Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
http://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/02/MartirosyanTigran.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/NuneEvoyan.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/NelliTerGrigoryan.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/SusannaGyurjiyan.jpghttp://nuaca.am/wp-content/uploads/2017/10/AngelaZohrabyan.jpg

Կառավարման եվ տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ

2014թ. համալսարանում դեպարտամենտային կառուցվածքները փոխարինվեցին ֆակուլտետայինով, ինչի արդյունքում «Կառավարման և տեխնոլոգիայի» դեպարտամենտը վերափոխվեց «Կառավարման և տեխնոլոգիայի» ֆակուլտետի:

Ֆակուլտետն իրականացնում է առկա և հեռակա ուսուցման բարձրագույն մասնագիտական կրթություն երկու կրթական ծրագրերով` բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման աստիճանների շնորհումով, հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
 • Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում)
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական հաշվառում

 

Ֆակուլտետը գիտական և կրթական լայն կապեր ունի Վրաստանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Լեհաստանի, Շվեդիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի համալսարանների հետ: Ֆակուլտետի մի շարք ուսանողներ մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու և գիտական աստիճան ստանալու համար իրենց ուսումը շարունակում են արտասահմանյան երկրներում:

Ֆակուլտետն ունի 6 համակարգչային լսարաններ ու լաբորատորիաներ՝ ընդհանուր թվով 80 համակարգչով: Բոլոր համակարգիչները ապահովված են համացանցով: Ֆակուլտետում գործում են  4 բազային լաբորատորիաներ:

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կառավարման և Տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի ուսանողական և դասախոսական ամենամեծ թվակազմ ունեցող և իր նշանակությամբ ու դերով առաջատարներից մեկն է, որի հիմնական առաքելությունն է.

 • Ապահովել հայրենական և օտարերկրյա աշխատանքային շուկաներում լայն պահանջարկ ունեցող բարձրորակ, տեխնիկական և գիտական զարգացման ժամանակակից մակարդակին համապատասխանող մասնագետների ձևավորումն ու թողարկումը` տեսության և պրակտիկայի միահյուսման, ուսումնական ծրագրերի արդիականացումը` արտաքին գործակցային կապերի ուժեղացման ճանապարհով:
 • Աջակցել դեպարտամենտի ներքո գործող մասնագիտությունների բնգավառում գիտական հետազոտությունների նորամուծական մշակումների ծավալմանը, արդյունքների ներդրմանը, գիտական և գիտա-մանկավարժական ներուժի վերարտադրությանն ու հզորացմանը:
 • Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա բուհերի, գիտական կազմակերպությունների, գերա­տեսչություն­ների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ երկկողմանի ու բազմակողմանի ուղղակի կապերի իրականացում, տարատեսակ աշխատանքների` կադրերի պատրաստում, ուսանողների ուսուցում, մասնագետների փոխանակում, գիտական, մշակութային և այլ գործունեություն, գիտական խորհրդակցությունների ու արշավախմբերի կազմակերպում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վճարովի ծառայությունների մատուցում:

 

 

   

 

Ֆակուլտետի հնարավորությունների և առաջարկվող ծառայությունների արտաքին գովազդն ու մարքեթինգը կարևորում են նրա արտաքին իմիդջի ձևավորումն ու ամրապնդումը:

 • Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոն

Ամբիոնը մասնագետներ է պատրաստում հաշվողական տեխնիկայի նախագծման և կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ոլորտներում աշխատելու համար:

 

    

 

 

Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտությամբ`

 1. Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա (դասիչ` 230100)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել համակարգչային ցանցերի նախագծման և շահագործման, ծրագրային համակարգերի անվտանգության ապահովման, տեղեկատվական, թվային, միկրոպրոցեսորային համակարգերի և տվյալների բազաների նախագծման և շահագործման, համակարգչի և արտաքին սարքերի վերանորոգման բնագավառներում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 2. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր (դասիչ` 081300)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել այն ձեռնարկություններում, որտեղ անհրաժեշտ է մշակել և շահագործել տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացված համակարգեր, համակարգչային ցանցեր, հաշվապահական հաշվառման, կիրառական խնդիրների լուծման ծրագրեր, բանկային տեղեկատվական համակարգեր, ապահովել ծրագրային համակարգերի անվտանգությունը:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 3. Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

 

Ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում շինարարության, քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում, բնօգտագործման տնտեսագիտության, անշարժ գույքի փորձաքննության և կառավարման բնագավառներում աշխատելու համար: Ֆակուլտետը մասնագետներ է պատրաստում բնապահպանական փորձաքննության ոլորտում աշխատելու համար:

 

    

 

 

Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտությամբ`

 1. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (Շինարարության ճյուղում)(դասիչ` 080600)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել կապիտալ շինարարության ճյուղերի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, կառավարիչներ, կազմակերպիչներ, հաշվապահական հաշվառում իրականացնող մասնագետներ: Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև բանկային համակարգում, ապահովագրական ընկերություններում, ֆինանսական հաստատություններում, քաղաքացիական ծառայողի համակարգում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում)(դասիչ` 080600)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, համատիրություններում, քաղաքացիական, բնակելի, շին. ինդուստրիայի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, վարչական ծառայողներ:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 3. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում)(դասիչ` 080600(2))
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, համատիրություններում, քաղաքացիական, բնակելի, շին. ինդուստրիայի ձեռնարկություններում` որպես տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, վարչական ծառայուղներ:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 4. Բնօգտագործման տնտեսագիտություն (դասիչ` 081000)
  Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել բնապահպանական փորձաքննության և բնօգտագործման ինժեներական բնագավառներում:
  Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:
 5. Հաշվապահական հաշվառում (շինարարության ճյուղում) (դասիչ` 081500)

 

Մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել շինարարության ճյուղում հաշվապահական հաշվառման ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում, ինչպես նաև կարող են վարել տարբեր շինարարական կազմակերպությունների հաշվապահությունը:

Ընդունելության քննություններն են` մաթեմատիկա, ֆիզիկա**:

Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Նունե Էդիկի Էվոյան Դեկանի տեղակալ՝   ասիստենտ
Նելլի Արշակի Տեր-Գրիգորյան Դեկանի տեղակալ
Սուսաննա Գյուրջիի Գյուրջիյան Քարտուղար
Զոհրաբյան Անժելա Վարուժանի Գործավար