Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան
Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրայի ընդունելության պայմանները

 

Համալսարանի մագիստրատուրա մրցութային հիմունքներով կարող են ընդունվել այն անձինք, ովքեր հաջողությամբ ավարտել են նախորդ բարձրագույն կրթության լրիվ ծրագրով ուսուցումը համապատասխան կամ հարակից մասնագիտության գծով, և ունեն բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորման աստիճան: Մագիստրոսի և դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան ունեցող քաղաքացիները մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով` առանց տարկետման իրավունքի: Օտարերկրյա քաղաքացիները և ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով` սեփական նախաձեռնությամբ:

 

Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. դիմում-հայտ համալսարանի ռեկտորին` նշելով ընտրած մասնա­գիտությունը,
  2. բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի վկայագրերի (դիպլոմների) և դրանց հավելվածների (ներդիրների) սահմանված կարգով հաստատված պատճենները (արտերկրի բուհերում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  3. ինքնակենսագրություն և 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
  4. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակը (դրանց առկայության դեպքում):

 

Մագիստրատուրայի ընդունելության անվճար համակարգի մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիմորդներն, որոնց նախորդող բարձրագույն կրթության ավարտական աշխատանքի պաշտպանության գնահատականը` քսան միավորով գնահատման համակարգում կազմում է 18-20 միավոր (կամ գերազանց՝ հինգ միավորով գնահատման համակարգում):

 

Հարակից մասնագիտությամբ կամ այլ բուհերի շրջանավարտներն անվճար համակարգում և վճարովի համակարգի տարկետման իրավունքով հայտագրվող մասնագիտության մրցույթին մասնակցելու համար տվյալ մասնագիտությունից հանձնում են պետական ամփոփիչ քննություն Համալսարանի համապատասխան պետական քննական հանձնա­ժողո­վում:

 

Մագիստրատուրայի վճարովի (առանց տարկետման իրավունքի) ընդունելությանն այլ բուհերի կամ հարակից մասնագիտությունների շրջանավարտները կարող են դիմել, եթե ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի տարբերությունը հանձնաժողովի կարծիքով չի բացառում տվյալ մասնագիտությամբ մասնագիտական շարունակական կրթությունը:  

 

Մագիստրատուրայի մրցութային ընդունելությունն իրականացնում է ընդունող հանձնաժողովը` համապատասխան ֆակուլտետի եզրակացության հաշվառմամբ: Ընդունող հանձնաժողովն ուսումնասիրում և քննարկում է մրցույթի հավակնորդների տվյալները և բազային կրթության ընթացքում ուսումնասիրած դասընթացների ցանկի հաշվառմամբ, ըստ մասնագիտությունների, իրականացնում է մրցույթ:

 

  1. Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է ըստ հետևյալ չափանիշների առաջնահերթության.
  2. նախորդ ուսումնառության ծրագրում ցուցաբերած ընդհանուր առաջա­դիմության միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ),
  3. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականի,
  4. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխա­տանք­ների առկայության,
  5. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականի:

 

06/22 2017 2015 թվականի մայիս ամսից Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը (ՃՇՀԱՀ), այլ ...
06/22 2017 Մաչերատա համալսարանի (UNIMA) (Մաչերատա, Իտալիա), Լա Ռիոջիայի Միջազգային համալսարանի (UNIR) (Լոգրոնո, ...
06/19 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ամփոփվեց «Ճարտարապետ Արամ Խաչատրյան» ...
06/22 2017 Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ ...
06/21 2017 2017թ. հոկտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան: ...
06/16 2017 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ...