Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Մասնագիտությունների ցանկ

 

 1. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը համաձայն 15 ապրիլի 2016թ. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 405-Ն որոշման և «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն­ներում մագիստրատուրայի ընդունե­լության և ուսուցման կարգ»-ի հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտություններով.
Դասիչը (ծածկագիրը) Մասնագիտությունը, մասնագիտության կրթական ծրագիրը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ Ուսման վարձը (հազ. դրամ)
ընդամենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով
առանց տարկետման իրավունքի (վճարովի)
ընդամենը այդ թվում ԲԶ
    52 33 5 19 470  
073101.00.7 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 8 6 1 2 120  
  Ճարտարապետություն 8 6 1 2 120 790
073102.00.7 ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 3 2 1 1 20  
  Քաղաքային տնտեսություն 0 0 0 0 10 700
Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 3 2 1 1 10 700
073201.00.7 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 18 9 2 9 140  
  Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն 3 2 1 1 30 700
Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն 2 1 1 1 20 700
Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 3 0 0 3 20 700
Գեոդեզիա և կադաստր 3 2 0 1 20 700
Անշարժ գույքի փորձաքննություն 1 1 0 0 15 700
Շենքերի նախագծում 4 2 0 2 20 700
Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում 2 1 0 1 15 700
061101.00.7 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ) 3 1 0 2 30  
  Ին‎ֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 3 1 0 2 30 620
061104.00.7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 3 2 1 1 30  
  Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 3 2 1 1 30 620
021201.00.7 ԴԻԶԱՅՆ 8 7 0 1 50  
  Դիզայն 4 4 0 0 25 690
Գրաֆիկական դիզայն 2 2 0 0 10 690
Միջավայրի դիզայն 2 1 0 1 15 690
031101.00.7 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 4 4 0 0 40  
  Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 4 4 0 0 40 650
041101.00.7 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ 1 1 0 0 10  
  Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/ 1 1 0 0 10 650
071202.00.7 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 1 0 0 1 10  
  Կենսագործունեության անվտանգություն 1 0 0 1 10 680
071601.00.7 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 2 1 0 1 10  
  Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 2 1 0 1 10 620
101801.00.7 ՍԵՐՎԻՍ 1 0 0 1 10  
  Սերվիս 1 0 0 1 10 570
 1. Համալսարանի մագիստրատուրա մրցութային հիմունքներով կարող են ընդունվել այն անձիք, ովքեր հաջողությամբ ավարտել են նախորդ բարձրագույն կրթության լրիվ ծրագրով ուսուցումը համապատասխան կամ հարակից մասնագիտության գծով և ունեն բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորման աստիճան: Մագիստրոսի և դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան ունեցող քաղաքացիները մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով՝ առանց տարեկետման իրավունքի կարգավիճակով:
 2. Օտարերկրյա քաղաքացիները և ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձիք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով՝ սեփական նախաձեռնությամբ:
 3. Մագիստրատուրայի ընդունելությունն անց է կացվում երկու փուլով:

1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն ըստ մասնագիտությունների անց է կացվում.

 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքով:
 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքի:

1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությանը կարող են մասնակցել միայն բակալավրի որակավորում ունեցող շրջանավարտները:

1-ին փուլով ընդունելության դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա մայիսի 29-ից մինչև հունիսի 04-ը ժամը 1100:

1-ին փուլով ընդունվածների հրամանագրումը կատարվում է հունիսի 10-ից 12-ը:

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիները պետական պատվերի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից (ԲԶ) հատկացված տեղերում կարող են ընդունվել զորացրվելուց հետո երեք տարվա ընթացքում այդ խմբի դիմորդների մրցույթով: Մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները կարող են ընդունվել վճարովի հիմունքներով:

ԲԶ տեղերի համար դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա մայիսի 29-ից մինչև հունիսի 20-ը և օգոստոսի 25-ից 31-ը:

Հրամանագրումը կատարվում է սեպտեմբերի 5-ին:

2-րդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անց է կացվում ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետման իրավունքի ուսուցման տեղերի համար:

2-րդ փուլով ընդունելության դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա հունիսի 13-ից 20-ը և օգոստոսի 25-ից 31-ը ժամը 1200:

2-րդ փուլով ընդունվածների հրամանագրումը կատարվում է մինչև սեպտեմբերի 11-ը՝ ըստ հայտագրված դիմումների խմբաքանակի:

 1. Մագիստրատուրայի ընդունելության անվճար համակարգի մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիմորդները, որոնց ավարտական աշխատանքի պաշտպանության գնահատականը քսան միավորանոց գնահատման համակարգում 18-20 միավոր է:
 2. Հարակից մասնագիտությամբ կամ այլ բուհերի շրջանավարտներին անվճար և վճարովի համակարգերում հայտագրվող մասնագիտությամբ մրցույթին մասնակցելու համար տվյալ մասնագիտությունից հանձնում են քննություն Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի համապատասխան քննական հանձնաժողովում:
 3. Մագիստրատուրայի ընդունելությանն այլ բուհերի կամ հարակից մասնագիտությունների շրջանավարտները կարող են դիմել, եթե ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի տարբերությունը հանձնաժողովի կարծիքով չի բացառում տվյալ մասնագիտությամբ մասնագիտական շարունակական կրթությունը:
 4. Մագիստրատուրայի մրցութային ընդունելությունն իրականացնում է ընդունող հանձնաժողովը՝ համապատասխան ֆակուլտետների դեկանատների կարծիքների հաշվառմամբ: Ընդունող հանձնաժողովն ուսումնասիրում և քննարկում է մրցույթի հավակնորդների ցուցակները և, բազային կրթության ընթացքում ուսումնասիրած դասընթացների ցանկի հաշվառմամբ՝ ըստ մասնագիտությունների իրականացնում մրցույթ:
 1. Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.
 • դիմում-հայտ համալսարանի ռեկտորին, նշելով ընտրած մասնագիտությունը,
 • բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի դիպլոմների և դրանց հավելվածների (ներդիրների) սահմանված կարգով հաստատված պատճենները (արտերկրի բուհերում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
 • ինքնակենսագրություն և 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում):
 1. Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է ըստ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթության.
 • նախորդ ուսումնառության արդյունքում շնորհված դիպլոմի հավելվածի միջին որակական գնահատականի,
 • մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության միջին որակական գնահատականի,
 • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատանքների առկայության,
 • ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին որակական գնահատականի:
 1. Փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվելու է Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2233 սենյակում:

ՃՇՀԱՀ մագիստրատուրայի ընդունող հանձնաժողով

010 54 77 23

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտություններով.

Դասիչը (ծածկագիրը) Մասնագիտությունը, մասնագիտության կրթական ծրագիրը Ուսման վարձը

(հազ. դրամ)

073102.00.7 ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
  Քաղաքային տնտեսություն 560
Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն 560
073201.00.7 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
  Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն 560
Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 560
Գեոդեզիա և կադաստր 560
Անշարժ գույքի փորձաքննություն 560
Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում 560
061101.00.7 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)  
  Ին‎ֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) 496
061104.00.7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
  Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 496
021201.00.7 ԴԻԶԱՅՆ  
  Գրաֆիկական դիզայն 552
031101.00.7 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
  Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 520
041101.00.7 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ  
  Հաշվապահական հաշվառում /շինարարության ճյուղում/ 520
071601.00.7 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
  Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 496

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում-հայտ համալսարանի ռեկտորին, նշելով ընտրած մասնագիտությունը,
 • բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմների և դրանց հավելվածների (ներդիրների) սահմանված կարգով հաստատված պատճենները (արտերկրի բուհերում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
 • ինքնակենսագրություն և 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • անձնագիր:

Դիմումներն ընդունվում են ընթացիկ տարվա հունիսի 13-ից 20-ը և օգոստոսի 25-ից 27-ը ժամը 1200:

Փաստաթղթերն ընդունվում են Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք, 2233 սենյակում, հեռ. +374 10 54-77-23:

 Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելություն

ՃՇՀԱՀ-ի օտարերկրյա ուսանողների ընդունելության գործընթացը իրականացվում է 2011թ.-ի ապրիլի 28-ի ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ծանուցման հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ընդունված և հաստատված N 700-Ն որոշման, որն է՝ ‹‹Օտարերկրյա ուսանողների ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության ընթացակարգ››: Համալսարան կարող են ընդունվել բոլոր անձինք, որոնք ունեն լրիվ միջնակարգ կրթություն և ներկայացնում են պահանջվող փաստաթղթերը: