Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գիտական խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նիստ   20.12.2017թ.

Օրակարգ

 1. Համալսարանի 2017թ. գործունեության հաշվետվություն (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմադրամին վճարման ենթակա դեբիտորական պարտքերը անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման մասին (զեկ.՝ Մ.Լ. Ղազարյան):
 3. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 1. Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի 2017թ. գործունեությունը ըստ հիմնական ուղղությունների ներկայացրեց համալսարանի ռեկտոր Գ.Շ. Գալստյանը: Որոշվեց հավանություն տալ համալսարանի գործունեությանը հաշվետու ժամանակաշրջանում և հաշվետվությունը ներկայացնել համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը:
 2. Հիմք ընդունելով «Կազմակերպությունների (բացառությամբ բանկերի և ապահովագրական ընկերությունների) դեբիտորական պարտքերի հնարարավոր կորուստների պահուստի (պահուստաֆոնդի) ձևավորման, դեբիտորական ու կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրս գրման» կարգը` որոշվեց դուրս գրել «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմադրամի 2013թ.-ից մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը առաջացած դեբիտորական անհուսալի պարտքերը` կուտակված շահույթի հաշվին և որոշումը ներկայացնել համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի քննարկմանը:
 3. Քննարկվեցին դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերը: Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով` դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝
 • Արտավազդ Ավետիքի Արզումանյան՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Արտաշես Նիկոլայի Սարգսյան՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Արմինե Ստեփանի Մեյմարյան՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 • Հովհաննես Մկրտչի Մինասյան՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ

 

Գիտական խորհրդի նիստ   27.09.2017թ.

Օրակարգ

 1. 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 4. Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի ռեկտորի հաղորդումն ընդունվեց ի գիտություն:
 2. Հաստատվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերը:
 3. Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:
 4. Հաստատվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջև համագործակցության համաձայնագրերը:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   30.06.2017թ.

Օրակարգ

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերով՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտութ­յուն­­ների աշխատանքային ուսումնական պլանների և 2017-2018 ուստարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցների հաստատման մասին (զեկ.` Ա. Մ. Բարխուդարյան):
 2. Համալսարանի 2017-2018 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտությունների մեկ կրեդիտի արժեքը որոշելու մասին(զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 3. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածուի առաջադրման մասին (զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 4. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում(զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 5. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 6. Ընթացիկ հարցեր:

 

 Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 • Հաստատվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)», «Տեղեկատվական համակարգեր», «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (շինարարության ճյուղում)», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» կրթական ծրագրերի աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 • Հաստատվեց Համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերով՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտութ­յուն­­ների 2017-2018 ուստարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցները:
 1. Հաստատվեց 2017-2018 ուստարում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ու հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտությունների մեկ կրեդիտի արժեքը համաձայն ուսման վարձաչափերի:
 2. «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածու առաջադրվեց «Շինարարական նյութերի, իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրության տեխնոլոգիա» ամբիոնի դասախոս՝ Հայկ Արարատի Սարգսյանը:
 3. Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով` դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝
 • Ռազմիկ Աշոտի Օհանյան՝ «Կերպարվեստ» մասնագիտությամբ
 • Ռուբեն Արմենի Բուբուշյան՝ ԺԸ.00.03, «Կերպարվեստ» մասնագիտությամբ
 • Էլվիրա Բորիսի Հակոբյան՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ
 1. Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:
 2. Որոշվեց դիմել ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամին «073201.00.6, 073201.00.7-Շինարարություն» մասնագիտության «073201.03.6, 073201.03.7-Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում» բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ու «Հիդրոտեխնիկական շինարարություն» կրթական ծրագրերով փոխարինելու և գործունեություն իրականացնելու առաջարկով:

 

 

Գիտական խորհրդի նիստ   21.04.2017թ.

Օրակարգ

 1. Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 2. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 3. Ընթացիկ հարցեր:

 

Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով՝ պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝
 • Ստեփան Գուրգենի Մուգնեցյան՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում` ԺԸ.00.03, «Կերպարվեստ» մասնագիտությամբ
 • Արա Սուրենի Վարդանյան՝ դոցենտի գիտական կոչում` ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Արթուր Մարտիկի Մանուկյան՝ դոցենտի գիտական կոչում` ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Ալեքսանդր Արտյոմի Բադալյան՝ դոցենտի գիտական կոչում` ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Վիլիկ Մկրտիչի Կարախանյան՝ դոցենտի գիտական կոչում` Ա.01.00, «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ
 1. Հաստատել հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

Գիտական խորհրդի նիստ   15.02.2017թ.

Օրակարգ

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացների ծրագրերի հաստատման մասին (զեկ.` ուս. աշխ. գծով պրոռեկտոր Ա.Մ. Բարխուդարյան):
 2. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Համալսարանի ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնների հավակնորդների անձնական գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 4. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 5. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 6. Ընթացիկ հարցեր:

 

 Օրակարգային հարցերի որոշումների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Հաստատվեց «Շինարարություն» մասնագիտության՝ «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն», «Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն», «Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում» մասնագիտացումների բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացների ծրագրերը:
 2. Հաստատվեց Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերը:
 3. Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության  արդյունքներով` հետևյալ ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոններում ընտրվեցին՝
 • Կարեն Հայկի Ռաշիդյանց՝ Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն:
 • Հակոբ Հարությունի Գյուլզադյան՝ Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոն
 • Ալբերտ Արամի Գուրգենյան՝ Տեսական մեխանիկայի ամբիոն
 • Կարո Լերենցի Աղայան՝ Նյութերի դիմադրության ամբիոն
 • Աշոտ Միքայելի Բաղդասարյան՝ Դիզայնի ամբիոն:
 1. Կայացավ փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով`

դոցենտի գիտական կոչում շնորհվեց հետևյալ անձանց՝

 • Վրեժ Սերյոժայի Թամազյան՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Նարինե Էմիլի Մխիթարյան՝ ԺԸ.00.01, «Ճարտարապետություն» մասնագիտությամբ
 • Անգին Վիկտորի Մարտիրոսյան՝ Ե.23.00, «Շինարարություն» մասնագիտությամբ:
 1. Հաստատվեցին հայցորդների և ասպիրանտների ատենախոսական թեմաները և գիտական ղեկավարները:

 

 

նիստ 19.12.2016թ.

Օրակարգում՝

 1. Համալսարանի 2016թ. գործունեության հաշվետվություն (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. Համալսարանում 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության ուսման վարձաչափերը հաստատելու մասին (զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

2015 թվականի հուլիսի 6-ին կայացավ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական խորհրդի 2014-2015 ուստարվա վերջին նիստը, որում ընդգրկված էին օրակարգային 5 և ընթացիկ հարցեր:

 Օրակարգայինհարցերի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի իրավական կարգավիճակի փոփոխմամբ պայմանավորված (ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ-ըդարձել է ՃՇՀԱՀ հիմնադրամ), ինչես նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ ՀՀ ԿԳ նախարարության որոշումները ընդգրկելու անհրաժեշտությունից ելնելով խմբագրվում են համալսարանի ներքին կյանքը համակարգող իրավական ակտերը: Այս նիստում նոր խմբագրությամբ հաստատվեցին՝ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի աշխատողների ներքին կարգապահության կանոնները, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի գործավարության մասին կարգը, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգը,հոգաբարձուների խորհրդում հաստատելու համար երաշխավորվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի կանոնակարգը, առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց և համալսարնի ֆակուլտետների ու ամբիոնների քննարկմանը ներկայացվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տարվա լավագույն ուսանող ամենամյա մրցանակաբաշխության կանոնակարգը:
 2. Ներկայացվեց համալսարանի 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:
 3. Հաստատվեցին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնագիտությունների 2015-2016 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 4. Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ 6 դասախոսի շնորհվեցին դոցենտի, 4-ին՝ պրոֆեսորի գիտական կոչումներ:
 5. Հաստատվեց թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավարը:

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը

Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի

Ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, նախագահ

Լևոնյան Լևոն Հայկազի

Գիտական քարտուղար, տ.գ.թ., դոցենտ

Աթանեսյան Վանիկ Ժիրայրի

Գնումների բաժնի վարիչ

Ալոյան Արտյոմ Ալբերտի

ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր

Առաքելյան Նարե Վանիկի

ԷՄ61 խմբի ուսանող

Առաքելյան Ռուզաննա Վարուժանի

ՇՄ76 խմբի ուսանող

Ավետյան Հարություն Մանվելի

ՔՄ62 խմբի ուսանող

Ասիրյան Ալբերտ Միքայելի

Գիտահետազոտական սեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Բաղդասարյան Աշոտ Միքայելի

Դիզայնի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

Բարխուդարյան Արկադի Միսակի

Ուսումնական աշխատանքների գծով  պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Բարսեղյան Տիգրան Սերյոժայի

Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, ճ.թ., պրոֆեսոր

Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի

Դիզայնի ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր

Գասպարյան Տաթև Արմենի

Է52 խմբի ուսանող

Գյուլզադյան Հակոբ Հարությունի

Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

Գրիգորյան Դավիթ Համլետի

Շինարարության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

Գրիգորյան Վարդգես Իգիթի

Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր

Գևորգյան Նանե Արթուրի

Ճ41-5 խմբի ուսանող

Դադայան Տիգրան Լեոնիդի

Շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ

Եդոյան Վարդգես Հայկի

Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ

Ենգոյան Աննա Ռոբերտի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր

Թադևոսյան Հրանտ Հովհաննեսի

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, պրոֆեսոր, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ

Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի

Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան, ճ.թ.,դոցենտ

Թոքմաջյան Լևոն Հրաչի

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ

Խաչատրյան Ավետիս Էդվարդի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., դոցենտ

Խաչատրյան Թագուշ Ծիլվանի

Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր

Ծատուրյան Արտյոմ Սերյոժայի

Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն, դասախոս

Կարապետյան Արմեն Թադևոսի

Ֆիզիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Կարուճ Ցոլինե Ավետիսի

Ա42 խմբի ուսանող

Հակոբյան Տաթևիկ Կամոյի

Արտասահմանցի սովորողների բաժնի վարիչ

Հարությունյան Արմեն Ջոնիկի

ՇՄ63 խմբի ուսանող

Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի

Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

Հովեյան Հովսեփ Աշոտի

Ուսխորհրդի նախագահ, ասպիրանտ

Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի

Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրոռեկտոր, տնտ. թեկն., դոցենտ

Հովհաննիսյան Արա Արամի

Էկոնոմիկայի և իրավունքի ամբիոն, տնտ. թեկն., դոցենտ

Ղազարյան Էլզա Ռուբենի

Դ55-6 խմբի ուսանող

Ղազարյան Լիլիթ Արշալույսի

ԹԳ42 խմբի ուսանող

Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի

Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Ղասաբյան Հարություն Հակոբի

Համալսարանի արհմիութենական կազմակերպության նախագահ

Ղուլյան Արմինե Բագրատի

Շինարարական արտադրության  տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ

Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի

Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Մատուլյան Գոհար Հարությունի

Ընդհանուր բաժնի վարիչ

Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի

Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, տնտ.դ-ր., պրոֆեսոր

Մելիքյան Զոհրաբ Աշոտի

Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնի պրոֆեսոր, տ.գ.դ.

Մեհրոյան Լիլիթ Ռոբերտի

Գրանցումների բաժնի վարիչ

Նահապետյան Տիգրան Նահապետի

Ա41 խմբի ուսանող

Շահինյան Սամվել Մարտինի

Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի վարիչ, ճարտ. դոկտոր, դոցենտ

Չալիկյան Մերի Սահակի

ՃՄ71-2 խմբի ուսանող

Չիլինգարյան Նիկոլայ Վաղինակի

Քիմիայի, կապակցող նյութերի և սիլիկատների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Պետրոսյան Սոնա Գրիգորի

Ք51-1 խմբի ուսանող

Պողոսյան Մանվել Զախարի

Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Սահակյան Հասմիկ Վոլոդյայի

Հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտի ղեկավար

Սահակյան Մարինե Գեղամի

ԹԳ41ա խմբի ուսանող

Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի

Գիտական ծրագրերի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Սաֆարյան Յուրի Աշոտի

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ճարտ. դ-ր, պրոֆեսոր

Սիրունյան Մերի Ենոքի

Ռեկտորի օգնական

Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի

Գլխավոր հաշվապահ

Վարդանյան Եղիազար Վահրամի

Ռեկտորի առաջին տեղակալ – պրոռեկտոր, տ.գ.դ., դոցենտ

Վարդանյան Հասմիկ Մարատի

Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի դասախոս

Վարղամյան Անուշ Բարսեղի

Ա42 խմբի ուսանող

Փիրումյան Նարինե Վիլիկի

Գիտահետազոտական սեկտորի գիտական քարտուղար, տ.գ.թ.

Քոչարյան Վրույր Արթուրի

Ճ41-1 խմբի ուսանող

Օհանյան Սիրեկան Բորիսի

Քաղաքաշինության ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր