           շինարարական

գործընթացների

էլեկտրասարքավորումներ եվ էլեկտրամատակարարում/             Մեթոդական

ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

 Երևան

332

2

Ն.Վ. Չիլինգարյան, Ա.Գ. Խաչատրյան

Դեկորատիվ ցեմենտներ/ Մենագրություն

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

68

3

Վ. Ի. Գրիգորյան

Թեթև բետոնների ձայնաջերմամեկուսիչ հատկությունների բարելավումը խոշոր

լցանյութի հարստացմամբ/ Մենագրություն

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

92

4

Հ.Պ. Շարաբխանյան

Բիոնիկան որպես ծավալագոյացման նախագծային մեթոդ/

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

48

5

Գ.Գ. Քոլոզյան 

Արտակարգ իրավիճակների եվ կենսաանվտանգության հիմնահարցեր/ Ուսումնական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

176

6

Ն.Ա.Թարմինյան 

Տիպոգրաֆիկա եվ շրիֆտ/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

48

7

Զ.Ռ. Բոյաջյան 

Միջուկային զենքի ստեղծման

ՃՇՀԱՀ-ի

Երևան

576

 

 

 

նախաշեմին/ հատոր 1

հրատարակչության

 

 

8

Զ.Ռ. Բոյաջյան

Միջուկային զենքի ստեղծման նախաշեմին/ հատոր 2

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

652

9

Կ.Վ. Վարդանյան

Գրաֆիկական պատկերագրման առանձնահատկությունները /

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

48

10

Տ.Ս.Մարտիրոսյան, Ա.Հ.Բատիկյան

Աշխատավարձի ֆոնդի  պլանավորում/ Ուսումնական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

52

11

Տ.Լ. Դադայան 

Երկաթբետոնե շրջանակային հիմնակմախքով բնակելի շենքի շրջանակի հաշվարկը սեյսմիկ ազդեցության դեպքում/ Ուսումնական

ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

140

12

Գ.Ա. Գևորգյան, 

Մ.Վ. Մարկոսյան

Ծրագրավորման C++ լեզու/ Ուսումնական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

196

13

Գ.Շ. Գալստյան, Վ.Ի. Գրիգորյան 

Շինարարության տեխնոլոգիական  քարտերի մշակում/ Մեթոդական

ցուցումներ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

40

14

Զ.Ա. Դավթյան, 

Մ.Ս. Մկրտչյան

Ճարտարագիտական խնդիրների դիֆերենցիալ հավասարումների կազմումը և լուծումը` օրինակներով/ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

56

15

Պ.Հ. Տեր-Պետրոսյան,

Է.Ռ. Սահակյան,

Գ.Վ. Հովհաննիսյան

Բետոններ հատկությունները եվ կազմերի  նախագծումը/ Ուսումնամեթոդական  ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

104

16

Հ.Հ. Զանազանյան, Հ.Ս.Բադալյան

Ֆուտբոլ/ Ուսումնական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

60

17

Ռ.Գ.Դավթյան 

Դ.Ս.Ի.Ա./ 2

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

360

18

Ռ.Մինասյան 

Կոմպոզիցիա/ անգլերեն

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

16

 

19

Ք.Ս.Սահակյան,  Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանություն/

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

88

20

Հ.Հ. Բայրամյան, Է.Բ. Հակոբյան 

Ճանապարհաշինական աշխատանքների կազմակերպում եվ կառավարում/ Մեթոդական ցուցումներ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

40

21

Վ.Ն. Հակոբյան,  Գ.Բ. Վերմիշյան

Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ: Մմաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ/ Ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

168

22

Արշակունի Ն.Հ.

Ինտերիերի գեղազարդում և ոճավորում/ Ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

56

23

Մ.Ա. Ավագյան,

Գ.Շ. Հովսեփյան,

Մ.Ա. Քալանթարյան

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վերահսկողության ժամանակակից մեթոդները եվ սարքերը/ Ձեռնարկ

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

72

24

Վ.Վ. Գրիգորյան

Տարերային աղետներից շենքերի և շինությունների վերականգնման և ուժեղացման աշխատանքների իրականացման հիմնախնդիրները/

Մենագրություն

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

132

25

Վ.Վ. Մադոյան, 

Ս.Զ. Շեյրանյան,  Լ.Բ. Սեյրանյան, Ա.Վ. Մխիթարյան

Հիդրավլիկական տերմինների անգլերենռուսերեն-հայերեն բառարան

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

456

26

A.A. Gurgenyan,

N.G.Arevshatyan,

S.Sh.Valesyan

Theoretical mechanics – dynamics/ study guide and assignments

NUACA publishing house

Yerevan

44

27

Ա.Հ.Սերգոյան 

Ջրմուղի օղակաձեվ ցանցերի նախագծումը եվ հաշվարկը / Մեթոդական ցուցումներ  

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

48

28

Ն.Վ. Գրիգորյան, Շ.Ա.Կնյազյան,

Բարձրագույն մաթեմատիկա

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

172

 

Ա.Վ.Մելքոնյան Մ.Զ.Սարգսյան

 

 

 

 

29

Ի.Ղ.Վանյան

Նախագծի կառավարում 

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

180

30

Վ.Ա Ասատրյան,

Ա.Պ. Ղարիբյան,  Հ.Հ. Բայրամյան, Է.Բ. Հակոբյան

Կամրջաշինարարական աշխատանքների կազմակերպում և կառավարում/ Մեթոդական ցուցումներ  

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

32

31

Վ.Լ. Շամյան

Բնակավայրի ջրահեռացումը/ Մեթոդական ցուցումներ 

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

88

32

Ռ.Գ. Դավթյան 

Հայաստան-Ֆրանսիա գիրք Դ  

ՃՇՀԱՀ-ի հրատարակչության

Երևան

160

33.

Дадаян Тигран

Особенности расчета железобетонных конструкций по деформациям/ Монография

LAP LAMBERT

Academic Publishing

Germany

188

 

 

 

07/14 2017 С 21-22 июня 2017 г. преподаватели Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА) ...
07/12 2017 Уже второй год, как студенты Национального университета архитектуры и строительства Армении объединяются ...
07/11 2017 10 июля выпускники факультета Строительство Национального университета архитектуры и строительства ...
06/22 2017 Рады сообщить Вам, что студенческое научное общество ЕГУ организует международную конференцию, ...
06/16 2017 Согласно заключенному между Национальным университетом архитектуры и строительства Армении, ...
06/12 2017 Министерство обороны РА в рамках программы «Честь имею» для окончивших 1 курс физически здоровых лиц, ...