Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ռեկտորատ

N 21    10. 11. 2017թ.

 1. Ռեկտորատի 26.09.2017 թ N19 նիստի որոշմամբ 2017թ հոկտեմբերի 23-27-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացքի վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 2. 2017թ.սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում դասախոսների բացակայության պատճառով չկայացած դասերի մասին:
 3. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման վիճակի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 20    17. 10. 2017թ.

 1. Ուսանողների ակադեմիական հին պարտքերի մարման ընթացիկ վիճակի մասին:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 19    26. 09. 2017թ.

 1. Ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկում:
 2. 2017-2018 ուստարվա փոխատեղման(ռոտացիայի ) մրցույթի արդյունքների հաստատում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 18    20. 09. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I -III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում  հեռակա ուսուցման բակալավրիատի (բացառությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի )  I-IV,մագիստրատուրայի I,II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 17    05. 09. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  II լուծարքային կազմակերպման մասին:
 2. 2016-2017 ուստարվա ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների մասին:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 15    13. 06. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի I , II և նախապատրաստական կուրսերում:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 14    06. 06. 2017թ.

 1. 2017-2018 ուստարվա առկա բակալավրիատի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման առաջին փուլի արդյունքների ամփոփում:
 2. Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասին զեկույց:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 13    30. 05. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանողական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և I կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 11    03. 05. 2017թ.

 1. Ռեկտորատի 04.10.2016 թ № 22 նիստի որոշմամբ 2017թ.ապրիլի 25-ից 28-ը անբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, հաշվեգրաֆիկական, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիք վիճակի քննարկման երկրոդ փուլի արդյունքների վերլուծություն:
 2. Համալսարանի՝ 2017-2018 ուստարվա ընդունող հանձնաժողովի մասին:
 3. 2016-2017 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին:
 4. Ուսման վարչերի վճարման ընթացիկ վիճակը առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ավարտական կուրսերում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 10    21. 04. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և II լուծարքային շրջանների և նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների ամփոփում ճարտարապետության ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բակալավրիատի V կուրսում:
 2. 2016-2017 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին:
 3. Ուսման վարևերի վճարման ընթացիկ վիճակը առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիտաի և մագիստատուրայի ոչ ավարտական կուրսերում:
 4. Ուսման վարձերի վճարման ընթացքիկ վիճակը առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ավարտական կուրսերում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 9    11. 04. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման բակալավրիատի <Թարգմանչական գործ/տեխնիկական թարգմանություն/ անգլերեն և հայերեն> և  <Թարգմանչական գործ/տեխնիկական թարգմանություն/ ռուսերեն և հայերեն> մասնագիտությունների ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ քննությունների արդյունքների մասին
 2. Ռեկտորատի 04.10.2016թ N 22 նիստի որոշմամբ 2017 թ.մարտի 27-ից 31-ը ամբիոնների նիստերում ուսանողների հաճախումների, լաբորատոր, կուրսային աշխատանքների, կուրսային նախագծերի կատարման ընթացիկ վիճակի քննարկման արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 8    28. 03. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի I և  II լուծարքային շրջանների  արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի   IV կուրսերում:
 2. Առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին
 3. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակը առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ավարտական կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 7    21. 03. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի  արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի   IV կուրսերում:
 2. Հեռակա ուսուցման բակալավրիատի V կուրսերի ուսանողների նախաավարտական պրակտիկայի արդյունքների մասին
 3. Ուսման վարձերի վճարման ընթացիկ վիճակը առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի ավարտական կուրսերում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 6  07. 03. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների արդյունքներ ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի   IV կուրսերում:
 2. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 5   01. 03. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում  հեռակա ուսուցման բակալավրիատի /բացաությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի/   I-V,մագիստատուրայի , I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 4   14. 02. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում  հեռակա ուսուցման բակալավրիատի /բացաությամբ ճարտարապետության ֆակուլտետի/   I-V,մագիստատուրայի , I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի II լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում  ճարտարապետության ֆակուլտետի հեռակա  ուսուցման V կուրսում:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 3   07. 02. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի I լուծարքային շրջանի  արդյունքների ամփոփում ճարտարապետության ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բակալավրիատի V  կուրսում:
 2. 2016-2017 ուստարվա  II կիսամյակի հետ կապված կազմակերպչական հարցեր
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 2  31. 01. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի I-III և մագիստրատուրայի I կուրսերում:
 2. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում հեռակա ուսուցման բակալավրիատի մագիստատուրայի  I-V, մագիստրատուրայի I, II և նախապատրաստական կուրսերում:
 3. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի IIլուշարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IVկուրսերում:
 4. 2016-2017 ուս տարվա ձմեռային քննաշրջանիI և II լուծարքային շրջանների արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստրատուրայի II կուրսերում:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

N 1  24. 01. 2017թ.

 1. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանիI լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման բակալավրիատի IV կուրսերում
 2. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում առկա ուսուցման մագիստատուրայի  II կուրսերում:
 3. 2016-2017 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ընթացքի մասին:
 4. Ընթացիկ հարցեր:
Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի (նախագահ) Ռեկտոր
Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտորի առաջին տեղակալ, պրոռեկտոր
Բարխուդարյան Արկադի Միսակի Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
Սաֆարյան Յուրի Աշոտի Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրո-ռեկտոր
Մարուխյան Աննա Հակոբի Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրենի
Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան
Գրիգորյան Դավիթ Համլետի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան
Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի Գլխավոր հաշվապահ
Լևոնյան Սահակ Լևոնի (քարտուղար) Ուսումնական մասի վարիչ
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հախվերդյան Սոնա Ռազմիկի Կադրերի բաժնի վարիչ
Հովհանիսյան Վարազդատ Փայլակի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
Կարագուլյան Անահիտ Սոսի Տպագրության և լրատվության վարչության պետ