Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գիտական խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նիստ 15.02.2017թ.

Օրակարգում՝

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացների ծրագրերի հաստատման մասին (զեկ.` ուս. աշխ. գծով պրոռեկտոր Ա.Մ. Բարխուդարյան):
 2. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Համալսարանի ամբիոնի վարիչների թափուր պաշտոնների հավակնորդների անձնական գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 4. Դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 5. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 6. Ընթացիկ հարցեր

 

Գիտական խորհրդի նիստ 25.05.2016թ.

Օրակարգում՝

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրի, մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագիտութ­յուն­­ների աշխատանքային ուսումնական պլանների և 2016-2017 ուստարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցների հաստատման մասին (զեկ.` Ա. Մ. Բարխուդարյան):
 2. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ. Շ. Գալստյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի համագործակցության վերաբերյալ ստացված առաջարկի մասին:
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի նիստ 07.07.2016թ.

Օրակարգում՝

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2016 թվականի ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների մասին (զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 2. Համալսարանի ուսանողական խորհրդի 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին (զեկ.` ուսխորհրդի նախագահ Հ.Ա. Հովեյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ. Շ. Գալստյան):
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի նիստ 18.12.2015թ.

Օրակարգում՝

 1. Համալսարանի 2015թ. գործունեության հաշվետվություն (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան) :
 2. Համալսարանի հիմնադրման 95-ամյակը նշելու մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 4. Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների որակավորման գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 5. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 6. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդի նիստ  06.07.2015թ. 

Օրակարգում՝

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. 2014-2015 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների մասին (զեկ.` Ա. Մ. Բարխուդարյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնագիտությունների 2-2ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանների հաստատման մասին (զեկ.` Ա. Մ. Բարխուդարյան):
 4. Պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչման հավակնորդների անձնական գործերի քննարկում և փակ գաղտնի քվեարկության անցկացում (զեկ.՝ Լ.Հ. Լևոնյան):
 5. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 6. Ընթացիկ հարցեր:

Գիտական խորհրդում քննարկված օրակարգային հարցերի վերաբերյալ կայացվեցին համապատասխան որոշումներ:

նիստ 19.12.2016թ.

Օրակարգում՝

 1. Համալսարանի 2016թ. գործունեության հաշվետվություն (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 2. Համալսարանում 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության ուսման վարձաչափերը հաստատելու մասին (զեկ.` Գ.Շ. Գալստյան):
 3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ներքին իրավական ակտերի քննարկման և հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Շ. Գալստյան):
 4. Ատենախոսական թեմաների և գիտական ղեկավարների հաստատման մասին (զեկ.՝ Յու.Ա. Սաֆարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր:

2015 թվականի հուլիսի 6-ին կայացավ ՃՇՀԱՀ-ի գիտական խորհրդի 2014-2015 ուստարվա վերջին նիստը, որում ընդգրկված էին օրակարգային 5 և ընթացիկ հարցեր:

 Օրակարգայինհարցերի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝

 1. Համալսարանի իրավական կարգավիճակի փոփոխմամբ պայմանավորված (ԵՃՇՊՀ ՊՈԱԿ-ըդարձել է ՃՇՀԱՀ հիմնադրամ), ինչես նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ ՀՀ ԿԳ նախարարության որոշումները ընդգրկելու անհրաժեշտությունից ելնելով խմբագրվում են համալսարանի ներքին կյանքը համակարգող իրավական ակտերը: Այս նիստում նոր խմբագրությամբ հաստատվեցին՝ «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի աշխատողների ներքին կարգապահության կանոնները, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի գործավարության մասին կարգը, «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի կանոնակարգը,հոգաբարձուների խորհրդում հաստատելու համար երաշխավորվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի կանոնակարգը, առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց և համալսարնի ֆակուլտետների ու ամբիոնների քննարկմանը ներկայացվեց «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամի տարվա լավագույն ուսանող ամենամյա մրցանակաբաշխության կանոնակարգը:
 2. Ներկայացվեց համալսարանի 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:
 3. Հաստատվեցին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի մասնագիտությունների 2015-2016 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 4. Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ 6 դասախոսի շնորհվեցին դոցենտի, 4-ին՝ պրոֆեսորի գիտական կոչումներ:
 5. Հաստատվեց թեկնածուական ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավարը:
Ազգանուն, անուն, հայրանուն Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը
Գալստյան Գագիկ Շաղաբեգի Ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, նախագահ
Լևոնյան Լևոն Հայկազի Գիտական քարտուղար, տ.գ.թ., դոցենտ
Աբրահամյան Հովհաննես Ռոբերտի ԷՄ61 խմբի ուսանող
Աթանեսյան Վանիկ Ժիրայրի Գնումների բաժնի վարիչ
Ալոյան Արտյոմ Ալբերտի ՃՏՊՃԺՎՎԳԱ և Պ ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր
Առաքելյան Նարե Վանիկի ԷՄ61 խմբի ուսանող
Առաքելյան Ռուզաննա Վարուժանի Է34 խմբի ուսանող
Ավալյան Միլենա Արտյոմի Է35 խմբի ուսանող
Ավետյան Հարություն Մանվելի ՔՄ62 խմբի ուսանող
Ասիրյան Ալբերտ Միքայելի Գիտահետազոտական սեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Բաբայան Արմեն Ռոբերտի Համալսարանի արհմիութենական կազմակերպության նախագահ, տ.գ.թ., դոցենտ
Բաղդասարյան Աշոտ Միքայելի Դիզայնի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Բարխուդարյան Արկադի Միսակի Ուսումնական աշխատանքների գծով  պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Բարսեղյան Տիգրան Սերյոժայի Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, ճ.թ., պրոֆեսոր
Բուբուշյան Արմեն Ռաֆայելի Դիզայնի  և  զբոսաշրջության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր
Գյուլզադյան Հակոբ Հարությունի Ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Վարդգես Իգիթի Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր
Գևորգյան Նանե Արթուրի Ճ41-5 խմբի ուսանող
Դադայան Տիգրան Լեոնիդի Շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ
Եդոյան Վարդգես Հայկի Միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ
Ենգոյան Աննա Ռոբերտի Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր
Թադևոսյան Հրանտ Հովհաննեսի Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, պրոֆեսոր, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ
Թովմասյան Անուշ Վարդանի ԹԳ32ռ խմբի ուսանող
Թովմասյան Սարգիս Արիստակեսի Ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան, ճ.թ.,դոցենտ
Թոքմաջյան Լևոն Հրաչի Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ
Խաչատրյան Ավետիս Էդվարդի Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., դոցենտ
Խաչատրյան Թագուշ Ծիլվանի Ճարտարապետական նախագծման և ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, ճ.թ., պրոֆեսոր
Ծատուրյան Արտյոմ Սերյոժայի Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոն, դասախոս
Կարապետյան Արմեն Թադևոսի Ֆիզիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր
Հակոբյան Տաթևիկ Կամոյի Արտասահմանցի սովորողների բաժնի վարիչ
Համբարձումյան Պետրոս Վարդգեսի Շինարարության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.դ., դոցենտ
Հարությունյան Արմեն Ջոնիկի ՇՄ63 խմբի ուսանող
Հարությունյան Վալերիկ Մամիկոնի Քաղաքային տնտեսության և էկոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
Հովեյան Հովսեփ Աշոտի Ուսխորհրդի նախագահ, ասպիրանտ
Հովհաննիսյան Անահիտ Վալտերի Միջին մասնագիտական կրթության քոլեջի տնօրեն-պրոռեկտոր, տնտ. թեկն., դոցենտ
Հովհաննիսյան Արա Արամի Էկոնոմիկայի և իրավունքի ամբիոն, տնտ. թեկն., դոցենտ
Ղազարյան Մարինե Լավրենտիի Ֆինանսատնտեսական և տեղեկատվական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Ղուլյան Արմինե Բագրատի Շինարարական արտադրության  տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ
Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի Հիդրավլիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Մատուլյան Գոհար Հարությունի Ընդհանուր բաժնի վարիչ
Մարտիրոսյան Տարիել Հարությունի ՇՄ61 խմբի ուսանող
Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, տնտ.դ-ր., պրոֆեսոր
Մարտիրոսյան Տիգրան Վահանի Է31 խմբի ուսանող
Մելիքյան Զոհրաբ Աշոտի Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Մելիքյան Հռիփսիմե Վարդանի ԴՄ61 խմբի ուսանող
Մեհրոյան Լիլիթ Ռոբերտի Գրանցումների բաժնի վարիչ
Մինասյան Գուրգեն Յուրիի ՀԱ31 խմբի ուսանող
Շահինյան Սամվել Մարտինի Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի վարիչ, ճարտ. դոկտոր, դոցենտ
Չալիկյան Մերի Սահակի Ճ31-2 խմբի ուսանող
Չիլինգարյան Նիկոլայ Վաղինակի Քիմիայի, կապակցող նյութերի և սիլիկատների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Պողոսյան Մանվել Զախարի Գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սահակյան Հասմիկ Վոլոդյայի Հետբուհական մասնագիտական կրթության դեպարտամենտի ղեկավար
Սահակյան Մարինե Գեղամի ԹԳ41ա խմբի ուսանող
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի Հիդրավլիկայի, ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ամբիոն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Սաֆարյան Յուրի Աշոտի Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ճարտ. դ-ր, պրոֆեսոր
Սիրունյան Մերի Ենոքի Ռեկտորի օգնական
Սոլոմոնյան Տաթևիկ Ռազմիկի Գլխավոր հաշվապահ
Վարդանյան Եղիազար Վահրամի Ռեկտորի առաջին տեղակալ – պրոռեկտոր, տ.գ.դ.,
Վարդանյան Հասմիկ Մարատի Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի դասախոս
Վարղամյան Անուշ Բարսեղի Ա42 խմբի ուսանող
Փիրումյան Նարինե Վիլիկի Գիտահետազոտական սեկտորի գիտական քարտուղար, տ.գ.թ.
Օհանյան Սիրեկան Բորիսի Քաղաքաշինության ամբիոն, ճարտ. թեկն., պրոֆեսոր