Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

N 22   20. 11. 2018թ.

 1. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 2. 2018 թ.սեպտեմբերի, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողական խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած ժամաքանակների մասին:
 3. 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության արդյունքների ամփոփում/հաղորդող՝ Հ.Սարգսյան/
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 21   06. 11. 2018թ.

 1. Ռեկտորատի 02.10.2018թ.N19 նիտի որոշմամբ 2018թ.հոկտեմբերի 22-ից 26-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 2. 2018թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ուսանողների խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 20   23. 10. 2018թ.

 1. Դասաժամերին բակալավրիատի հեռակա ուսուցման III-V կուրսերի ուսանողների հաճախումների ընթացիկ վիճակի վերլուծություն:
 2. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 3. Շինարարական մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններում նոր ուսումնական առարկայի հավելման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 19   02. 10. 2018թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր հաշվեգրաֆիկական, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկումների ժամկետներ սահմանելու մասին:
 2. 2018-2019 ուստարվա փոխատեղման (ռոտացիայի)մրցույթի արդյունքների հաստատում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 18   20. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-II  և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա գարնանային քննաշրջանի Iiլուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) հեռակա ուսուցման I-IV,մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 17   04. 09. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի կազմակերպման մասին:
 2. 2017-2018 ուստարվա ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 14   26. 06. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի հեռակա ուսուցման I-IV և մագիստրատուրայի I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 2. 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման անվճար համակարգի ընդունելության մրցույթի արդյունքների ամփոփում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 13   12. 06. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողների  ավարտական ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում բակալավրիատի առկա ուսուցման I-III և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման I կուրսերում:
 3. 2018-219 ուստարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 12   06. 06. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության աշխատանքների արդյունքների ամփոփում:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 11   22. 05. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների նախապատրաստական խատանքների մասին:
 2. 2017-2018 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների ատեստավորման արդյունքների մասին:
 3. Ուսման վարչերի վճարման ընթացիկ վիճակը ավարտական կուրսերում:
 4. Էլեկտրոնային դեկանատի պայմանագրի մասին:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 10   05. 05. 2018թ.

 1. Ռեկտորատի 26.09.2017 թ. N 19 նիստի որոշմամբ 2018թ մարտի26-ից 30-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 2. 2017-2018 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին:
 3. Համալսարանի՝ 2018-2019 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի ձևավորման մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 09   03. 04. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I II ստուգարքների ամփոփում քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>,<Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ ռուսերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշրջություն)> մասնագիտությունների առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 2. Բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
 3. 2018 թ.փետրվար, մարտ ամիսների ընթացքում ուսանողների խմբերի և դասախոսների բացակայությունների պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 08   27. 03. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  ստուգարքների ամփոփում քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ ռուսերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշջություն)> մասնագիտությունների առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և  II լուծարքային շրջանների արդյունքների  ամփոփում  բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 3. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

 

N 07   20. 03. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  ստուգարքների ամփոփում քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշջություն)> մասնագիտությունների առկա ուսուցման IV կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  ստուգարքների ամփոփում  բակալավրիատի առկա ուսուցման IV կուրսերում(բացառությամբ քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս (զբոսաշջություն)> մասնագիտությունների) :
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 06   06. 03. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի  I- III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V, մագիստրատուրայի I,II և նախապատրաստական կուրսերում կուրսերում:
 3. 2017-2018ուստարվագարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում (բացառությամբ քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի, <Թարգմանչական գործ (տեխնիկական թարգմանություն)՝ անգլերեն և հայերեն>, <Սերվիս(զբոսաշրջություն)> մասնագիտությունների:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 05   20. 02. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի  I և  III կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների I լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի(բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի) I-V, I, II և նախապատրաստական կուրսերում կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 04   13. 02. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի  I և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի III կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների  ամփոփում հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի  նախապատրաստական կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի մեկնարկի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 03   30. 01. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի  I-V,մագիստրատուրայի  I,II կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

 

N 02   24. 01. 2018թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 01   16. 01. 2018թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում:
 2. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ստուգարքաների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 3. 2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 4. <Դասերին ուսանողների հաճախումների հաշվառման մատյանը> վարելու կարգի մասին> ուղեցույցի նախագծի քննարկում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:
Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի (նախագահ) Ռեկտոր
Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտորի առաջին տեղակալ, պրոռեկտոր
Բարխուդարյան Արկադի Միսակի Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Սաֆարյան Յուրի Աշոտի Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրո-ռեկտոր
Մարուխյան Աննա Հակոբի Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրենի
Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի Գլխավոր հաշվապահ
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Կադրերի բաժնի վարիչ
Հովհանիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Կարագուլյան Անահիտ Սոսի Տպագրության և լրատվության վարչության պետ