Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Ճարտարապետության ԵՎ Շինարարության
Հայաստանի ազգային համալսարան

Եվրոպական հավատարմագրում ունեցող համալսարան

Գիտական գործունեություն

ՃՇՀԱՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 Համալսարանի գիտական ներուժը կազմում են 249 գիտնականներ, այդ թվում  գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր՝ 46, գիտության թեկնածու, դոցենտ՝ 203: Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մեջ ներգրավված են գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր՝ 37, գիտության թեկնածու, դոցենտ՝ 76:

  Համալսարանում իրականացվում են հետևյալ ծրագրերը և թեմաները.

ՀՀ պետբուջեյից ֆինանսավորվող.

— Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորմամբ իրականացված հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտության 4 ծրագիր.

1) ՀՀ Ճարտարապետական  և շինարարական համալիրների կայուն զարգացման ուղիների բացահայտում, ճշգրտում, ներդրման առաջարկությունների և հանձնարարականների մշակում` մշտական համակարգային մոնիտորինգի կիրառմամբ

2)  ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, զարգացում և կատարելագործում

3) Երկրակեղևի սեյսմոգեն խզվածքներում տեղաշարժերի գրանցում և գեոդեզիական մոնիտորինգի իրականացում լազերային չափիչ գերճշգրիտ սարքերի կիրառմամբ:

4) Գիտահետազոտական սեկտորի պահպանում և զարգացում «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագրի» շրջանակներում  1 թեմա`

5) «ՀՀ-ի հուշարձան շենքերի և կառույցների պահպանման, վերականգնման և ուժեղացման սկզբունքների մշակում»

6) «Համապիտանի օդաթողման և օդատրման սարք» կիրառական արդյունքների ձեռք բերմանն ուղղված հետազոտությունների   նախագիծ

7) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամբարների տեխնիկական վիճակի հետազոտում և անվտանգության հայտարարագրերի մշակում» նպատակային — ծրագրային ֆինանսավորման ծրագիր:

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող (,Black sea. Cross border cooperationե ծրագրի շրջանակում).

8) «Ծովամերձ տարածքում շրջակա միջավայրիի խնդիրների ափամերձ մոնիթորինգ և դրանց լուծման ուղիները» ծրագիր (գործընկերներ՝ Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքապետարան, Թուրքիա Կապադենիսի տեխնիկական համալսարան, Վրաստանի «Գիտության և էներգետիկա» միություն)

Համալսարանում իրականացվում են պայմանագրային աշխանքներ պետական լիցենզիաներով:

Արտասահմանյան գործընկերների հետ համատեղ Համալսարանը կազմակերպել և անց է կացրել՝

  • «Ճարտարապետության և շինարարության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 6-րդ միջազգային գիտաժողով, Չեխիա, ք. Օստրավա, հունիսի 24-27-ը, 2014թ. (Օստրավայի տեխնիկական, Չեստեհովայի տեխնոլոգիական, Պեկինի քաղաքաշինության և ճարտարապետության, Սանկ-Պետերբուրգի պետական ճարտարապետաշինարարարական համալսարանների հետ համատեղ): Այդ գիտաժողովին ներկայացված հոդվածները ներգրավվել են Scopus բիբլիոգրաֆիկ և ռեֆերատիվ տվյալների բազայում:
  • «Հայկական պատմաճարտարապետական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում» խորագրով միջազգային գիտաժողով, Իտալիայի Հանրապետություն, ք. Վենետիկ, մայիսի 19-20, 2014թ. (Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության հետ համատեղ):
  • Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, ՀՀ, ք.Երևան, հունիսի 4-6, 2014թ. (ՀՀ Մշակույթի նախարարության, ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության,  Միլանի Պոլիտեխնիկի Ճարտարապետության և շինարարության դեպարտամենտի հետ համատեղ):
  • «Հայաստանի և Ռուսաստանի շինարարական բուհերի միջև գիտության և կրթության զարգացման խնդիրները» խորագրով գիտաժողով, ՀՀ, ք. Երևան, մարտի 13, 2014թ. (Ռոստովի պետական շինարարական համալսարանի հետ համատեղ):

Համալսարանի գիտնականները, ասպիրանտները և ուսանողները մասնակցել են նաև  ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային կոնֆերանսների, գիտաժողովների, սեմինարների աշխատանքներին:

Համալսարանում լույս տեսնող գիտական պարբերականները («ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր» — ISSN    1829-4197    և  «ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ» — ISSN 1829-4200) ընդգրկված են ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական ​​արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի ​​հրատարակությունների 2014թ. ցուցակում: Այդ պարբերականները համառոտ  շարադրվում են  Ռուսաստա­նի Դաշնության ՎՆԻԻՆՏՊԻ ,Շինա­րարութ­յուն և ճարտարապետությունե (ISSN 0233-8440) ռեֆերատիվ տեղեկատվա­կան գիտատեխնիկական պարբերականում:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

 

Անվանում Քանակ
1.    Հրատարակչական ակտիվություն
ՃՇՀԱՀ աշխատակիցների կողմից գիտական ամսագրերում, պարբերականներում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածներ, այդ թվում` 382
Հայաստանյան 31
Օտարերկրյա, այդ թվու 7
Scopus ցանկում ընդգրկված   պարբերականներում կամ գիտական հրատարակություններում               45
Հրատարակված գրքեր, մենագրություններ 10  
Հրատարակված  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ 20

Հրատարակված  գիտական պարբերականներ, այդ թվում                        

 ՃՇՀԱՀ գիտական աշխատություններ 4 հատոր (100 հոդված)
ՃՇՀԱՀ տեղեկագիր 6 հատոր (130 հոդված)

2.    Մտավոր սեփականություն

·ՀՀ օգտակար մոդել, գյուտ 3
Հեղինակային իրավունք 2

3.    Գիտական միջոցառումներ (գիտաժողովներ) այդ թվում՝ 

17
 Հայաստանյան 7
Օտարերկրյա 10
4.    Համալսարանի անդամակցություն միջազգային  գիտական  ընկերություններին, կազմակերպություններին 12
5.    Գիտաշխատողների անդամակցություն միջազգային  գիտական  ընկերություններին, կազմակերպություններին 17
6.   Գիտաշխատողների անդամակցություն գիտական պարբերականների խմբագրական խորհուրդներին, այդ թվում՝ 73
Հայաստանի Հանրապետության 69
Օտարերկրյա 4

2014թ.  030 «Ճարտարապետություն և շինարարություն» մասնագիտական խորհրդով դոկտորական և թեկնածուական  պաշտպանությունների քանակը 12.12.2014թ.  դրությամբ

030 մասնագիտական խորհուրդ դոկտորական թեկնածուական ընդամենը
«Ճարտարապետություն» բնագավառ 2 2
 «Շինարարություն» բնագավառ 3 7 10
ընդհանուր 3 9 12

Նշանակված են. 2014թ. դեկտեմբերի 16-ին, 19-ին, 23-ին, 24-ին և 26-ին՝ 5 թեկնածուական պաշտպանություն □Շինարարություն□ բնագավառով և դեկտեմբերի 25-ին՝ 1 դոկտորական և դեկտեմբերի 26-ին` 1 թեկնածուական պաշտպանություն «Ճարտարապետություն» բնագավառով 030«Ճարտարապետություն և շինարարություն» մասնագիտական խորհրդում:

Համալսարանում 2014թ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելությունը կայացել է հունիս ամսին, հեռակա ուսուցմանը` նոյեմբերին:

2014թ. առկա և հեռակա ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տվյալները (ՀՀ քաղաքացիների համար)

Մասնագիտություն Ասպիրանտներ Դոկտորանտներ Ընդամենը
առկա հեռակա
ԺԸ.00.01 2 1 1 4
ԺԷ.00.03 1 1
Ե.23.01 1 2 3
Ե.23.02 1 1 2
Ը.00.02 1 1
Ընդհանուր 4 2 5 11

2014թ. ասպիրանտուրա ընդունելության տվյալները  (արտասահմանցի քաղաքացիների համար)

Մասնագիտություն          Ասպիրանտներ Ընդամենը
առկա

վճարովի

հեռակա

վճարովի

ԺԸ.00.01 4 4
Ընդհանուր 4 4

Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը 12.12.2014թ. դրությամբ (ՀՀ քաղաքացիների համար)

Ասպիրանտներ Հայցորդներ Դոկտորանտներ Ընդամենը
առկա հեռակա առկա վճարովի անվճար վճարովի
13 22 39 13 87

Արտասահմանցի ասպիրանտների թվաքանակը 12.12.2014թ. դրությամբ

Ասպիրանտներ Դոկտորանտներ Ընդամենը
առկա հեռակա առկա

վճարովի

հեռակա վճարովի
5 3 8

Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թվաքանակը 12.12.2014թ. դրությամբ (ՀՀ և արտասահմանցի  քաղաքացիների համար)

Ասպիրանտներ Հայցորդներ Դոկտորանտներ Ընդամենը
առկա հեռա-կա առկա վճարովի (արտա-սահմանցի) հեռակա վճարովի (արտասահ-մանցի) անվճար վճարովի    
13 22 5 3 39 13 95